Oživení toku Mratínského potoka

Mratínský potok
Sdílet

Oživení toku Mratínského potoka

Historie úprav

 • 1974 začaa investiční příprava výstavby Letňan, která byla podmíněna výstavbou komunikace Prosecké radiály (Cínovecká R 8) a s tím spojenou stavbou odvedení dešťových vod do Mratínského potoka. Přípravu po stránce vodohospodářské vypracovala organizace VIS Praha 4 ve dvou variantách:
   • rozšíření potoka a soustava retenčních nádrží Červený mlýn, Čakovice a Miškovice na území hl.m.Prahy
   • rozšíření potoka a jedna retenční nádrž u Mirovic na území Středoč. kraje
  • ani jedna varianta nebyla realizována (cena, nesouhlas účastníků řízení…)
 • 1988 nový projekt na rozšíření celého potoka až do Labe ÚR schválen 7/1989
 • po 1989 přehodnoceno a v mimoodvolací lhůtě ÚR zrušeno 9/1990
 • rozhodnutí používat pouze nové dešťové usazovací nádrže jako možné zpomalení odtokových vod z Prosecké radiály ul. Cínovecká R8 (nebylo realizováno)
 • 1992 přislíbeno náměstkem primátora hl. m. Prahy nové zadání řešení situace na Mratínském potoce
 • 1992 nájemní smlouva na stavbu mezi VIS Praha, ZAVOS  s.r.o. a Povodím Labe (přepad, obchvat, mostek u Červeného mlýnku)
 • 1993 povolení na předčasně užívané stavby do 1/1994
 • 1/1994 kolaudace vodohospodářské stavby bez úseku na potoce pod Proseckou radiálou
 • 11/1994 dokončení a schválení manipulačního řádu této stavby
 • 1995 Generel odvodnění MČ Ďáblice- výhledová studie (vytvořena pouze k ul. Chřipská)
 • 1995 nedokončení II .etapy odvodnění Ďáblic
 • 1998 ještě nebyla ukončena nájemní smlouva stavby mezi VIS Praha, ZAVOS  s.r.o. a Povodím Labe
 • 2005 probíhala v Ďáblicích ,,Rekonstrukce ul. Řepná“ kdy přepad na Mratínském potoce byl doplněn o nová česla
 • 2010 byl pod ul. Ďáblická rozšířen průtok vody v potoce z DN 600 na DN 1600
 • 2013 Vypracována studie eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem (viz níže)
  • neřešitelné majetkoprávní vztahy
  • nesouhlasy některých majitelů pozemků podél toky s revitalizačními úpravami
 • 2016 Potřeba péče o chátrající technické objekty na toku
  • objekty dosud nemají majitele ani správce (!)
 • 2017 První km toku od pramene po proudu získává do majetku Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
  • Z účasti zástupců MČ Ďáblice, MHMP, vedení hl. m. Prahy, správců infrastruktury a Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou probíhají jednání o možnostech revitalizace a určení správy technických objektů
  • V návaznosti na revitalizaci toku a správy technických objektů bylo otevřeno související téma odvodu dešťových vod ze zástavby Ďáblic

 

 

Oživení toku Mratínského potoka a eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem společnou iniciativou MČ Praha Čakovice a MČ Praha-Ďáblice.

Městská část Praha – Ďáblice a Praha - Čakovice připravují v rámci projektu revitalizaci Mratínského potoka v úseku od pramene po hranici Hlavního města Prahy v celkové délce 5,6 km. Cílem projektu je sanace současného nevyhovujícího ekologického stavu toku, ve vybraných částech zpřístupnění a zvýšení rekreační atraktivity toku a přilehlých břehů. V neposlední řadě má projekt příznivý vliv na snížení rizika povodní. Pro tento záměr v současné době zpracováváme dokumentaci ve stupni studie proveditelnosti.

Připravovaný návrh revitalizace se skládá z následujících opatření:

Úsek mezi Čakovicemi a Miškovicemi, charakteristický zahloubeným napřímeným korytem se souvislým opevněním dna, bude revitalizován. Opevnění dlažbou či betonovými panely bude odstraněno, dno koryta bude rozšířeno, stabilizováno a sklony svahů zmírněny. Podél Mratínského potoka bude vytvořen širší meandrující pás s přirozeným členitým dnem, doplněný souvislým pásem vegetace na březích a jejich okolí.Lokální rozlivy při povodni jsou v současnosti způsobeny především dvěma nekapacitními mosty. Ty budou příslušně rekonstruovány. V centrální části Čakovic dojde k lepšímu propojení toku se Zámeckým parkem, bude odstraněna zámecká zeď, rozšířeno dno koryta, umožněn přístup k toku. Břehy budou stabilizovány gabionovou konstrukcí. Současně s revitalizací toku bude zřízen dosud chybějící průchod pod železničním mostem a doplněna lávka přes tok za Globusem.

Na území Ďáblic spočívá návrh revitalizace toku ve zmírnění sklonu svahů, rozčlenění dna koryta kameny, doplnění vegetací. Podél toku by vznikl souvislý pás zeleně, v některých místech doplněný o tůně, lávky a další prvky. Součástí návrhů je i revitalizace prameniště. Dále je připravován chybějící podchod pro pěší v místě křížení toku s proseckou radiálou – ulice Cínovecká (dálniční most), která velmi násilně přerušila původní cesty, které spojovaly obě části Ďáblic. V celém řešeném úseku Mratínského potoka bude navrhována stezka, umožňující pohyb pěších a cyklistů v ose Labe - Miškovice - Čakovice -  Ďáblice – a dále směr Troja - Stromovka nebo Draháňská rokle a navazující rekreační oblasti na sever po proudu či na protějším břehu Vltavy (Šárka, Tiché údolí atp.).

Cíle projektu

Cílem studie je zajistit přírodě blízkým způsobem ochranu v povodněmi ohrožených částech zájmového území. Součástí řešení je zlepšení stupně povodňové ochrany, příčné rozšíření průtočného profilu toku apod. při maximálním možném oživení nivy Mratínského potoka. Součástí řešení je i vhodnější propojení nivy Mratínského potoka v intravilánu obcí se stávajícími parkovými úpravami a rekreačními oblastmi (zámecký park v Čakovicích, okolní sadové úpravy, prameniště za bývalými zahradami ďáblického statku, pole mezi ďáblickým statkem a Blaty apod.), dále zpřístupnění bermy koryta pro odpočinkové a poznávací aktivity obyvatelstva včetně vytvoření zeleného pásu podél celého toku, který bude průchozí pro pěší a ideálně i sjízdný pro cyklisty. Navržená intravilánová revitalizace (přírodě blízká protipovodňová úprava vodního toku v zastavěném území nebo v jeho blízkosti) bude mít tři základní cíle při max. možném rozšíření potočního pásu:

 • zvětšení povodňové průtočnosti toku (posílení protipovodňové ochrany zástavby)
 • zlepšení morfologie a ekologického stavu toku i okolní nivy (rozvolňování vodoteče do přírodě bližších tvarů, tvarová a hydraulická členitost kynety, prostupnost pro migraci apod.)
 • zlepšení vzhledu vodního toku, posílení pobytové hodnoty a oddechové využitelnosti území.

Zpracování studie proveditelnosti je v souladu s Metodikou odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (věstník MŽP, listopad 2008).

Fáze projektu

Analytická část (ukončena dne 29. 3. 2013)

V rámci analytické části byly zajištěny podklady a provedeny analýzy stávajícího stavu Mratínského potoka.

Zajištěné podklady:

 • Projektový záměr – Studie proveditelnosti: Mratínský potok, ř.km. 10,3–15,3 – Eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem v k.ú. Ďáblice, Čakovice a Miškovice
 • Mratínský potok, retenční nádrž Mírovice, studie proveditelnosti (12/2009, Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.)
 • Podrobný terénní průzkum
 • Fotodokumentace
 • Geodetické zaměření lokality (GeoMen, s.r.o., 03/2013)
 • Základní hydrologické údaje, ČHMÚ (z 02/2013)
 • Podrobný IG průzkum Čakovický park, 2009 (poskytnutý firmou MK Development, a.s.)   
 • Obytný soubor Čakovický park (oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 01/2009
 • Územní plán hlavního města Prahy (vybrané GIS vrstvy poskytnuté Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, 02/2013)
 • Zákres inženýrských sítí, poskytnutý jejich správci, příp. Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, 02-03/2013
 • DKM, resp. DOKM, poskytnutý Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, 02/2013
 • mapy Ortofoto
 • mapy ZM10
 • mapy ZVM50
 • Nálezová databáze AOPK
 • a další…

Provedené analýzy

 • Majetkoprávní analýza
 • Hydromorfologická analýza
 • Hydrotechnické posouzení
 • Splaveninová analýza

Návrhová část (ukončena dne 3. 6. 2013)

Na základě výsledků analytické části projektu a požadavků zadavatele byla navržena příslušná opatření, která naplňují výše uvedené cíle projektu.

Výstupy z návrhové části projektu:

 • Přehledná situace úseků s navrženým opatřením (viz níže ke stažení)
 • Úsek 01 (viz níže ke stažení)
 • Úseky 02, 03 (viz níže ke stažení)
 • Úseky 04, 05 (viz níže ke stažení)
 • Úseky 06, 07 (viz níže ke stažení)
 • Úseky 08,09,10 (viz níže ke stažení)
 • Úseky 11,12 (viz níže ke stažení)
 • Úseky 13, 14,15 (viz níže ke stažení)
 • Úseky 16, 17 (viz níže ke stažení)
 • Posouzení vlivu opatření na hydromorfologický stav toku
 • Záplavové čáry

Projednání navržených opatření (právě probíhá, konec 31. 7. 2013)

Závěrečné vyhodnocení (08/2013)

Pro případné dotazy využijte kontakt na zpracovatele:
Ing. Martin Lexa (VRV a.s.)
telefon: 257 110 330  e-mail: lexa@vrv.cz