Zápisy a usnesení RMČ

Zasedání Čas Usnesení
65. zasedání RMČ 24.4.2017 549/17/RMČ - k připomínkám k návrhu zprávy o uplatňování zásad Územního rozvoje hl. m. Prahy
65. zasedání RMČ 24.4.2017 548/17/RMČ - k revokaci usnesení č. 445/16/RMČ
65. zasedání RMČ 24.4.2017 547/17/RMČ - k vyjádření k dokumentaci vlivů záměru GZLC na ŽP
65. zasedání RMČ 24.4.2017 546/17/RMČ - k cenové nabídce na Projekt interiéru ZŠ
65. zasedání RMČ 24.4.2017 545/17/RMČ - k RO č. 3
65. zasedání RMČ 24.4.2017 544/17/RMČ - k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Obecní dům Ďáblice“
65. zasedání RMČ 24.4.2017 543/17/RMČ - k poskytnutí finančního daru
65. zasedání RMČ 24.4.2017 542/17/RMČ - ke smlouvě o nájmu pozemku
64. zasedání RMČ 10.4.2017 541/17/RMČ k akci Komunitní zahrada Ďáblice, část zahradnické a související práce
64. zasedání RMČ 10.4.2017 540/17/RMČ k žádosti pana Berouska o pronájem pozemku pro šermířské vystoupení
64. zasedání RMČ 10.4.2017 539/17/RMČ k přijetí daru ideálních 2/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú. Ďáblice
64. zasedání RMČ 10.4.2017 538/17/RMČ k cenové nabídce společnosti Iris-Španihel s.r.o. na zakázku _Demolice zahradního domku a úprava území par.č. 587_51
64. zasedání RMČ 10.4.2017 537/17/RMČ k uzavření Příkazní smlouvy s Ing. Janem Pumprem
64. zasedání RMČ 10.4.2017 536/17/RMČ k rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
64. zasedání RMČ 10.4.2017 535/17/RMČ k odpisovým plánům ZŠ a MŠ
64. zasedání RMČ 10.4.2017 534/17/RMČ k vybudování zastínění terasy Komunitního centra Vlna
64. zasedání RMČ 10.4.2017 533/17/RMČ k uzavření pojistné smlouvy na majetek MČ Praha - Ďáblice
64. zasedání RMČ 10.4.2017 532/17/RMČ k uzavření Příkazní smlouvy s Ing. Janem Pumprem
64. zasedání RMČ 10.4.2017 531/17/RMČ ke smlouvě na pronájem Sokolovny
64. zasedání RMČ 10.4.2017 530/17/RMČ ke smlouvě na pronájem Komunitního centra Ďáblice Vlna
63. zasedání RMČ 27.3.2017 529/17/RMČ k dodatku ke smlouvě na opravu bytu č. 3 v ul. Ďáblická 160
63. zasedání RMČ 27.3.2017 528/17/RMČ k dodatku k nájemním smlouvám na byty na nebytové prostory
63. zasedání RMČ 27.3.2017 527/17/RMČ ke splátkovému kalendáři
63. zasedání RMČ 27.3.2017 526/17/RMČ k poskytnutí finančního daru ČSCH ZO Ďáblice
63. zasedání RMČ 27.3.2017 525/17/RMČ k záměru pronajmout prostory ordinací v novém obecním domě
63. zasedání RMČ 27.3.2017 524/17/RMČ k vícepracím na zakázce Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
63. zasedání RMČ 27.3.2017 523/17/RMČ k souhlasu s použitím znaku MČ Praha – Ďáblice
63. zasedání RMČ 27.3.2017 522/17/RMČ ke Kronice MČ Praha – Ďáblice za rok 2015
63. zasedání RMČ 27.3.2017 521/17/RMČ k účetní závěrce MČ Praha – Ďáblice za rok 2016
63. zasedání RMČ 27.3.2017 520/17/RMČ k účetní závěrce ZŠ a MŠ za rok 2016
63. zasedání RMČ 27.3.2017 519/17/RMČ k žádosti společnosti Bohemiatel s.r.o. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene
63. zasedání RMČ 27.3.2017 518/17/RMČ k pronájmu ploch na akci „Pálení čarodějnic 2017“
62. zasedání RMČ 13.3.2017 517/17/RMČ k souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla zapsaného ústavu
62. zasedání RMČ 13.3.2017 516/17/RMČ k souhlasu s použitím znaku MČ Praha - Ďáblice
62. zasedání RMČ 13.3.2017 515/17/RMČ k pozměňovacímu návrhu k novelizaci stavebního zákona
62. zasedání RMČ 13.3.2017 514/17/RMČ k řešení hospodaření s dešťovou vodou na pozemcích vlastníků nemovitostí na k.ú. Ďáblice
62. zasedání RMČ 13.3.2017 513/17/RMČ k poskytnutí finančního daru SK Ďáblice
61. zasedání RMČ 27.2.2017 512/17/RMČ k návrhu rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu MČ
61. zasedání RMČ 27.2.2017 511/17/RMČ k žádosti ředitele ZŠ o čerpání dotace na rok 2017
61. zasedání RMČ 27.2.2017 510/17/RMČ k smlouvě na pronájem prostor Zázemí Ďáblického parku hudební škole Yamaha
61. zasedání RMČ 27.2.2017 509/17/RMČ k poskytnutí finančního daru členům JSDH
61. zasedání RMČ 27.2.2017 508/17/RMČ k Příkazní smlouvě na administrativní a konzultační činnosti
61. zasedání RMČ 27.2.2017 507/17/RMČ k výsledku veřejné zakázky "Letní a zimní údržba MČ Praha - Ďáblice"
61. zasedání RMČ 27.2.2017 506/17/RMČ k cenové nabídce společnosti Imramovská vegetační úprava s.r.o.
61. zasedání RMČ 27.2.2017 505/17/RMČ k pronájmu objektu Komunitního centra Vlna Ďáblice
60. zasedání RMČ 13.2.2017 504/17/RMČ Ke zprávě hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k 31. 12. 2016
60. zasedání RMČ 13.2.2017 503/17/RMČ k odpisovému plánu Městské části Praha - Ďáblice
60. zasedání RMČ 13.2.2017 502/17/RMČ k ukončení pojistné smlouvy s ČSOB pojišťovnou
60. zasedání RMČ 13.2.2017 501/17/RMČ ke splátkovému kalendáři
60. zasedání RMČ 13.2.2017 500/17/RMČ k žádosti Sdružení dobrovolných hasičů o finanční dar
60. zasedání RMČ 13.2.2017 499/17/RMČ k čerpání finančních prostředků Investičního fondu a Rezervního fondu Základní školy
60. zasedání RMČ 13.2.2017 498/17/RMČ k jmenování hodnotící komise k VZ „Letní a zimní údržba MČ Praha – Ďáblice“
60. zasedání RMČ 13.2.2017 497/17/RMČ k příkazní smlouvě na zastupování MČ při realizaci akce „Obecní dům Ďáblice“
60. zasedání RMČ 13.2.2017 495/17/RMČ k rekonstrukci bytu č. 3 v ulici Ďáblická 160
60. zasedání RMČ 13.2.2017 494/17/RMČ k žádosti o snížení nájemného paní PharmDr. Janě Bártové
60. zasedání RMČ 13.2.2017 496/17/RMČ k žádosti ZO ČSOP o finanční podporu
59. zasedání RMČ 23.1.2017 492/17/RMČ k příkazní smlouvě na zastupování MČ při realizaci akce „Obecní dům Ďáblice“
59. zasedání RMČ 23.1.2017 491/17/RMČ k žádosti pronájem prostor klubovny Vlny Janě Drahošové
59. zasedání RMČ 23.1.2017 490/17/RMČ k žádosti ZO ČSOP o finanční podporu
59. zasedání RMČ 23.1.2017 489/17/RMČ k žádosti o přidělení obecního bytu
59. zasedání RMČ 23.1.2017 488/17/RMČ k Příkazní smlouvě na zajištění zadavatelských činností
59. zasedání RMČ 23.1.2017 487/17/RMČ k odpisu pohledávky
59. zasedání RMČ 23.1.2017 486/17/RMČ k rozpočtovému opatření č. 14 k rozpočtu MČ
59. zasedání RMČ 23.1.2017 485/17/RMČ k ukončení školního roku v ZŠ Ďáblice
59. zasedání RMČ 23.1.2017 484/17/RMČ ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Obecním domě s JŠ SuperbLearning
59. zasedání RMČ 23.1.2017 483/17/RMČ k ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s paní Petrou Pekárkovou
58. zasedání RMČ 9.1.2017 482/17/RMČ k poskytnutí finančních prostředků z programu Čistá energie Praha 2016
58. zasedání RMČ 9.1.2017 481/17/RMČ k finančnímu daru
58. zasedání RMČ 9.1.2017 480/17/RMČ k Dodatku č. 1 Směrnice č. 4 k poskytování tuzemských cestovních náhrad
58. zasedání RMČ 9.1.2017 479/17/RMČ ke Směrnici č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu
58. zasedání RMČ 9.1.2017 478/17/RMČ k zajištění archeologického průzkumu na akci Obecní dům Ďáblice
58. zasedání RMČ 9.1.2017 477/17/RMČ k ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v Obecním domě s JŠ SuperbLearning
57. zasedání RMČ 19.12.2016 476/16/RMČ k Dodatku č. 1 ke smlouvě na pronájem prostor klubovny Vlny Spolku Parkán
57. zasedání RMČ 19.12.2016 475/16/RMČ k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
57. zasedání RMČ 19.12.2016 474/16/RMČ k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
57. zasedání RMČ 19.12.2016 473/16/RMČ k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
57. zasedání RMČ 19.12.2016 472/16/RMČ k návrhu rozpočtového opatření č. 13
57. zasedání RMČ 19.12.2016 471/16/RMČ k poskytnutí finančních darů
56. zasedání RMČ 12.12.2016 470/16/RMČ k dodatku č. 1 k nájemní smlouvě Komunitního centra
56. zasedání RMČ 12.12.2016 469/16/RMČ k harmonogramu vydávání Ďáblického zpravodaje pro rok 2017
56. zasedání RMČ 12.12.2016 468/16/RMČ k dodatku č. 1 ke směrnici č. 03-04_2014 Zásady pro hospodaření s majetkem MČ Praha – Ďáblice
56. zasedání RMČ 12.12.2016 467/16/RMČ k odměně za mimořádnou práci řediteli Základní školy a Mateřské školy
56. zasedání RMČ 12.12.2016 466/16/RMČ k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Přístavba a dostavba ZŠ“ se společností VW Wachal a.s.
56. zasedání RMČ 12.12.2016 465/16/RMČ k přijetí daru – ideální části pozemků parc.
55. zasedání RMČ 28.11.2016 464/16/RMČ k aktualizaci ZÚR Středočeského kraje
55. zasedání RMČ 28.11.2016 463/16/RMČ k přidělení obecního bytu
55. zasedání RMČ 28.11.2016 462/16/RMČ k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
55. zasedání RMČ 28.11.2016 461/16/RMČ k příspěvku za svoz komunálního odpadu za rok 2016
55. zasedání RMČ 28.11.2016 460/16/RMČ k cenové nabídce na měření hluku z dopravního provozu
55. zasedání RMČ 28.11.2016 459/16/RMČ k zajištění zámečnických a kovářských prací v zahradě Vlny
55. zasedání RMČ 28.11.2016 458/16/RMČ k finančním darům
55. zasedání RMČ 28.11.2016 457/16/RMČ k návrhu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2017
55. zasedání RMČ 28.11.2016 456/16/RMČ k revokaci usnesení č. 429/16/RMČ ze dne 17. 10. 2016
55. zasedání RMČ 28.11.2016 455/16/RMČ k poskytnutí finančního daru členům hodnotící komise loga komunitního centra Vlna
54. zasedání RMČ 14.11.2016 454/16/RMČ k přistoupení MČ Praha – Ďáblice ke Sdružení místních samospráv České republiky
54. zasedání RMČ 14.11.2016 453/16/RMČ k odpisu pohledávky za Pražskou plynárenskou Distribuce a.s.
54. zasedání RMČ 14.11.2016 452/16/RMČ k finančnímu daru TJ stolní tenis Praha
54. zasedání RMČ 14.11.2016 451/16/RMČ k návrhu rozpočtového opatření č. 11 k rozpočtu
54. zasedání RMČ 14.11.2016 450/16/RMČ ke jmenování členů sociální komise
54. zasedání RMČ 14.11.2016 449/16/RMČ k inventarizaci majetku za rok 2016