Územní plán, uliční plán, mapy

zemní plán, archiv návrhů změn, pořizované změny územního plánu, regulační plány, rozvojové projekty, ... (informační server pražské radnice)

Územní plán hlavního města Prahy (platný po změně Z1000/00)

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního plánu MHMP:

Do grafické části Územního plánu hlavního města Prahy byly zapracovány platné změny závazné části ÚP SÚ hl.m.Prahy schválené v ZHMP do 14.9.2006 a úpravy směrné části ÚP SÚ hl.m.Prahy provedené ke stejnému datu.  

  1. platné znění změny závazné části ÚP SÚ hl. m. Prahy schválené změnou Z1000/00
  2. převodní legenda výkresu č. 4 ÚP SÚ hl. m. Prahy

Internetovou prezentaci grafické části územního plánu spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Odkazy

Geoportál GEPRO

Metropolitní plán hlavního města Prahy (návrh)

V níže uvedeném odkazu naleznete zveřejněný návrh metropolitního plánu hl. m. Prahy. Případné dotazy či podněty můžete směřovat na podatelna@dablice.cz

https://metropolitniplan.wordpress.com/