Volby

Volba prezidenta republiky 2018

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018 rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky

Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete: viz. níže

Oznámení o době a místě konání voleb   1. kolo: viz. níže

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volbu prezidenta republiky 2018 - informace

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Prezidentských voleb 2018 se tedy může zúčastnit každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku 18 let. Pokud dosáhne věku 18 let v době mezi prvním a druhým kolem voleb, může se účastnit jen druhého kola.

Informace k voličským průkazům

Nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí (třeba kvůli nemoci nebo kvůli služební cestě), volit nemůže. Pouze voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, volit mohou. Korespondenční volbu zákon nepřipouští.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 5. ledna 2018.

Vzhledem ke změně právní úpravy již nelze podat žádost o voličský průkaz  v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče.

Osobně lze žádost podat u Úřadu městské části Praha - Ďáblice do středy 10. ledna 2018 do 16:00 hodin.

Voličský průkaz může být předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 28.12. 2017.