Volby

Volba prezidenta republiky 2018

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018 rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky

Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete: viz. níže

Oznámení o době a místě konání voleb   1. kolo: viz. níže

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volbu prezidenta republiky 2018 - informace

Telefonní spojení do volebních místností:

Markéta Kohlerová - 602 696 392

Ing.Bronislava Lomozová - 602 333 271

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Prezidentských voleb 2018 se tedy může zúčastnit každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku 18 let. Pokud dosáhne věku 18 let v době mezi prvním a druhým kolem voleb, může se účastnit jen druhého kola.

Informace k voličským průkazům

Nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí (třeba kvůli nemoci nebo kvůli služební cestě), volit nemůže. Pouze voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, volit mohou. Korespondenční volbu zákon nepřipouští.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 5. ledna 2018.

Vzhledem ke změně právní úpravy již nelze podat žádost o voličský průkaz  v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče.

Osobně lze žádost podat u Úřadu městské části Praha - Ďáblice do středy 10. ledna 2018 do 16:00 hodin.

Voličský průkaz může být předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 28.12. 2017.