Lýkožrout řádí v Ďáblickém háji

Není to tak dávno, co jsme informovali o napadených stromech v prostoru tenisových kurtů SK Ďáblice. Bohužel se nejedná o nahodilý jev. Úbytek srážek v posledních letech v kombinaci se slabými zimami nepřináší lesní kalamitu jen na Šumavu a do Posázaví. Od mnohých občanů dostáváme dotazy k rozsahu kácení, které v současnosti probíhá v Ďáblickém háji v okolí vrcholu Ládví. Po dohodě s paní Ing. Bc. Jitka Krykorkovou uveřejňujeme celou odpověď pana RNDr. Štěpána Kyjovského, ředitele odboru ochrany prostředí pražského magistrátu, ve kterém jsou důvody a další postup přesně popsány. Z přiložených fotografií bude i laikovi jasné, co stojí za tímto zásahem, který probíhá jak na pozemcích ve vlastnictví magistrátu, tak na pozemcích ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Lýkožrout modřínový si nevybírá
Vyzýváme i tímto všechny návštěvníky Ďáblického lesa o opatrnost. Je patrné, že tzv. nahodilá těžba bude dále pokračovat, protože poškození i stojících stromů (již částečně nebo zcela suchých) je patrné i laikům.
Podstatné pro všechny, kteří do lesa chodí sportovat, na procházky či projížďky, je, že po dokončení těžby musí být ze zákona holiny zalesněny do dvou let. A jak je vidět na sousedních místech, prostory vykácené před cca pěti lety již zarůstají mladými stromky!

Text odpovědi pana RNDr. Štěpána Kyjovského, ředitele odboru ochrany prostředí, MHMP z 9. 1. 2020:
Odpověď na žádost o prošetření kácení
K Vaší žádosti o prošetření kácení v Ďáblickém háji sdělujeme následující:
Orgán státní správy lesů provedl šetření na místě a kontaktoval zástupce vlastníků dotčených obecních a církevních lesních pozemků, na nichž těžba probíhala. Oba vlastníci hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu. Bylo zjištěno, že se jedná o tzv. nahodilou těžbu dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen lesní zákon), která je prováděna v lesích za účelem zpracování stromů suchých, poškozených či nemocných, kterou je vlastník povinen provádět přednostně, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Nahodilá těžba nevyžaduje povolení. Konkrétně se v daném případě jedná o těžbu především modřínu opadavého napadeného lýkožroutem modřínovým, což je na ležících kmenech, popř. i na okolo stojících stromech dobře patrné odlupováním kůry suchých stromů a výskytem charakteristických požerků pod kůrou. Nahodilá těžba, jež je převážně důsledkem oslabení stromů vlivem extrémního sucha, probíhá v posledních letech i na území hl. m. Prahy stále častěji a její hranice není omezena jinak, než jejím skutečným rozsahem. Těžba napadených stromů v Ďáblickém háji tak bude v lednu 2020 dále pokračovat, vyloučit nelze ani pokračující odumírání dalších stromů, jež má však včasná asanace napadených stromů omezit.
Dle § 31 odst. 6 lesního zákona musí být holina na lesních pozemcích zalesněna do dvou let od jejího vzniku. Smyslem nahodilé těžby je tedy bezodkladné zabránění šíření škůdců a včasná obnova odumřelého porostu novou generací stromů.
Vzhledem k enormní návštěvnosti Ďáblického háje je provádění těžby v souvislosti se zajištěním bezpečnosti osob velmi obtížné. Upozorňujeme na § 20 lesního zákona, kdy platí zákaz vstupu do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. Těžba je nedílnou součástí lesního hospodaření a nejedná se tedy o poškozování lesa.
Závěrem uvádíme, že si vážíme iniciativy obyvatel v souvislosti s naším společným zájmem na zachování a zlepšení stavu lesů na území hlavního města Prahy.

Sdílet