Dopravní infrastruktura

opraveno
opraveno
opraveno
opraveno
opraveno
Dopravní nehody v Ďáblicích v roce 2017
opraveno
opraveno
opraveno
opraveno
Sdílet

Ďáblická

Na podnět MČ Ďáblice instalovala Technická správa komunikací na Ďáblickou ulici úsekové měření rychlosti. MČ na Ďáblické provozuje i jedno informativní zařízení měřící rychlost. Jedním z problémů Ďáblické ulice je překračování nočních hlukových limitů u "Akcízu" (více info v záložce Hluk v Ďáblicích). V současné době probíhá řízení o vydání stavebního povolení na úpravy přechodu U Akcízu, především smerem k jeho bezbariérovosti a větší bezpečnosti.

8/2018 Dle informace od správce Ďáblické ulice právě probíhá výběrové řízení na projektanta celkové rekonstrukce ulice, s předpokladem zahájení prací v druhé polovině roku 2019. Chceme být u tvorby projektu a na základě našich každodenních zkušeností ho připomínkovat nejen za účelem snížení hluku, ale i směrem ke zvýšení bezpečnosti a s důrazem na dostatek doprovodné zeleně.

Šenovská

Vynutitelnost dodržování dopravních předpisů nefunguje tak, jak bychom si představovali.V tuto chvíli je potřeba hledat účinná a realizovatelná řešení. Jako rychlé provizorní řešení jsme zavedli soustavu po sobě jdoucích zpomalovacích opatření. Jedná se o kruhový objezd o malém poloměru, pár zpomalovacích polštářů, panel s informativním měřením rychlosti a nyní i příprava úsekovho měření rychlosti. Koncem roku 2016 bylo na náklady MČ provedeno měření vibrací v domě na Šenovské ulici, který se subjektivně nejvíce „třásl“. Překročení hygienických limitů se prokázat nepodařilo.

Odbor technické vybavenosti MHMP v současné době zpracovává projektovou dokumentaci k instalaci velkých vodovodních nádrží pod Šenovskou ulici. Projekt budeme připomínkovat i s ohledem na budoucí podobu vozovky, s přihlédnutím k zpomalení dopravy. Zároveň jednáme s dopravními inženýry o návrhu řešení aktuální i budoucí dopravní situace v lokalitě a s dopravní policií o namátkovém mobilním měřením rychlosti a postihování tranzitního průjezdu vozidel nad 3,5 t.

Řešení může urychlit i zapojení vás, místních obyvatel tvorbou občanského tlaku na dopravní policii a vlastníka, resp. správce komunikace (Technickou správu komunikací).

 

Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu komunikací v Ďáblicích zajišťuje na vybraných silnicích Technická správa komunikací hl. m. Prahy a na ostatních komunikacích (schema ploch zařazených do zimní údržby je níže v příloze) MČ Praha Ďáblice prostřednictvím společnosti Pražské služby, a.s., jejichž subdodavatelem pro Ďáblice je společnost Prostor, a.s. se střediskem zimní údržby v Čimicích.

Údržba  je prováděna v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se povádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost, práce a výkony údržby zajišťované MČ Ďáblice jsou zahájeny podle kategorizace předmětných komunikací.

  • Kategorie II. místních komunikací a chodníků: Od vyhlášení pohotovosti TSK hl. m. Prahy na komunikace I. kategorie do 60 minut, nebo od výzvy zástupce MČ do 60 minut. Úklid je dokončen do 12 hodin od zahájení činností.
  • Kategorie III. místních komunikací, parkoviště: Od vyhlášení pohotovosti TSK hl. m. Prahy na komunikace II. kategorie do 240 minut, nebo od výzvy zástupce MČ do 60 minut. Úklid je dokončen do 48 hodin od zahájení činností.
  • Kategorie I. chodníků: Do 30 minut od výzvy zástupce MČ nebo od vyhlášení výjezdu TSK hl. m. Prahy. a to v časovém rozmezí od 7:00 do 17:00. Úklid je dokončen do 12 hodin od zahájení činností.
  • Kategorie II. chodníků: Ihned po dokončení úklidu chodníků I. kategorie a dle pokynů zástupce MČ. Úklid je dokončen nejpozději do 17:00 následujícího dne.

Není v lidských silách odstranit všechen sníh ihned v okamžilku kdy napadne. V případě vydatného sněžení prosíme o trpělivost. Věřte, že veškerá dostupná technika je v terénu a postupně se dostane i do vaší ulice.

Pokud zjistíte nedostatky v zimní údržbě, kontaktujte nás prosím na tel.: 283 910 723-724  nebo na podatelna@dablice.cz

 

Přístupy ke hvězdárně

Lokalitu v okolí Ďáblické hvězdárny považujeme za velmi cenou. Proto MČ nechala zrekonstruovat severozápadní přístup pro pěší a betonové panely vyměnili za vhodnou dlažbu. V roce 2016  z iniciativy MČ Ďáblice proběhla výstavba západního přístupu ke hvězdárně pro pěší, cyklisty a příležitostný příjezd motorových vozidel. Jedná se o novou mlatovou cestu s betonovou obrubou, citlivě zasazenou do krajiny s respektováním všech specifik místního krajinného rázu. Na podzim na podzim 2017 jsme pod hvězdárnou realizovali kompletní rekonstrukci severo-jižního pěšího a cyklistického propojení MČ Ďáblice s Kobylisy. V současné době probíhá projektová příprava na rekonstrukci propojení objektu hvězdárny s ulicí Pod Hvězdárnou.

 

Plánovaný silniční obchvat Březiněvsi

Dne 19. 7. 2017 bylo na úřední desce Středočeského kraje zveřejněno oznámení záměru „Březiněves, obchvat, č. akce 999050“ (dále také jako „záměr“ nebo „obchvat“). Žádáme, aby Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí (dále jen „MHMP“) v závěru zjišťovacího řízení rozhodl, že záměr bude posuzován podle Zákona a uložil zpracování dokumentace velké EIA.

 

Autovraky

Dne 15. 9. 2015 byla Poslaneckou sněmovnou schválena velká novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích s účinností od 31. prosince 2015. Tato novela zákona o pozemních komunikacích významně mění podmínky pro odstraňování vraků vozidel z pozemních komunikací.  Je zde uvedena nová definice autovraku„ silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla “ a dále je rozšířen okruh pozemních komunikací, na kterých je vraky zakázáno odstavovat o veřejně přístupné účelové komunikace. Také došlo ke změně povinné osoby, a to z vlastníka vraku na jeho provozovatele. Provozovatelem silničního vozidla je dle zákona osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba. Závady v technickém stavu jsou definovány v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považuje změna druhu pohonu, jiného typu motoru, změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení nebo změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla.

Zákonná definice vraku je nyní natolik přísná, že ji nesplňuje mnoho nepojízdných vozidel, i když dlouhodobě stojí na jednom místě. Jednoduše řečeno mohou být za vrak označena jenom ta vozidla, která jsou bez motoru, části karoserie nebo podvozku. Zrezivělé, na první pohled nepojízdné automobily nesplňují stávající definici vraku.

K vyřešení situace je třeba v první řadě novelizovat zákon o pozemních komunikacích.

Podrobněji se tématu věnuje iRozhlas.