Vrácení dokumentace EIA

Na základě zaslaných připomínek k předložené dokumentaci záměru „Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k.ú. Ďáblice“, a výsledků veřejného projednání dne 24. 7. 2019 rozhodl ředitel odboru ochrany prostředí Magistrátu HMP Dr. Kyjovský písemně dne 26. 7. 2019,

že předložená dokumentace bude VRÁCENA oznamovateli k přepracování (dle zákona č.100/2001 Sb.).
Děkujeme všem ďáblickým občanům i sousedům z okolních městských částí a obcí, kteří zaslali již dříve své připomínky k tomuto záměru, mohli se dostavit na veřejné projednání a svými dotazy pomohli přispět k výše uvedenému rozhodnutí.
Vedení MČ

Sdílet