Cvičiště pro psy u Ďáblického háje?

Aktualizace 18.10.2022

Aktualizace ze 21.1.2023:

Kontrolou SÚ bylo zjištěno , že uvedené stavby nejsou povolené a stavebník již požádal v souladu s legislativou o dodatečné stavební povolení. SÚ zároveň vydal Výzvu k zastavení užívání. Stavební úřad dále vede řízení o odstranění stavby. Jelikož stavebník učinil podání, které nesplňuje podmínky žádosti o dodatečné povolení, byl stavebním úřadem k odstranění nedostatků podání, s termínem do 31.12.2022. Stavebník chybějící podklady nedoložil. Podal stavebnímu úřadu vyjádření, v kterém tvrdí, že na předmětných pozemcích nejsou umístěny stavby, které by podléhaly jakémukoliv opatření stavebního úřadu. Z tohoto hlediska stavebník „považuje podání žádosti o dodatečné povolení stavby za nerelevantní.“ S tvrzením se stavební úřad neztotožňuje. Současně s vyjádřením stavebník učinil podání, ve věci Oznámení záměru. Z důvodu, že nebylo výzvě k odstranění nedostatků podání vyhověno, stavební úřad bude pokračovat v řízení o odstranění stavby.

Martin Tumpach, starosta

-------------------------------------

Stavební úřad Praha 8 během místního šetření spolu s majitelem pozemku i nájemcem, který nepovolené stavby postavil, zahájil řízení o odstranění stavby ( oznámení ze dne 6.10.2022).

V rámci tohoto řízení má stavebník (dle stavebního zákona) možnost podal ve lhůtě 30 dnů také žádost o dodatečné povolení stavby, a to ve stejném rozsahu, jako by měla žádost o vydání územní rozhodnutí.
Se všemi potřebnými souhlasy a s prokázáním vhodnosti celého areálu na předmětných pozemcích u Ďáblického háje.

Městskou část Praha-Ďáblice o stanovisko nikdo do dnešního dne nepožádal. 
V tomto stavu bude agenda předána novému vedení MČ Praha-Ďáblice vzešlému z letošních komunálních voleb.

-------------------------------------

Aktualizace ze 7.9.2022:

Informace ze stavebního úřadu Praha 8 je jednoznačná - stavba žádných staveb, ani dočasných, nebyla v této lokalitě povolena. 

Stavební úřad vypsal místní šetření na úterý 6.9.2022, ze kterého se majitel pozemku omluvil z důvodu nemoci.
Nové jednání bude vypsáno v nejbližším možném termínu do cca 10 dnů.
Stavební bude dále postupovat dle stavebního zákona.

Stanovisko městské části je do voleb neměnné – se stavbou a jejím dopravním řešením městská část nesouhlasí!
Jan Hrdlička 

 

---------------------------------------------
Původní informace z  24. srpna 2022 

Na základě osobního zjištění po návratu z dovolené a podnětů občanů, návštěvníků Ďáblického háje, živému ruchu a parkujících aut na lesní cestě navazující na ulici Květnová směrem k Areálu zdraví sdělujeme následující:

Městská část Praha-Ďáblice nevydala pro vybudování kynologického cvičiště v této lokalitě žádný souhlas.

Zástupkyně kynologické organizace ZKO č. 202 Kobylisy seznámila naši městskou část koncem jara t. r. se záměrem přemístit kynologické cvičiště z Kobylis do jiné lokality. S tím, že jednou z uvažovaných je i lokalita pod Ďáblickým hájem (parc. č. 1548/154, k.ú. Ďáblice). Paní zástupkyně byla mnou osobně upozorněna na nevhodnost umístění podobného zařízení v této lokalitě s ohledem na neuspokojivé dopravní řešení, nutnost vedení provozu automobilů po stávajících lesních cestách sloužících především rekreačním účelům v souběhu s pěšími, kočárky, běžci, psy na vodítkách i bez nich, a to jak v případě příjezdů a odjezdů obsluhy cvičiště, zásobování, návštěvníků cvičiště, tak i jejich parkování na lesní cestě, na louce u lesa nebo v přilehlých ulicích před zákazy vjezdu.

Za městskou část jsme očekávali, že stavebník po prověření dalších diskutovaných lokalit pro umístění cvičiště požádá o povolení výstavby kynologického cvičiště standardním způsobem, městská část bude účastníkem řízení a bude vyzvána, ať již stavebníkem nebo stavebním úřadem, o stanovisko k navrhovanému souboru dočasných staveb, které vlastní kynologické cvičiště a jeho zázemí mají tvořit. K tomuto kroku bohužel ze strany stavebníka vůči městské části nedošlo. 

Zjišťujeme stav věci na stavebním úřadě i u stavebníka a s jejich vývojem budeme informovat na tomto místě.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Sdílet