Upozornění pro majitele psů

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března 2023.

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního města Prahy.

Sazba poplatku činí ročně pro:
- rodinný dům – sazba za jednoho psa 300 Kč, za druhého a dalšího 600 Kč.
- ostatní bytové domy – sazba za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého a dalšího 2 250 Kč.
Je-li držitelem psa osoba starší 65 let nebo je-li držitel poživatelem starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, je sazba za jednoho psa 200 Kč, za druhého a dalšího 300 Kč bez ohledu na to, zda je pes chován v rodinném či v bytovém domě.
Pro držitele psa určeného a užívaného k hlídání objektů, kterým je právnická osoba a zároveň vlastník objektu, je sazba za jednoho psa 600 Kč, za druhého a dalšího 900 Kč.

Poplatek je splatný předem, a to nejpozději do 31. března každého roku. Činí-li poplatek více než 600 Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách (do 31. března a 31. srpna každého roku.)

Způsob placení poplatku
- hotově na pokladně Úřadu městské části Praha-Ďáblice;
- bezhotovostním převodem na účet vedený u PPF, a. s., číslo účtu: 501855998/6000. Za účelem identifikace platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku, který tvoří čtyřčíslí 1341 + číslo psí známky, případně do poznámky uveďte jméno a příjmení držitele psa.

S případnými dotazy se můžete obracet na správce místního poplatku ÚMČ Praha-Ďáblice, tel.: 283 910 723.

Sdílet