Kulturní komise

Oddíl IV, Čl. 31 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI - PŘEDMĚT ČINNOSTI:
 

Čl. 31: Komise školská a kulturní

31.1. Komise školská a kulturní:

 • předseda, minimálně 4 členové

31.2. Náplň komise:

 • dbá o spolupráci MČ se školskými zařízeními v působnosti obce , o prezentaci práce školy
 • připravuje a předkládá radě plán akcí, a předpokládané finanční prostředky na svou činnost
 • podporuje zájmy mimoškolní tělovýchovy a aktivní využití volného času dělí a mládeže
 • vyjadřuje se k záměrům výstavby tělovýchovných a kulturních zařízení v obci
 • podporuje rozvoj kulturní činnosti v MČ
 • podporuje aktivity občanských sdružení, spolků a zájmových organizací pracujících s mládeží a dětmi
 • podílí se na projednávání koncepce protidrogové prevence a ochrany mládeže před škodlivými vlivy
 • připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém úseku
 • sleduje a vyhodnocuje hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro komisi.
 • komise plní úkoly uložené radou MČ
Předseda
nophoto

Rabušicová Marie

Starostové a nezávislí

předsedkyně Kulturní komise

Členové

Mgr. Blažková Ilona

Starostové a nezávislí
Email: 
blazkova.ilona@gmail.com

zastupitelka
členka Kulturní komise

nophoto

MgA. Ničová Michaela

Email: 
vlnadablice@gmail.com

členka Kulturní komise

Tajemnice
nophoto

Köhlerová Markéta

Telefon: 
283910724
Email: 
marketa.kohlerova@dablice.cz

Vedoucí sekretariátu starosty
tajemnice Kulturní komise