Odvodnění Ďáblic

Sdílet

Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou (HDV)

Zaplavování památkové zóny a dalších částí Ďáblic v době návalových deštů pravidelně znehodnocuje chráněnou část naší obce a znepříjemňuje život mnoha našim sousedům.

Aktuálně - prosinec 2021

Extrémní srážky ze zde 14.8.2020, kdy spadlo za 2 hodiny přes 70mm srážek, způsobily zaplavení několika ulic a objektů a způsobily rozliv Mratínského potoka v oblasti Blata. 

Následná jednání vedení městské části se zástupci Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. (PVS), směřující k aktualizaci plánu odvodnění dešťových vod z území Ďáblic, vedla k mnoha následným jednáním o způsobu odvodnění a způsobu zachycení dešťových srážek jak v rámci PVS, tak se zástupci vlastníků pozemků, zejména Rytířského řádu Křižovníků se zlatou hvězdou. 

Nově zpracovaná koncepce "odpojení a převedení dešťových vod v povodí MČ Praha-Ďáblice" byla před jejím dokončením představena na veřejné besedě v Ďáblicích dne 30.11.2021.

Prezentované závěry budou dispozici na tomto místě po dokončení a odevzdání studie na Magistrát hl.m. Prahy.
 

A. Co se již udělalo
1. ​Nekapacitnost dešťové kanalizace konstatoval již Generel odvodnění Ďáblice 2004 (viz ĎZ 2/2004 s.2). Závěry potvrdil i GO Praha-sever 2007.
2. Bylo připraveno řešení 1.etapy odvodnění západní části Ďáblic (DUR 2006: textová část a situace [P5] [P6] [P12], viz ĎZ 2/2006, s.2, ĎZ 5/2006, s.1).
3. Bylo připraveno dílčí řešení havarijního stavu odvodnění hasičské zbrojnice (viz ĎZ 11/2009 s.2) a zrealizováno v neúplném rozsahu v letech 2010-2011.
4. Byla ověřena možnost alternativního umístění retenční nádrže a trasy sběrače - viz “Technické podklady 2016” - textové části: [1][2], přílohy: [P1][P3][P5][P6] a dalších.
 

B. Znovuotevření problému
Odvodnění Ďáblic znovuotevřela Komise výstavby a investic (dale jen KVI) na svých jednáních: 1.6.20152.11.201527.6.20167.11.2016. KVI doporučila dva způsoby řešení.
Doporučené způsoby řešení se promítly i do zápisu z jednání k zaplavování památkové zóny “Staré Ďáblice” a k řešení odvodnění Ďáblic, které se konalo dne 23.11.2016 na půdě Pražské vodohospodářské společnosti:
1. řešení v místě spadu – hospodaření s dešťovou vodou (viz DEŠŤOVKA(odkaz je externí)),
2. řešení na výstupu dešťové kanalizace – odvodnění Ďáblic  (viz též výzva č.62/2017 OPŽP(odkaz je externí)).

C. Osvěta k odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou
Na stránkách Ďáblického zpravodaje (ĎZ 12/2016, s.4, ĎZ 1/2017, s.6, ĎZ 2/2017, s.12-13, ĎZ 3/2017 s.12-13, ĎZ 4/2017, s.4-6, s.10-11) je následující osvěta k odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou:

 • R.Rexa: Odvodnění Ďáblic – hospodárnější nakládání s dešťovou vodou, ĎZ 1/2017, s. 6.
 • R.Fišáková: Zachytávání dešťové vody pro její další využití, ĎZ 2/2017, s.12.
 • R.Rexa: Akumulace a využívání dešťové vody, ĎZ 3/2017, s.12.
 • J.Täubel: Hospodaření s vodou na našem pozemku Na Blatech, ĎZ 2/2017, s.12-13.
 • J.Abrahám: Podzemní vsakování, ĎZ 3/2017, s.13.
 • J.Havrda: Jednoduché vsakování, ĎZ 2/2017, s.13.
 • D.Hrdý: Průzkum kanalizace kouřem, ĎZ 3/2017, s.12-13.
 • Anketa – jak vnímají “vodu” zastupitelé? ĎZ 4/2017, s.4-6.
 • L.Früblingová: Dotační program Dešťovka, ĎZ 4/2017, s.10.
   

D. Beseda „Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou – HDV”
(pozvánka na besedufotogalerieaudiozáznam1audiozáznam2reportáž TZB-info(odkaz je externí)reportáž PRAHA TV(odkaz je externí))

Dne 19.4.2017 proběhla pod záštitou radní hl.m.Prahy RNDr. Jany Plamínkové v Praze – Ďáblicích beseda „Odvodnění Ďáblic a HDV”.

Cílem besedy byla výměna informací o
- aktuálním stavu řešení odvodnění Ďáblic
- výhodách, podmínkách a možnostech přechodu od likvidace k HDV
- dotačním programu “Dešťovka”  a další podpoře HDV
Součástí besedy byla i fotogalerie záplav v Ďáblicích během přívalových deštů.

Úvodní slovo pronesla RNDr. Jana Plamínková(odkaz je externí), radní hlavního města Prahy(odkaz je externí)          (A1 04:35)

V první části besedy, zaměřené na důvody a motivace přechodu od likvidace k HDV, jednotlivá témata uvedli a na vznesené dotazy odpovídali:
1. Ing. Martin Vlk(odkaz je externí), ředitel Odboru technické vybavenosti, hl. m. Praha
     Aktuální stav řešení odvodnění Ďáblic          (A1 09:10)
2. Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.(odkaz je externí), předseda Asociace pro vodu ČR(odkaz je externí) , ČVUT Fakulta stavební
    Výhody přechodu od likvidace k HDV          (uvedeníprezentaceA1 10:45)
3. Ing. Miloš Růžička, starosta Městské části Praha – Ďáblice
    Motivační podpora městské části při řešení HDV na pozemcích v k.ú. Ďáblice          (A1:29:10)
4. Ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR(odkaz je externí),
    Dotační program „Dešťovka“ a „Nová zelená úsporám“          (uvedení - str.10, prezentaceA1:45:35)
V diskusi vystoupili J. Haleš (A1 60:35), Č. Štuka (A1 69:35),  F. Michek (A1 72:55). Na vznesené náměty a dotazy odpověděli J.Plamínková (A1 65:35) a J.Hrbek (A1 70:25).

V druhé části besedy, zaměřené na požadavky/podmínky/specifika/řešení HDV, jednotlivá témata uvedli a na vznesené dotazy odpovídali:
1. Ing. Hana Rosypalová, vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.(odkaz je externí)
    Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV          (uvedeníprezentaceA2 2:15)
2. Zdeněk Pokorný(odkaz je externí), manažer operativního útvaru generálního ředitele, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
    Obecné požadavky provozovatele kanalizační sítě při HDV          (A2 17:00)
3. Richard KohoutVodoprávní úřad(odkaz je externí), Lanškroun
    Podmínky státní správy na umístnění podzemního zařízení HDV          (uvedeníA2 23:00)
4. RNDr. Zdeněk Zelinka, způsobilý v hydrogeologii                         
    Hydrogeologická specifika Ďáblic, vsakovací zkouška z pohledu hydrogeologa          (uvedeníA2 42:30)
5. Mgr. Jeroným Lešner, způsobilý v inženýrské geologii, Geotechnik.cz(odkaz je externí)            
    Hydrogeologická specifika Ďáblic, vsakovací zkouška z pohledu geologa          (uvedeníA2 47:50)
V diskusi vystoupili D. Stránský (A2 50:50, 57:50, 72:30), O. Nehasil (A2 53:50, 73:10), R. Rexa (A2 58:50, 68:05, 78:30), K. Bezušek (A2 60:55, 66:40), M. Hlásková (A2 76:45), M. Poláček (A2 78:10), M. Lonek (A2 81:35) a M. Stroblová (A2 84:45, 89:15). Na vznesené dotazy odpovídali Z.Pokorný (A2 54:40), H.Rosypalová (A2 65:30, 70:10, 80:20, 90:45), J.Hrbek (A2 74:05, 84:00) a M.Růžička (A2 86:05, 89:35). Dodavatelská řešení HDV společnosti VODACZ  představila její zástupkyně S.Kozáková (uvedeníprezentace).

Závěr – poděkování účastníkům, hostům a partnerům besedy (A2 92:45)

Dotazy, fotodokumentaci a popis zkušeností s HDV a záplavami v Ďáblicích zasílejte na: Radim.Rexa@dablice.cz.

Partneři - mediální partneři - sponzoři besedy

 

Konference Počítáme s vodou(odkaz je externí)
video 2017(odkaz je externí)video 2016(odkaz je externí)video 2015(odkaz je externí)

 

Zvukový záznam z besedy ve formátu MP3 (103 MB)
Stáhnout/spustiti zvukový soubor 1.část.mp3 (103 mb), 2.část.mp3 (108mb)