Jednací řád výborů Zastupitelstva Městské části Praha - Ďáblice

Čl. 1

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů, není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.

Čl. 2.

 1. Výbory zřizuje Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice (dále jen „Zastupitelstvo“) jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.
 2. Zastupitelstvo na návrh Rady MČ Praha – Ďáblice (dále jen „Rada“) volí předsedu výboru z řad členů Zastupitelstva, členy výborů z řad členů Zastupitelstva a občanů a tajemníka výboru z řad zaměstnanců Úřadu MČ Praha – Ďáblice. Počet členů výborů určuje Zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.
 3. Výbor plní úkoly, stanovené tímto jednacím řádem nebo úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo nebo Rada. Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti, svěřené jí zákonem a Zastupitelstvem.
 4. Výbory ze své činnosti odpovídají Zastupitelstvu, Radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.
 5. Výbory spolupracují s Radou.
 6. Výbory předkládají pololetně Zastupitelstvu zprávu o své činnosti.

Čl. 3.

 1. Jednání výborů svolává a řídí jeho předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“).
 2. Výbory se scházejí podle potřeby, alespoň 6x za rok.
 3. Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.

Čl. 4.

 1. Jednání výboru se mohou zúčastnit členové Zastupitelstva, kteří nejsou jeho členy. Tito členové Zastupitelstva mají při jednání hlas poradní, musí jim však být udělanou slovo, pokud o to požádají.
 2. Výbory mohou přizvat na jednání výboru ředitele organizace a vedoucí zařízení, založených a zřízených MČ Praha – Ďáblice a tajemníka Úřadu MČ.
 3. Jednání výboru se mohou zúčastnit i další osoby. Tyto osoby nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomu vyzváni předsedajícím.
 4. Výbor může část svého jednání prohlásit za veřejné.

Čl. 5.

 1. K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska jako podklad pro jednání Zastupitelstva nebo Rady a to formou usnesení.
 2. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.
 3. Usnesení výboru zpravidla vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje je předseda výboru.

 

Čl. 6.

 1. O jednání výboru se sepisuje zápis. který podepisuje předseda výboru, tajemník, pokud je ustanoven a určený ověřovatel.  Zápis, jehož součástí je prezenční listina, předkládá předseda výboru sekretariátu Úřadu MČ do 7 dnů od jednání výboru.

Čl. 7.

 1. Finanční výbor:
  1. připravuje podklady pro sestavení rozpočtu MČ pro běžný kalendářní rok.
  2. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ.
  3. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo
 2. Kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ provádí finanční výbor v rozsahu plánu kontrol, schváleného Zastupitelstvem a v souladu s kontrolním řádem vydaným na základě zákona 320/2001 Sb. Provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ nad rámec schváleného plánu kontrol může finančnímu výboru uložit jako úkol v rozsahu své působnosti Rada.
 3. Členy finančního výboru nemohou být starosta MČ, zástupce starosty, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ Praha – Ďáblice.

Čl. 8.

 1. Kontrolní výbor:
  1. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady.
  2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem MČ na úseku samostatné působnosti.
  3. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo
  4. Kontrolu podle odstavce 1. provádí kontrolní výbor v rozsahu plánu kontrol, schváleného na každý rok Zastupitelstvem a v souladu s kontrolním řádem vydaným na základě zákona 320/2001 Sb. Provedení kontroly nad rámec schváleného plánu kontrol může kontrolnímu výboru uložit jako úkol v rozsahu své působnosti Rada.
  5. Členy kontrolního výboru nemohou být starosta MČ, zástupce starosty, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ Praha – Ďáblice.

Čl. 9.

 1. Kontrolní výbor pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice
  1. Výbor těsně spolupracuje s Referátem životního prostředí ÚMČ Ďáblice
  2. Výbor připravuje podklady (relevantní informace) pro rozhodování rady a zastupitelstva MČ Ďáblice ve věcech týkajících se skládky na katastru Ďáblic
  3. Výbor kontroluje usnesení a smluvní vztahy MČ Ďáblice týkající se provozu skládky a skládkování
  4. Výbor kontroluje provoz skládky v k. ú. Ďáblice, zejména ve vztahu k jejímu platnému provoznímu řádu
  5. Výbor monitoruje a vyhodnocuje potenciální rizika působení skládky a činností v areálu skládky na životní prostředí a zdraví obyvatel

Čl. 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2011