Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

  Městská část Praha - Ďáblice

 2. Důvod a způsob založení

  Městská část Praha Ďáblice vznikla na základě zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990. Základním zvláštním právním předpisem upravujícím postavení Městské části Praha Ďáblice je zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

  Městská část je územní samosprávný celek zabývající se všeobecnou veřejnou správou.

 3. Organizační struktura

  Organizační struktura
  Popis vnitřní organizační struktury včetně dalších informací (kontaktní údaje a pod.)

  Seznam organizací
  Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou navázány na rozpočet povinného subjektu

 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Městská část Praha - Ďáblice,
  Úřad Městské části,
  Osinalická 1104/13, 182 02 Praha 8

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městská část Praha - Ďáblice,
  Úřad Městské části,
  Osinalická 1104/13, 182 02 Praha 8

  4.3 Úřední hodiny
  pondělí: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:45
  úterý: 7:30 - 12:00
  středa: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:45
  čtvrtek: 7:30 - 12:00

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: 283 910 723-724

  Přehled úředních úkonů a služeb
  Životní situace
  Formuláře a žádosti
  Hlášení trvalého pobytu
  Občanský průkaz a pas
  Žádost o informace
  Vítání občánků
  Poplatky

  Upřesnění kontaktu se zástupci obce

  4.5 Čísla faxu
  Fax: 283 910 721

  4.6 Adresa internetové stránky
  oficiální: http://dablice.cz/

  4.7 Adresa e-podatelny
  ID datové schránky: dkvbw9b

  4.8 Další elektronické adresy
  Při zaslání běžné korespondence, bez nároku na odpověď, je možno využít e-mailové adresy podatelna@dablice.cz nebo pomocí online kontaktního formuláře.

 5. Případné platby lze poukázat
 6. IČO

  00231266

 7. DIČ

  CZ00231266

 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách osobně, písemně na formuláři "Žádost o poskytnutí informace"

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • podat žádos či stížnost, předložil návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 02 Praha 8 prostřednictvím podatelny, elektronicky na e-mailovou adresu, datovou schránkou
  • Rozhodnutí lze převzít osobně po předchozí dozhodě s příslušným referentem. V opačném případě bude rozhodnutídoručeno poštou na doručenku. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory MZHMP. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 16, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodovat v I. stupni.
  • Elektronická podatelna: Ověřené elektronické podání přijímáme datovými schránkami. ID datové schránky: dkvbw9b
  • Podatelna na úřadě Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 02 Praha 8
 11. Opravné prostředky
  • Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny.
  • Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvoílat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
  • Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sv., správní řád, v platném znění. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.
 12. Formuláře

  Souhrn formulářů, doporučených k používání ve styku s úřadem městské části Praha Ďáblice

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, upravují pravomoci zastupitelstva a rady městské části.

  14.2 Vydané právní předpisy
  V podatelně ÚMČ jsou k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě násl. právní předpisy:

  • Zákon o hl. městě Praze č. 131/2000 Sb.,
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,
  • Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.,
  • Daňový řád č. 280/2009 Sb.,
  • Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.,
  • Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.,
  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb.,
  • Správní řád č. 500/2004 Sb.,
  • Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
  • Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.,
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.,
  • Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně někt. souvisejících zákonů č. 301/2000 Sb..
 15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  úkon
  Kč/stránka
  Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé
  3,00
  Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé
  5,00
  Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé
  5,00
  Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé
  8,00
  Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné
  30,00
  Tisk nebo kopírování oboustranné A4 barevné
  45,00
  1 ks nenahrané diskety
  cca 15,00 - dle skutečných nákladů
  1 ks nenahraného CD
  cca 35,00 - dle skutečných nákladů
  Balné + poštovné
  dle druhu zásilky
  Hodinová sazba150,00
  Další věcné náklady
  dle formy poskytované informacemi

  Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, je MČ poskytnuta zdarma.

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Sazebník byl schválen Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice (platný od 17.05.2007).

 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  MČ Praha-Ďáblice nedisponuje informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  16.2 Výhradní licence výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  16.3 Užívané sw licence
  Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha Ďáblice

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem městské části Praha Ďáblice dle zákona 106/1999 Sb.

  Rok Typ Název Detail/Přílohy
  2022 Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2021 - 106/1999 Sb. zobrazit detail
  2021 Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2020 - zvěřejněná podle zákona č.106/1999 Sb. zobrazit detail
  2021 Výroční zpráva Zveřejnění informací podle zák.č.106/1999 Sb. zobrazit detail
  2018 Výroční zpráva Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. v roce 2018 zobrazit detail
  2018 Výroční zpráva Závěrečná zpráva o hospodaření a činnosti MČ a RMČ 2014-2018 zobrazit detail
  2018 Výroční zpráva Výroční zpráva k poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. - 2018 zobrazit detail
  2017 Výroční zpráva Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. v roce 2017 zobrazit detail
  2016 Výroční zpráva Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2016 zobrazit detail
  2015 Výroční zpráva Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2015 zobrazit detail
  2014 Výroční zpráva Výroční zpráva 2014 zobrazit detail
  2013 Výroční zpráva Výroční zpráva 2013 zobrazit detail
  2012 Výroční zpráva Výroční zpráva 2012 zobrazit detail
  2011 Výroční zpráva Výroční zpráva 2011 zobrazit detail
  2010 Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 zobrazit detail
  2009 Výroční zpráva Výroční zpráva 2009 zobrazit detail
  2008 Výroční zpráva Výroční zpráva 2008 zobrazit detail
  2007 Výroční zpráva Výroční zpráva 2007 zobrazit detail
  2006 Výroční zpráva Výroční zpráva 2006 zobrazit detail
  2005 Výroční zpráva Výroční zpráva 2005 zobrazit detail
  2004 Výroční zpráva Výroční zpráva 2004 zobrazit detail
  2003 Výroční zpráva Výroční zpráva 2003 zobrazit detail
 18. Informace o zpracování osobních údajů

  Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

 19. Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

  Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu.

 20. Rejstříky

  Živnostenský rejstřík
  Odkaz na registr živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu

  Veřejný rejstřík a Sbírka listin
  Odkaz na veřejný rejstřík subjektů

  Ostatní registry a rejstříky státní správy
  Vyhledávání v centrálně spravovaných veřejných rejstřících státní správy.

  Administrativní registr ekonomických subjektů ARES
  ARES umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

  Registr zdravotnických zařízení

  Katastr nemovitostí - nahlížení