Obecně o výborech

Oddíl II, Čl. 28 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI - PŘEDMĚT ČINNOSTI

Čl. 28: Výbory zastupitelstva MČ

28.1. Postavení a jednání výborů zastupitelstva:

 • na postavení a jednání výborů zastupitelstva městské části a zvláštních orgánů městské části a na jejich práva a povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a práva a povinnosti výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zvláštních orgánů městské části se obdobně použijí ustanovení vztahující se na rozhodování zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.
 • zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.
 • členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta městské části, zástupce starosty městské části, tajemník městské části ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Magistrátu hlavního města Prahy nebo u městské části Praha - Ďáblice.

28.2. Finanční výbor: předseda, minimálně 4 členové a tajemník komise (bez hlasovacího práva).

28.2.1. Náplň práce výboru:

 • úzce navazuje na obsahovou náplň hospodaření MČ s jejími finančními prostředky a s jejím majetkem:
 • její činnost je zaměřena na hospodaření s rozpočtem, a to ve všech etapách rozpočtového procesu, zejména:
 • v přípravě návrhu rozpočtu na příští rok se komise zabývá hodnocením výdajových požadavků v souvislosti s příjmy
 • ve spolupráci s finančním odborem navrhuje rozpočet hospodaření MČ ,
 • sestavuje a předkládá radě a Zastupitelstvu finanční plány, roční rozpočty a doplňkové rozpočty,vyjadřuje se k rozborům hospodaření
 • doporučuje rozpočtové přesuny a kontroluje hospodaření podle plánu a rozpočtu
 • provádí kontrolu čerpání rozpočtových prostředků
 • provádí kontrolu stavu závazků a pohledávek včetně kontroly vymáhání pohledávek
 • provádí kontrolu úplnosti dokladů např. knihy jízd, spotřeby PHM
 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha - Ďáblice,
 • v rámci své pravomoci spolurozhoduje o likvidaci tj. odpisech opotřebených zařízení
 • vyjadřuje se k žádostem o snížení ev. odpuštění poplatků (např. příspěvek rodičů na provoz MŠ)
 • vyhledává a navrhuje zdroje příjmů MČ
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části Praha - Ďáblice.
 • zpracovává zprávu o výsledcích své činnosti a předkládá jí radě ZMČ 1x ročně k projednání.

28.3. Kontrolní výbor: 

 • předseda, minimálně 4 členové  a tajemník komise  (bez hlasovacího práva).

28.3.1.Náplň práce výboru:

 • kontroluje   dodržování  právních   předpisů  ostatními  výbory a Úřadem městské  části Prahy - Ďáblice na úseku samostatné působnosti,
 • kontrolní výbor pracuje samostatně na základě zpracovaného ročního plánu kontrolních činností a aktuálních potřeb MČ v souladu s kontrolním řádem vydaným na základě zákona č. 320/2001 Sb.zejména pokud jde o:
  • kontrolu věcného plnění usnesení RMČ a ZMČ, pokud kontrola nebyla svěřena jinému orgánu
  • dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných hl.m. Prahou a ostatních právních předpisů
  • vyřizování vybraných petic, stížností, oznámení a dalších podání v oblasti samostatné působnosti
 • na základě podnětů občanů, vlastních poznatků i poznatků členů výboru z kontrolní činnosti a dějů v MČ, projednává výbor a předseda výboru předkládá radě ZMČ  návrhy, náměty, stanoviska a doporučení na provedení konkrétních kontrolních akcí a opatření
 • kontrolní výbor předkládá ZMČ a RMČ zprávy o výsledcích z provedených kontrolních akcí společně s návrhem na přijetí  opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 • kontrolní výbor zpracovává zprávu o výsledcích své činnosti a předkládá jí  ZMČ 1x ročně k projednání.
 • podle potřeby a charakteru úkolů účelně spolupracuje s finančním výborem ZMČ a s komisemi RMČ, ale i se zaměstnanci ÚMČ.

Členové kontrolního výboru jsou při výkonu kontroly dle zákona 320/2001 Sb. v souladu s "Kontrolním řádem" MČ oprávnění a povinni:

 • při provádění kontroly jsou členové výboru oprávněni požadovat, aby jim zejména byl umožněn vstup do všech objektů, provozů a místností  kontrolovaných zařízení,
 • byly jim podány pravdivé a úplné informace písemné i ústní o zjišťovaných skutečnostech nebo vysvětlení o příčinách zjištěných závad.
 • provádět kontrolu jen na základě písemného pověření, sepsaného předsedou výboru,
 •  oznámit  kontrolované osobě termín zahájení kontroly
 • dbát, aby kontrolní zjištění byla objektivní, věcná, pravdivá a prokazatelná
 • zpracovat výsledky kontrolní akce formou stručného, věcného  záznamu a ten bezodkladně doručit všem zainteresovaným a prověřovanému subjektu
 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalostí těchto skutečností.
 • provedené kontrole výbor pořídí  zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující  k odstranění  nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
 • Výbor předloží zápis zastupitelstvu městské části Praha - Ďáblice; k zápisu připojí vyjádření  orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
 • plní další  kontrolní úkoly, kterými  jej pověří Zastupitelstvo městské části Praha – Ďáblice,