Občanský průkaz a pas

Občanský průkaz a pas si lze vyřídit na Úřadě MČ Praha 8, U Meteoru 6, tzv. Bílý dům

Kdo je oprávněn podat žádost o OP

O vydání občanského průkazu žádá:

  • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může občan pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok),
  • za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která na základě soudního rozhodnutí pečují o občana mladšího 15 let. Tyto osoby k žádosti připojují souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený souhlas se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
  • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejich oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění
Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

 

Kdo je oprávněn podat žádost o pas

Žádost o cestovní pas nebo o provedení změn v cestovním pase podává:

  • občan starší 15 let (do 18 let musí připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem)
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, anebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem
  • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může podat žádost podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
  • Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny

U podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji je NEZBYTNÁ osobní účast, vč. dětí.

Občan je povinen převzít cestovní pas osobně. Za občana do 15 let věku  přebírá cestovní pas zákonný zástupce (pěstoun), za občana, jehož svéprávnost je omezena přebírá cestovní pas opatrovník nebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Občan, který podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.