Územní plán, uliční plán, mapy

Územní plán, archiv návrhů změn, pořizované změny územního plánu, regulační plány, rozvojové projekty, ... (informační server pražské radnice)

Územní plán hlavního města Prahy (platný po změně Z1000/00)

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního plánu MHMP:

Do grafické části Územního plánu hlavního města Prahy byly zapracovány platné změny závazné části ÚP SÚ hl.m.Prahy schválené v ZHMP do 14.9.2006 a úpravy směrné části ÚP SÚ hl.m.Prahy provedené ke stejnému datu.  

 1. platné znění změny závazné části ÚP SÚ hl. m. Prahy schválené změnou Z1000/00
 2. převodní legenda výkresu č. 4 ÚP SÚ hl. m. Prahy

Internetovou prezentaci grafické části územního plánu spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy

POSTUP PŘI PODÁNÍ NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚP [1]

1. Orgány státní správy, oprávnění investoři, městské části (na jejichž území se předmět změny nachází) a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „Podnět“) přímo pořizovateli.

2. Fyzické a právnické osoby mohou podávat Podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území se předmět změny ÚP nachází.

3. Postup při podání podnětu na pořízení změn ÚP fyzickými a právnickými osobami musí splňovat následující podmínky:

3.1 Podání podnětu je možné provést pouze písemnou formou.

3.2 Podání podnětu musí mít následující náležitosti:

 • Předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).
 • Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální území, kde se pozemek nachází).
 • Údaje umožňující identifikaci žadatele dle správního řádu.
 • Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.
 • Snímek katastrální mapy.
 • Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny.
 • Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele.
 • Přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo výkresu platného ÚP.

3.3 Podání návrhu na pořízení změny zkráceným postupem musí mít navíc následující náležitosti (v účinnosti od 1. 1. 2018):

 • Zpracovaný návrh obsahu změny.
 • Stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k navrhovanému obsahu změny ÚP.
 • Stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k navrhovanému obsahu změny ÚP.

4. V případě podání podnětu na pořízení změny ÚP, která se nachází na území více městských částí, musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se dotýká (toto platí i pro městské části jakožto navrhovatele).

 


[1] Část C, kap. 4. Přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 721 ze dne 23. 4. 2019 - Metodický pokyn 2019 k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenému 9. 9. 1999 usnesením ZHMP č. 10/05 ve znění pozdějších změn

Odkazy

Geoportál GEPRO

Návrh Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy 2022 (Metropolitní plán)

Návrh Metropolitního plánu

Kde se můžete s návrhem Metropolitního plánu seznámit?

- Výstava Metropolitního plánu v Centru architektury a městského plánování (CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2). případně v AMP (Vyšehradská 2075, Praha 2) – od 26. 4. do 30. 6. 2022 (9–21 hod.)

- Dvě veřejná projednání budou zorganizována v CAMP, v případě velkého zájmu také souběžně v paláci Charitas (Karlovo nám. 5, Praha 2) 30. 5. a 23. 6. 2022. Každé veřejné projednání bude živě přenášeno po internetu. Informace budou umístěny na webu městské části.

- Metropolitní plán bude představován během května a června na veřejných prostranstvích a v obchodních centrech v rámci hl. m. Prahy. Z nabídky vybíráme:
  9.–10. 5. – OC Quadrio (Máj)
19.–21. 5. – OC Chodov
26.–28. 5. – OC Harfa
  6.–7. 6. – Strossmayerovo náměstí
  8.–9. 6. – OC Černý most
30. 5. –1. 6. Kobylisy
13.–15. 6. – OC Prosek
23.–25. 6. – OC Letňany
Kompletní přehled míst, případné změny i aktualizace jsou k dispozici na metropolitniplan.praha.eu

 

Jak podat připomínky k Návrhu Metropolitního plánu?

Posledním dnem, kdy bude možné podat připomínky k návrhu Metropolitního plánu, bude 30. 6. 2022! Platí pro připomínky od všech dotčených subjektů – městských částí, vlastníků pozemků, sdružení i spolků.

Způsob podání připomínek bude výhradně elektronicky přes aplikaci připomínkování MP. Vše sledujte na uvedených webových stránkách.

Seznámení s aplikací na podání připomínek bude součástí veřejných projednání, možnost pomoci, rady je k dispozici během výstavy v CAMP.

 

Druhá beseda o územním rozvoji Ďáblic - 17.5.2022
(včetně představení vypořádání připomínek MČ Praha-Ďáblice
k návrhu Metropolitního plánu z roku 2018) 

Prezentace starosty MČ a zástupců Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Videozáznam besedy je uveřejněn na facebooku městské části facebook.com/MCDablice.

Připomínky městské části k návrhu Metropolitního plánu z roku 2018 včetně jejich vypořádání (vyhodnocení)
pořizovatelem - Odborem územního rozvoje MHMP. Pracovně konzultační materiály k úpravě návrhu MP; 04/2022

 

Třetí beseda k Metropolitnímu plánu se uskuteční v úterý 14. 6. 2022 od  18 hodin.

Prezentace starosty MČ vč. návrhu prvních připomínek