Ďáblický hřbitov

Od začátku roku 2022 má MČ Praha-Ďáblice uzavřenu smlouvu na údržbu hřbitova se Správou pražských hřbitovů, která zajišťuje údržbu zeleně, drobné prořezy a úpravy keřů, tújí, úpravu chodníčků a travnatých ploch apod. Současně se rozšířila nabídka služeb pro veřejnost, kterou také zajišťuje Správa pražských hřbitovů. V případě zájmu, např. o služby hrobníka, kontaktujte infocentrum tel.: 272 011 126 nebo e-mail: office@hrbitovy.cz, infocentrum@hrbitovy.cz.

V aplikaci elektronický hřbitov (https://app.gisonline.cz/praha-dablice-hrbitov) rychle najdete veřejné informace k jednotlivým hrobům i kolumbáriím ať už pronajatým nebo volným. Po zadání kritéria se zobrazí informace včetně mapového zobrazení.

V případě Vašeho zájmu o pronájem hrobu nebo kolumbária kontaktujte Úřad MČ Praha-Ďáblice, Eliška Keméň, tel.: 283 910 723-724 nebo e-mailem: eliska.kemen@dablice.cz.

---

Koncem roku 2020 byl aktualizován Řád veřejného pohřebiště (dále jen ŘVP), který vchází v platnost od 1. 1. 2021. V tomto dokumentu jsou ustanoveny povinnosti jak nájemců, tak Úřadu městské části Praha-Ďáblice jako pronajímatele a správce pohřebiště.

Podle zákona o pohřebnictví číslo 256/2001 je ÚMČ Praha-Ďáblice povinen vést evidenci hrobových míst, jejich nájemců, uložených zemřelých a plán pohřebiště. Je tedy důležité, aby nájemci bez zbytečného odkladu ohlašovali jakékoli změny v osobních údajích, ukládaných zemřelých nebo při jakékoli úpravě hrobového příslušenství (např. zvětšení nebo zmenšení hrobu). Nahlašování těchto změn nájemcům vyplývá i z ŘVP.

Dovolujeme si také připomenout, že ke stavebním úpravám jednotlivých hrobů či k vysazení keřů nebo dřevin k hrobovému místu je nutný souhlas správce, tj. úřadu městské části. Jde především o dřeviny, které by v budoucnu mohly způsobovat škody na hrobových příslušenstvích, propad půdy nebo ohrožovat bezpečnost návštěvníků. Veškerou vysazenou zeleň, k jejíž výsadbě nebyl dán souhlas, může dle svého uvážení správce odstranit bez souhlasu nájemce.

I správce pohřebiště má samozřejmě povinnosti vůči nájemcům a údržbě hřbitova. Pečuje o jeho vnější vzhled a upravenost, zajišťuje úklid a odvoz odpadu ze hřbitova, udržuje nepronajatá a opuštěná hrobová místa, upravuje cesty, oplocení a zdi. Pečuje i o účelová zařízení a technickou vybavenost pohřebiště. A vede již zmíněnou evidenci hrobových míst, která byla v průběhu roku 2020 aktualizována a převedena do elektronické podoby. Od všech hrobových míst byly odstraněny cedulky s číselným označením, které již byly staré a poničené. V průběhu roku 2021 budou nahrazeny novými, a to i k hrobům, které o své číslo během let přišly. Dalším plánem v letošním roce je úprava uliček mezi hroby (vyčištění, zasypání), vydláždění a úprava prostoru kolem kolumbárií anebo zdravotní prořez vybraných stromů.

ŘVP je vyvěšen na informační desce u vchodu na hřbitov, v tištěné podobě je k nahlédnutí v podatelně ÚMČ nebo níže v příloze. S případnými dotazy nebo podněty týkajícími se správy hřbitova nebo jiných souvisejících témat se neváhejte obrátit na paní Elišku Keméň na tel.: 283 910 723 nebo e-mailem: eliska.kemen@dablice.cz.

V případě úmrtí v rodině je možné v Ďáblickém zpravodaji zdarma uveřejnit řádkové oznámení. Kontakty pro zveřejnění: zpravodaj@dablice.cz nebo marketa.kohlerova@dablice.cz.

Pokud budete mít zájem o vyvěšení parte, toto je možné na vývěsce u úřadu MČ (u pošty) a na hřbitově. V případě zájmu prosíme o předání dvou výtisků na podatelnu úřadu. Vyvěšení zajistíme.