Dokončené záměry MČ

Vertical Tabs

Informační cedule s mapou Ďáblic

V rámci Participativního rozpočtu 2021 byly vytvořeny informační cedule s mapou Ďáblic, které budou umístěny v okolí zastávek Ďáblice a Květnová.

Přílohy:
Obecní dům Ďáblice

Informace s rozsáhlou fotogalerií o projektu Obecního domu v Ďáblicích je uveřejněna na architektonickém webovém portálu Arch Daily.

Přílohy:
Komunitní zahrada

Zahradní úprava veřejného prostranství (veřejná zahrada). Areál je oplocený, obsahuje sportovní a herní prvky.

Náves
Bezpečné cesty do školy
Ďáblické náměstí etapa I.

Etapa I. – zázemí ďáblického parku

Tři úrovně sdílení

Nové zázemí ďáblického parku chápeme jako trojí příspěvek ke sdílení veřejného prostoru pro návštěvníky této parkové zahrady:

 1. Obec – první z úrovní tvoří venkovní dřevěná terasa otevřená do ulice širokými schodišti propojujícími park s obcí.
 2. Krajina – druhou úrovní je naopak zvlněná střecha zázemí, zapojující se plynule jako krajinný prvek do kontextu parku.
 3. Lidé – třetí úrovní zastřešující obě předchozí jsou vnitřní prostory objektu sloužící nejen jako technicko-hygienické zázemí uživatelů i správy, ale především jako vstřícné místo pro setkávání místních obyvatel i jejich hostů.

Obec

Dřevěná platforma terasy uvozující celkovou situaci objektu je zasazená do betonového rámu schodišť. Ta vyrovnávají úrovně navazujícího terénu. Ve střední části se rovina platformy setkává s chodníkem a umožňuje bezbarierový přístup do všech částí objektu. Terasa je zároveň jevištěm i hledištěm, přistínění v letních měsících zajišťují srolovatelné bílé plachty namísto reklamních slunečníků. Všechny vstupy do objektu se realizují vedle sebe v jeho prosklenné fasádě, vše, kromě toalet a skladu, je v něm transparentní.

Krajina

Střecha objektu zázemí je terénní součástí parku, tvoří dřevěnou „vlnu“ sloužící jako velké atypické hřiště. Vlna se zvedá z travnaté plochy před sebou a nabízí jak otevřenou platformu pro dětské hry, tak podium pro rozmanitá setkání a nakonec i elevaci pro letní kinoprojekci. Hrana vlny je zabezpečena vysokým zábradlím s výplní ocelovou sítí porostlou vegetací. Po jedné straně je vlna opatřena schodištěm pro zimní radovánky, kdy se může snadno proměnit v „sáňkovací kopec“ a skluzavku. Vyvýšená část spodní hrany podia, určená k posezení nebo třeba vyhlašování vítězů, v zimě dobře poslouží například jako skokánek.

Lidé

Vnitřní prostory slouží jako komunitní „obývák“ s čajovou kuchyňkou k svobodnému posezení, nikoliv jako placená kavárna, kde si host musí pořád objednávat. Panoramatický rozhled po obci i parku je umožněn skrze prosklenné stěny zpod masivní střechy. Snižující se stropní podhled umocňuje zážitek intimity pro přátelské sdílení se sousedy. Ve svých krajních polohách může sloužit jako police pro knížky a nejníže i jako police na hračky a kreslicí potřeby kombinované s tabulí.

Studii zázemí ďáblického parku pro městskou část Praha-Ďáblice připravil autorský tým architektů ve složení Petr Hlaváček, Magdalena Hlaváčková mladší, Anna Háblová, Zdeňka Zymáková a Jakub Filip Novák na podzim roku 2012

Ďáblické náměstí etapa II.

Etapa II. – studie stavby

10. července 2012 zadala městská část Praha-Ďáblice vyzvaným soutěžním týmům zakázku malého rozsahu – souběžné vypracování návrhu/studie stavby Obecního domu a radnice v Ďáblicích.

Předmětem soutěže bylo vypracování návrhu stavby v širším (urbanním) kontextu místa, provozní a architektonické řešení domu s důrazem na úspornost výstavby i provozu.

Předmětem řešení byl i předprostor radnice (náměstí) a dopřesnění jeho velikosti a obsahu (osvětlení, mobiliář, sadové úpravy, vyřešení parkovacích míst, nevyloučit možnost konání farmářských trhů atd.).

Jedním z architektonických úkolů bylo vyřešení objektu tak, aby mohl fungovat jako Obecní – společenský dům a radnice, jako pošta a prostor pro lékaře a jejich pacienty. Společenský sál, by měl být multifunkční (přednášky, plesy, vystoupení, divadlo, promítání) a měl by umožnit sezónní otevření – propojení s parterem, tj. předprostorem budovy, radnice by měla mít bezbariérové klidnější prostory pro práci a soukromí. Ordinace lékařů a pošta by měly být také řešeny bezbariérově.

Objekt měl být živou a viditelnou stavbou, která se stane jasným poznávacím bodem Ďáblic. Měl být výrazný, ale ne arogantní. Měl iniciovat život ve svém okolí a vymezovat náměstí, se kterým by se obyvatelé Ďáblic mohli ztotožnit jako se svým centrem.

Vyzvaných soutěžních týmů bylo sedm. Jednalo se o tyto účastníky (v závorce je uveden vedoucí týmu): ATELIER K2 (Ing. arch. Jiří Poláček), SKUPINA (MgA. Marcela Steinbachová), ATELIER ŠTĚPÁN (Ing. arch. Marek Štěpán), A.LT ARCHITEKTI (Ing. arch. Peter Lacko), STUDIO AM (Ing. arch. Jiří Košťál), ASPEKT DESIGN (Ing. Luboš Rajniš) a Ing. akad. arch. Ivan Zachar.

Soutěžní porota ustanovená v souladu se soutěžním řádem České komory architektů měla pět členů – dva závislé členy (Ing. Miloš Růžička – starosta městské části Ďáblice a Ing. Martin Křížek – zastupitel, místopředseda soutěžní poroty) a tři nezávislé členy (doc. Ing. arch. Radek Kolařík – předseda soutěžní poroty, Ing. arch. Markéta Cajthamlová a Ing. arch. Jiří Opočenský).

Hodnotící zasedání poroty se konalo 10. září 2012 od 9 hodin ráno. Porota shledala všechny odevzdané práce za právoplatné a podrobně se s nimi seznámila. Tentýž den od 12 hodin proběhla na úřadu MČ obhajoba jednotlivých návrhů soutěžícími před porotou. Následně porotci
přistoupili k hodnocení. Záveřečné hodnocení poroty uvádíme na následujících řádkách.

Soutěžní návrh č. 1 (ATELIER ŠTĚPÁN – Ing. Arch. Marek Štěpán)

Silné stránky: jasná hmotová kompozice, sevřená poetická atmosféra návrhu, kvalitní dispoziční uspořádání (respektujeme-li dělení do dvou hmot), kultivovaný projev a prezentace.

Slabé stránky: málo odůvodněné širší vztahy a z toho plynoucí hmotové uspořádání (v porovnání s ostatními účastníky), neadekvátní inspirační zdroj a jeho užití v návrhu, dvojí, neodůvodněný rukopis hmot, jehož důsledkem je rozpačitost výrazu, formální uzavření hmotové kompozice náměstí věží, umístění kancelářských ploch cca 210 m2 nad rámec požadavku soutěže, zvolené
konstrukční a materiálové řešení stavby, striktní koncept by byl problematický z hlediska dalšího dopracování a reakce na budoucí proměnu požadavků na užívání.

Soutěžní návrh č. 2 (ATELIER K2K2 – Ing. Arch. Jiří Poláček)

Silné stránky: cenná analýza urbánních souvislostí, inspirativní návrh s průnikem parku do centrální části obce, úměrnost a civilnost návrhu včetně střídmých dispozic, kvalitní práce s prostorem kamenného parku s návazností na park, cenné propojení vnitřního prostoru sálu a vnějšího veřejného prostoru.

Slabé stránky: dimenze některých prostor je spodní hranicí potřebných velikostí, akcentace návrhu věží je urbanisticky a architektonicky příznivá, klade však zvýšené nároky na limitovaný rozpočet.

Soutěžní návrh č. 3 (SKUPINA – MgA. Marcela Steinbachová)

Silné stránky: odvážný koncepční návrh, který ukazuje silný názor na podobu současné veřejné stavby, strategie návrhu vychází z interpretace místa (uzavřené dvory), veřejné prostory vytvářené s citem pro detail.

Slabé stránky: typ uzavřeného náměstí – dvora (při uvažovaném cílovém stavu po dostavbě všech etap) – nereaguje na charakter zástavby, k okolí se uzavřená struktura staví jakoby „zády“, vnitřní dispozice v konstrukční mřížce nepřináší prostorové vztahy, problematická orientace kanceláří do prostoru parkovacích stání, vnitřní hala radnice bez denního světla, monumentalita dlouhého průčelí s opakovanými oblouky, velikost zpevněného náměstí a také téměř sakrální charakter navrženého sálu se zdají neuměřené civilnímu účelu obecního domu menší obce na obvodu Prahy.

Soutěžní návrh č. 4 (STUDIO AM – Ing. arch. Jiří Košťál)

Silné stránky: podrobné zpracování výkresů s naznačením technických souvislostí, kvalitní grafické zpracování návrhu.

Slabé stránky: urbanistické začlenění do stávající struktury nerespektuje základní struktury a vazby v území, vstupy do jednotlivých částí budovy jsou pohledově skryty a znesnadňují orientaci, pomyslná „brána“ vytvořená mostem nemá logické směřování, společenský sál má značnou část prosklenou, tuto je nutné stínit a nemá opodstatnění, celková velkorysá koncepce sálu neodpovídá smyslu užívání a jeho velikosti, celkový koncept a architektonický výraz nezapadá do drobné, obyčejné zástavby místa, nezanedbatelné jsou i značné očekávané náklady na konstrukční a materiálová řešení některých prvků.

Soutěžní návrh č. 5 (ASPEKT DESIGN – Ing. Luboš Rajniš)

Silné stránky: dispozičně přehledný návrh, prověření třípodlažního uspořádání s oddělenými funkčními celky na podlažích.

Slabé stránky: problematické umístění v urbánním kontextu, nejasný vztah nově navrženého náměstí k okolním prostorům, pozice navrženého domu uprostřed plochy je neukotvená, vnáší zmatek do místa, které má již dnes nejasnou strukturu, průjezd aut středem plochy náměstí komplikuje navržené řešení, zvolené tvarosloví domu – zkosené hranoly – nemá opodstatnění a působí nahodile, prostorové uspořádání vnitřní vstupní haly je neúměrně složité.

Soutěžní návrh č.6 (A.LT ARCHITEKTI – Ing. arch. Peter Lacko)

Silné stránky: přiměřené vyhodnocení širších vztahů, z toho plynoucí dobrý odhad budoucího vývoje okolí, resp. navrhovaných úprav stavby, dobrá
rozvaha o využití volných ploch, výrazný, veřejné stavbě odpovídající koncept, umístění komunikačních prostor po obvodu, použití transparentního obvodového pláště – z toho plynoucí dobré podmínky užitných ploch (osvětlení, provětrání), elegantní řešení provozu, umožňující flexibilní dopracování návrhu a užívání stavby, civilní a důstojný výraz stavby obecního domu,
užití zeleně na střeše stavby.

Slabé stránky: jednopodlažní koncept bude vyžadovat kvalitní dopracování návrhu z hlediska minimalizace provozních nákladů.

Rozhodnutí

10. září 2012 kolem 20. hodiny večer porota rozhodla o konečném pořadí a ocenění soutěžních návrhů. Na prvním místě se umístil návrh č. 6 (A.LT ARCHITEKTI), na druhém místě se umístil návrh č. 2 (ATELIER K2), na třetím místě se umístil návrh č. 3 (SKUPINA).

Porota doporučila vyhlašovateli, aby při následném jednání o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v jednacím řízení bez uveřejnění postupoval v souladu s výsledky soutěže a aby pro zadání dalšího stupně projektové dokumentace stanovila podrobnější zadání na základě zkušeností nabytých touto soutěží.

V souladu se soutěžními podmínkami byl zadavatelem každému účastníku soutěže, jehož studie stavby splnila požadované soutěžní podmínky, vyplacen honorář za studii stavby ve výši třicet tisíc korun českých. Cenou za první místo v soutěži bylo zadání zakázky vybranému vítězi.

Odvodnění Ďáblic

O Dešťovku bude možné opět požádat

Dne 7. 8. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR druhé kolo úspěšného dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou (viz Dokumenty ke 2. výzvě).
Rada MČ Praha-Ďáblice dne 15. 5. 2017 rozhodla podpořit částkou do 20 tisíc Kč úspěšné žadatele o Dešťovku pro domy v k.ú Ďáblice zkolaudované před rokem 2016 (bod 3/62/17 zápisu RMČ).
Majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů mají měsíc na přípravu žádostí, které začne SFŽP ČR elektronicky přijímat 7. září 2017 v 10:00.
Štěstí přeje připraveným ! ! !

 

Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou (HDV)

Zaplavování památkové zóny a dalších částí Ďáblic v době návalových deštů pravidelně znehodnocuje chráněnou část naší obce a znepříjemňuje život mnoha našim sousedům.
 

A. Co se již udělalo
1. ​Nekapacitnost dešťové kanalizace konstatoval již Generel odvodnění Ďáblice 2004 (viz ĎZ 2/2004 s.2). Závěry potvrdil i GO Praha-sever 2007.
2. Bylo připraveno řešení 1.etapy odvodnění západní části Ďáblic (DUR 2006: textová část a situace [P5] [P6] [P12], viz ĎZ 2/2006, s.2, ĎZ 5/2006, s.1).
3. Bylo připraveno dílčí řešení havarijního stavu odvodnění hasičské zbrojnice (viz ĎZ 11/2009 s.2) a zrealizováno v neúplném rozsahu v letech 2010-2011.
4. Byla ověřena možnost alternativního umístění retenční nádrže a trasy sběrače - viz “Technické podklady 2016” - textové části: [1], [2], přílohy: [P1], [P3], [P5], [P6] a dalších.
 

B. Znovuotevření problému
Odvodnění Ďáblic znovuotevřela Komise výstavby a investic (dale jen KVI) na svých jednáních: 1.6.2015, 2.11.2015, 27.6.2016, 7.11.2016. KVI doporučila dva způsoby řešení.
Doporučené způsoby řešení se promítly i do zápisu z jednání k zaplavování památkové zóny “Staré Ďáblice” a k řešení odvodnění Ďáblic, které se konalo dne 23.11.2016 na půdě Pražské vodohospodářské společnosti:
1. řešení v místě spadu – hospodaření s dešťovou vodou (viz DEŠŤOVKA),
2. řešení na výstupu dešťové kanalizace – odvodnění Ďáblic  (viz též výzva č.62/2017 OPŽP).

C. Osvěta k odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou
Na stránkách Ďáblického zpravodaje (ĎZ 12/2016, s.4, ĎZ 1/2017, s.6, ĎZ 2/2017, s.12-13, ĎZ 3/2017 s.12-13, ĎZ 4/2017, s.4-6, s.10-11) je následující osvěta k odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou:

 • R.Rexa: Odvodnění Ďáblic – hospodárnější nakládání s dešťovou vodou, ĎZ 1/2017, s. 6.
 • R.Fišáková: Zachytávání dešťové vody pro její další využití, ĎZ 2/2017, s.12.
 • R.Rexa: Akumulace a využívání dešťové vody, ĎZ 3/2017, s.12.
 • J.Täubel: Hospodaření s vodou na našem pozemku Na Blatech, ĎZ 2/2017, s.12-13.
 • J.Abrahám: Podzemní vsakování, ĎZ 3/2017, s.13.
 • J.Havrda: Jednoduché vsakování, ĎZ 2/2017, s.13.
 • D.Hrdý: Průzkum kanalizace kouřem, ĎZ 3/2017, s.12-13.
 • Anketa – jak vnímají “vodu” zastupitelé? ĎZ 4/2017, s.4-6.
 • L.Früblingová: Dotační program Dešťovka, ĎZ 4/2017, s.10.
   

D. Beseda „Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou – HDV”
(pozvánka na besedu, fotogalerie, audiozáznam1, audiozáznam2reportáž TZB-inforeportáž PRAHA TV)

Dne 19.4.2017 proběhla pod záštitou radní hl.m.Prahy RNDr. Jany Plamínkové v Praze – Ďáblicích beseda „Odvodnění Ďáblic a HDV”.

Cílem besedy byla výměna informací o
- aktuálním stavu řešení odvodnění Ďáblic
- výhodách, podmínkách a možnostech přechodu od likvidace k HDV
- dotačním programu “Dešťovka”  a další podpoře HDV
Součástí besedy byla i fotogalerie záplav v Ďáblicích během přívalových deštů.

Úvodní slovo pronesla RNDr. Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy          (A1 04:35)

V první části besedy, zaměřené na důvody a motivace přechodu od likvidace k HDV, jednotlivá témata uvedli a na vznesené dotazy odpovídali:
1. Ing. Martin Vlk, ředitel Odboru technické vybavenosti, hl. m. Praha
     Aktuální stav řešení odvodnění Ďáblic          (A1 09:10)
2. Doc. Ing. David Stránský, Ph.D., předseda Asociace pro vodu ČR , ČVUT Fakulta stavební
    Výhody přechodu od likvidace k HDV          (uvedení, prezentace, A1 10:45)
3. Ing. Miloš Růžička, starosta Městské části Praha – Ďáblice
    Motivační podpora městské části při řešení HDV na pozemcích v k.ú. Ďáblice          (A1:29:10)
4. Ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR,
    Dotační program „Dešťovka“ a „Nová zelená úsporám“          (uvedení - str.10, prezentace, A1:45:35)
V diskusi vystoupili J. Haleš (A1 60:35), Č. Štuka (A1 69:35),  F. Michek (A1 72:55). Na vznesené náměty a dotazy odpověděli J.Plamínková (A1 65:35) a J.Hrbek (A1 70:25).

V druhé části besedy, zaměřené na požadavky/podmínky/specifika/řešení HDV, jednotlivá témata uvedli a na vznesené dotazy odpovídali:
1. Ing. Hana Rosypalová, vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.
    Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV          (uvedení, prezentace, A2 2:15)
2. Zdeněk Pokorný, manažer operativního útvaru generálního ředitele, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
    Obecné požadavky provozovatele kanalizační sítě při HDV          (A2 17:00)
3. Richard Kohout, Vodoprávní úřad, Lanškroun
    Podmínky státní správy na umístnění podzemního zařízení HDV          (uvedení, A2 23:00)
4. RNDr. Zdeněk Zelinka, způsobilý v hydrogeologii                         
    Hydrogeologická specifika Ďáblic, vsakovací zkouška z pohledu hydrogeologa          (uvedení, A2 42:30)
5. Mgr. Jeroným Lešner, způsobilý v inženýrské geologii, Geotechnik.cz            
    Hydrogeologická specifika Ďáblic, vsakovací zkouška z pohledu geologa          (uvedení, A2 47:50)
V diskusi vystoupili D. Stránský (A2 50:50, 57:50, 72:30), O. Nehasil (A2 53:50, 73:10), R. Rexa (A2 58:50, 68:05, 78:30), K. Bezušek (A2 60:55, 66:40), M. Hlásková (A2 76:45), M. Poláček (A2 78:10), M. Lonek (A2 81:35) a M. Stroblová (A2 84:45, 89:15). Na vznesené dotazy odpovídali Z.Pokorný (A2 54:40), H.Rosypalová (A2 65:30, 70:10, 80:20, 90:45), J.Hrbek (A2 74:05, 84:00) a M.Růžička (A2 86:05, 89:35). Dodavatelská řešení HDV společnosti VODACZ  představila její zástupkyně S.Kozáková (uvedení, prezentace).

Závěr – poděkování účastníkům, hostům a partnerům besedy (A2 92:45)

Dotazy, fotodokumentaci a popis zkušeností s HDV a záplavami v Ďáblicích zasílejte na: Radim.Rexa@dablice.cz.

Partneři - mediální partneři - sponzoři besedy

 

Konference Počítáme s vodou
video 2017, video 2016, video 2015

 

Zvukový záznam z besedy ve formátu MP3 (103 MB)
Stáhnout/spustiti zvukový soubor 1.část.mp3 (103 mb), 2.část.mp3 (108mb)

SOUTĚŽ o logo komunitního centra

Komunitní centrum Vlna má své logo

V září naše městská část vyhlásila soutěž o logo nového komunitního centra Vlna, do které své návrhy zaslalo 14 účastníků. Jedna obálka bohužel dorazila pozdě a nemohla proto být do soutěže zařazena.

Pětičlenná výběrová komise složená z odborníků z oblasti grafického designu vybrala tři nejzdařilejší návrhy, které později schválila rada MČ na svém zasedání. První místo v soutěži získal návrh paní Barbory Sládkové, která byla následně pověřena vypracováním logomanuálu pro širší využití loga. Komise odměnila také práci Davida Cíglera a Kateřiny Heisslerové, jejichž návrhy se umístily na druhém a třetím místě. Rada MČ děkuje všem autorům za jejich účast v soutěži.

Barbara Tranová

Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a Praha-Dolní Chabry
Participativní rozpočet 2020

Co je participativní rozpočet?

Během navrhování rozpočtu naší městské části pro rok 2020 jsme slíbili, že část rozpočtu vyhradíme pro tzv. Participativní rozpočet. Co to je?  Jednoduše řečeno – vedení městské části vyhradí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mohlo v Ďáblicích vylepšit. Při vytváření těchto návrhů by se občané měli setkávat na veřejných diskusích a debatovat o tom, co by chtěli změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají vedení úřadu k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy by měla městská část realizovat – v přímé návaznosti na možnosti rozpočtu.
Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti i jak se mohou na zlepšování naší městské části podílet. Jedním z cílů je také naučit vedení radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Proto je důležitou součástí participativního rozpočtu veřejné setkání a debata o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy, a buďme optimisté, příjemná konstruktivní atmosféra v obci.
Přestože jsme oznámení praktické realizace tohoto záměru museli odložit, věříme, že máme stále dostatek času, aby bylo možné některé projekty do konce roku i zrealizovat.

Kdo může návrh podat?

 • Navrhovatelem může být obyvatel městské části Praha-Ďáblice starší 15 let, který je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR.
 • Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 sousedů z MČ Praha-Ďáblice starších 15 let.
  Přihlašovací formulář návrhu a podpisový arch pro vyjádření podpory 15 obyvatel bude ke stažení na webových stránkách dablice.cz

Jaká je role občana navrhovatele?
Navrhovatelé se stanou klíčovými aktéry procesu. Budou aktivně spolupracovat s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad bude plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a spolurealizátora projektu.

Čeho se může návrh týkat?
Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek – viz PRAVIDLA v příloze.
Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu či přechodu, realizace divadla či přednášky až například po zasazení stromu, novou funkčnost webových stránek atd.
Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území MČ Praha-Ďáblice a v případě úprav veřejných prostor musí být tyto realizovány na pozemcích ve správě městské části. Nahlédněte do katastru nemovitostí, zda konkrétní místo, které chcete změnit, tuto podmínku splňuje. Jinak byste museli zajistit předběžný souhlas majitele pozemku na umístění na nejbližších pět let.
Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.
Náklady bude nutné účtovat přes úřad městské části. A tím pádem bude třeba dodržovat pravidla závazná pro úřad (např. procesy týkající se výběrových řízení, způsobu zařazení budoucího majetku apod.).

Přemýšlejte o svých návrzích a začněte se připravovat na představení vašeho návrhu ostatním!
Mluvte o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé MČ Praha-Ďáblice, a proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu, budou prezentovány během zářijové akce „Zažít Ďáblice jinak“ a dostanou prostor na veřejné diskuzi pravděpodobně koncem září, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.
Využijte různé způsoby, jak dát ostatním obyvatelům vědět, proč by měli hlasovat právě pro váš nápad!
Mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!