Dokončené záměry MČ

Vertical Tabs

Participativní rozpočet 2022

Motivace
Rádi bychom v tomto roce navázali na zkušenosti z loňského roku, kdy bylo podáno celkem 15 návrhů, z nichž sedm bylo realizováno během podzimu 2021. I letos bychom chtěli věnovat čas podpoře kreativity zájemců v rámci participativního rozpočtu z minulého roku. Přivítali bychom co nejvíce návrhů. Zejména bychom chtěli upozornit, že pokud návrh nebude splňovat některá z kritérií a bude přínosem pro Ďáblice, jsme připraveni jej zapojit do plánu a financovat z rozpočtu obce.

Oblast
Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny;
vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu, realizace divadla či přednášky až například po zasazení stromu, vylepšení webových stránek. Mohou být znovu podány i návrhy, které v loňském roce v hlasování těsně neuspěly.
Podobně jako v loňském roce nejsou vhodné návrhy na stavební úpravy či instalace vyžadující povolení majitelů sítí, komunikací, veřejného osvětlení apod.

Cena
Celkový objem financí alokovaných na participativní rozpočet
pro rok 2022 je 300 000 Kč. Náklady na jeden projekt by neměly přesáhnout 50 000 Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, apod.). Prosíme navrhovatele, aby se nenechali odradit těmito finančními limity. Jak bylo uvedeno výše, vhodné návrhy bychom rádi realizovali v rámci běžného rozpočtového plánu pro příští období.

Majetkoprávní vazba
Předpokládá se, že návrh bude realizován na území MČ Praha-Ďáblice.
Toto samozřejmě platí pouze pro územně vázané návrhy. U návrhů pro úpravu virtuálního prostoru se analogicky předpokládá přínos pro občany Ďáblic. Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, je vhodné též posoudit majetkoprávní vztahy k pozemku. Je vhodné, aby byl návrh umístěn buď přímo na pozemcích ve správě městské části Praha-Ďáblice (interaktivní mapu k nahlížení do katastru nemovitostí naleznete např. app.gisonline.cz/praha-dablice), nebo by měl být zajištěn předběžný souhlas majitele pozemku s umístěním prvku alespoň na pět let.

Proveditelnost
Návrh by měl obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace.

Prosíme o použití přiloženého formuláře. Součástí by měl být i jednoduchý návrh rozpočtu. V případě návrhů vázaných na místo prosíme o co nejpřesnější lokalizaci a zhodnocení prostorových požadavků na realizaci, případně o fotodokumentaci stávajícího stavu. Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Odhad ročních provozních, resp. udržovacích nákladů poslouží k posouzení zatížení rozpočtu MČ v budoucnosti.
Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout budoucí finanční situaci městské části, musíme si vyhradit právo realizaci projektů posunout, nebo zastavit.

Délka realizace
V rámci návrhu projektu bychom poprosili, aby navrhovatelé zohlednili nutnost realizace do 30. října roku 2022 včetně vyúčtování.

Využitelnost pro širší veřejnost
Vzhledem k tomu, že návrh by měl být přínosem pro naši městskou část, zařadili jsme požadavek na podporu každého návrhu alespoň 15 podpisy obyvatel městské části Praha-Ďáblice starších 15 let.

Jak se bude hlasovat?
Bude se hlasovat podobně jako v roce 2021 po internetu s ověřením přes telefonní číslo hlasujícího. Podrobnosti o hlasování budou zveřejněny před jeho zahájením.

Jak se bude vyhodnocovat výsledek hlasování?
Po ukončení hlasování se projekty seřadí podle toho, kolik dostaly hlasů, a vybere se prvních „x“ projektů, tak aby cena vybraných projektů v součtu nepřesáhla 300 000 Kč.
Rozhodující bude počet hlasů ďáblických rezidentů starších 15 let. Hlasy všech, kteří nemají v Ďáblicích trvalé bydliště, budou rozhodovat v případě rovnosti hlasů z Ďáblic.
Ostatní projekty „pod čarou“ nebudou zapomenuty!

Časový plán
Březen 2022 – vyhlášení
Duben 2022 – shromažďování návrhů do 19. 4. 2022
   – prezentace návrhů na dubnovém ZMČ
Červen 2022 – výběr kandidátů formou hlasování
Červenec–říjen 2022 – realizace

Role navrhovatele
Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu.
Bude žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení, nakonec budou projekt realizovat. Úřad by měl plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednávání. Veškeré náklady spojené s realizovaným projektem bude nutné zaúčtovat přes úřad městské části v souladu s pravidly závaznými pro úřad (např. finanční, kontrolní, autorizační apod.). Zde se pracovnice úřadu budou snažit vyjít maximálně vstříc navrhovatelům s vysvětlením a naplněním těchto pravidel.

Představte svůj návrh ostatním!
Prosíme, aby navrhovatelé mluvili o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé MČ Praha-Ďáblice, a proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu a dostanou prostor i během veřejné diskuse, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.
Využijte různých možností, jak dát ostatním obyvatelům vědět, proč by měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!

Jak návrh podat?
Navrhovatelem může být obyvatel městské části Praha-Ďáblice starší 15 let, který je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR.
Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel MČ Praha-Ďáblice starších 15 let.
• Prosíme, použijte návrhový formulář (ke stažení z webu), který je vhodnou pomůckou a vodítkem k tomu, co je vhodné do návrhu napsat.
• Je potřeba připojit podpisový arch pro vyjádření podpory 15 obyvatel MČ Praha-Ďáblice, rovněž je ke stažení na dablice.cz.

Těšíme se na vaše návrhy do 19. 4. 2022.

Vedení MČ Praha-Ďáblice a úřadu MČ

Participativní rozpočet 2021

 

V této tabulce vám přinášíme konečné pořadí přihlášených projektů. Celkem hlasovalo 169 občanů s trvalým bydlištěm v Ďáblicích a dalších 70 občanů, kteří uvedli „jiný vztah“ k Ďáblicím. Projekty na prvních 6 místech podle celkového počtu hlasů jsou překvapivě shodné, i když v rozdílném pořadí.

V těchto dnech jsou oslovování navrhovatelé projektů, které jste svými hlasy vynesli na přední místa. V případě, že navrhovatel projektu nebude schopen „svůj“ projekt v roce 2021 zrealizovat, nebo nedojde k jiné dohodě, budou osloveni navrhovatelé projektů dalších v pořadí tak, aby byl objem vyčleněných prostředků pro realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2021 vyčerpán.

-----

Do projektu Participativního rozpočtu je přihlášeno celkem 13 projektů, které byly veřejně prezentovány během jednání Zastupitelstva městské části dne 16. 6. 2021.

Všechny přihlášené projekty si můžete prohlédnout na projektových listech, které budou vystaveny:
1. na oknech chodby Obecního domu Ďáblice;
2. na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice;
3. v KC Vlna.

Jak dát záměru hlas?

Hlasovat se bude prostřednictvím webového formuláře na stránkách spol. AgoraCE: participativni-rozpocet.cz/dablice

Každý hlasující má možnost rozdělit mezi jednotlivé projekty celkem 4 kladné hlasy, bude mít i možnost udělit některému projektu 2 „záporné“ body . Pevně věříme, že hlasujících udělujících pouze kladné body bude převážná většina! Záporné hlasy není třeba využívat a lze je případně udělit až po rozdělení všech kladných hlasů.

Pořadí projektů se pro každé hlasování náhodně změní tak, aby nedocházelo ke zvýhodnění nějakého projektu.

Součástí hlasování bude potvrzení prohlášení, že hlasující bydlí v Ďáblicích nebo má jiný vztah k Ďáblicím. Každý hlasující bude muset potvrdit odeslání hlasů kódem, který dostane přes SMS.

Byla doplněna možnost hlasování pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístek bude otištěn v prázdninovém čísle Zpravodaje nebo je možné si jej vyzvednout na úřadě v sekretariátu nebo v KC Vlna. Vyplněné lístky bude možné vhodit tamtéž do připravených hlasovacích uren. Hlasy budou poté přičteny k elektronicky shromážděným hlasům.
Není přípustné hlasovat oběma způsoby současně, každý občan starší 15 let má pouze 1 hlas - "elektronický" nebo "papírový". 

Hlasování poběží do 31. července. 2021

 

Projekty přihlášené v rámci Participativního rozpočtu 2021:

1. Bosý chodníček v areálu KC Vlna

2. Ďáblický anděl

3. Ďáblický totem – rozšířené možnosti

4. Ďáblice z ptačí perspektivy

5. Geopark u ZŠ Ďáblice

6. Herní prvek pro nejmenší

7. Informační cedule s mapou Ďáblic

8. Přívětivý domov pro ptactvo a hmyz

9. Úprava živých plotů u křižovatek

10. Velkoplošná mapa Ďáblic

11. Vlna barevnější

12. Vstupní branka na hřiště u Vlny

13. Záhony cibulovin v centru obce

Podrobnější informace o všech 13 projektech naleznete v příloze.

 

Jak se bude vyhodnocovat výsledek hlasování?
Po ukončení hlasování se projekty seřadí podle počtu hlasů a vybere se prvních „x“ projektů tak, aby cena vybraných projektů v součtu nepřesáhla 350 000 Kč.
Ostatní projekty „pod čarou“ nebudou zapomenuty!

Časový plán
Březen 2021 – vyhlášení
Duben–květen 2021
20. 5. 2021 – termín doručení návrhů
Červen 2021– prezentace v rámci možností (webové stránky, Zpravodaj)
Červen 2021 – výběr kandidátů formou hlasování 
Červenec – Listopad 2021 – realizace

Role navrhovatele
Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu.
Bude žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad by měl plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic. Náklady bude nutné účtovat přes úřad městské části a bude tedy nutné dodržet pravidla závazná pro úřad (např. finanční, kontrolní, autorizační apod.). Zde se úřad bude snažit vyjít maximálně vstříc navrhovatelům s vysvětlením a naplněním těchto pravidel.

Představte svůj návrh ostatním!
Prosíme, aby navrhovatelé mluvili o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé MČ Praha-Ďáblice, a proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu a dostanou prostor i během veřejné diskuse, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.
Využijte různých možností, jak dát ostatním obyvatelům vědět, proč by měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!

Nádrže na dešťovou vodu

2020-22

Podpora MČ Praha-Ďáblice na budování vlastních nádrží na dešťovou vodou 

Od roku 2020 naše městská část motivuje majitele nemovitostí k zachycování srážkových vod v místě spadu na vlastním pozemku a k jejímu využití na zalévání zahrad případně splachování,  na rozdíl od vypouštění na veřejné komunikace nebo do dešťové kanalizace.

V roce 2020 schválila Rada městské části Praha-Ďáblice novou Směrnici, podle které je možné žádat o příspěvek na hospodaření s dešťovou vodou.
Této možnosti využilo v roce 2020 a 2021 celkem 7 ďáblických spoluobčanů. Byly vybudovány nové akumulační podzemní nádrže, ve dvou případech byly upraveny (zaizolovány a vystrojeny) stávající podzemní jímky původně určené pro jímání splašků.

Stručně o způsobu podpory projektů :
– Mělo by se jednat o nově budované systémy pro zachycování dešťových vod.
- Podzemní či nadzemní napevno vybudované akumulační nádrže by měly mít objem min 3m3,
- K žádosti o podporu musí být podána a kopie výpisu z katastru nemovitostí a zjednodušená projektová dokumentace (nákres, schéma).
- Po schválení záměru Radou bude s žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 20 tisíc Kč. Tento příspěvek bude vyplacen po fyzické kontrole dokončených stavebních a instalačních prací.

V případě dotazů se prosím obracejte nejlépe písemně přímo na Ing. Jana Hrdličku (jan.hrdlicka@dablice.cz)

 

2017 - AKCE JIŽ NEPROBÍHÁ
O Dešťovku bude možné opět požádat

Dne 7. 8. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR druhé kolo úspěšného dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou (viz Dokumenty ke 2. výzvě).
Rada MČ Praha-Ďáblice dne 15. 5. 2017 rozhodla podpořit částkou do 20 tisíc Kč úspěšné žadatele o Dešťovku pro domy v k.ú Ďáblice zkolaudované před rokem 2016 (bod 3/62/17 zápisu RMČ).
Majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů mají měsíc na přípravu žádostí, které začne SFŽP ČR elektronicky přijímat 7. září 2017 v 10:00.
Štěstí přeje připraveným ! ! !

Výsadba zeleně

Lokality vytipované na základě podnětů občanů a pracovníků:
18 lokalit - 373 stromů a velkých keřů

 

MČ Plán výsadby zeleně:
Byly vybrány dvě společnosti, které budou zeleň v Ďáblicích realizovat.
První stromky by se mohly objevit na lokalitách již koncem tohoto měsíce!

 

BYTOVÝ DŮM AKCÍZ
Rekonstrukce OD Ke Kinu
Informační cedule s mapou Ďáblic

V rámci Participativního rozpočtu 2021 byly vytvořeny informační cedule s mapou Ďáblic, které budou umístěny v okolí zastávek Ďáblice a Květnová.

Přílohy:
Obecní dům Ďáblice

Informace s rozsáhlou fotogalerií o projektu Obecního domu v Ďáblicích je uveřejněna na architektonickém webovém portálu Arch Daily.

Přílohy:
Komunitní zahrada

Zahradní úprava veřejného prostranství (veřejná zahrada). Areál je oplocený, obsahuje sportovní a herní prvky.

Náves
Bezpečné cesty do školy
Ďáblické náměstí etapa I.

Etapa I. – zázemí ďáblického parku

Tři úrovně sdílení

Nové zázemí ďáblického parku chápeme jako trojí příspěvek ke sdílení veřejného prostoru pro návštěvníky této parkové zahrady:

  1. Obec – první z úrovní tvoří venkovní dřevěná terasa otevřená do ulice širokými schodišti propojujícími park s obcí.
  2. Krajina – druhou úrovní je naopak zvlněná střecha zázemí, zapojující se plynule jako krajinný prvek do kontextu parku.
  3. Lidé – třetí úrovní zastřešující obě předchozí jsou vnitřní prostory objektu sloužící nejen jako technicko-hygienické zázemí uživatelů i správy, ale především jako vstřícné místo pro setkávání místních obyvatel i jejich hostů.

Obec

Dřevěná platforma terasy uvozující celkovou situaci objektu je zasazená do betonového rámu schodišť. Ta vyrovnávají úrovně navazujícího terénu. Ve střední části se rovina platformy setkává s chodníkem a umožňuje bezbarierový přístup do všech částí objektu. Terasa je zároveň jevištěm i hledištěm, přistínění v letních měsících zajišťují srolovatelné bílé plachty namísto reklamních slunečníků. Všechny vstupy do objektu se realizují vedle sebe v jeho prosklenné fasádě, vše, kromě toalet a skladu, je v něm transparentní.

Krajina

Střecha objektu zázemí je terénní součástí parku, tvoří dřevěnou „vlnu“ sloužící jako velké atypické hřiště. Vlna se zvedá z travnaté plochy před sebou a nabízí jak otevřenou platformu pro dětské hry, tak podium pro rozmanitá setkání a nakonec i elevaci pro letní kinoprojekci. Hrana vlny je zabezpečena vysokým zábradlím s výplní ocelovou sítí porostlou vegetací. Po jedné straně je vlna opatřena schodištěm pro zimní radovánky, kdy se může snadno proměnit v „sáňkovací kopec“ a skluzavku. Vyvýšená část spodní hrany podia, určená k posezení nebo třeba vyhlašování vítězů, v zimě dobře poslouží například jako skokánek.

Lidé

Vnitřní prostory slouží jako komunitní „obývák“ s čajovou kuchyňkou k svobodnému posezení, nikoliv jako placená kavárna, kde si host musí pořád objednávat. Panoramatický rozhled po obci i parku je umožněn skrze prosklenné stěny zpod masivní střechy. Snižující se stropní podhled umocňuje zážitek intimity pro přátelské sdílení se sousedy. Ve svých krajních polohách může sloužit jako police pro knížky a nejníže i jako police na hračky a kreslicí potřeby kombinované s tabulí.

Studii zázemí ďáblického parku pro městskou část Praha-Ďáblice připravil autorský tým architektů ve složení Petr Hlaváček, Magdalena Hlaváčková mladší, Anna Háblová, Zdeňka Zymáková a Jakub Filip Novák na podzim roku 2012

Ďáblické náměstí etapa II.

Etapa II. – studie stavby

10. července 2012 zadala městská část Praha-Ďáblice vyzvaným soutěžním týmům zakázku malého rozsahu – souběžné vypracování návrhu/studie stavby Obecního domu a radnice v Ďáblicích.

Předmětem soutěže bylo vypracování návrhu stavby v širším (urbanním) kontextu místa, provozní a architektonické řešení domu s důrazem na úspornost výstavby i provozu.

Předmětem řešení byl i předprostor radnice (náměstí) a dopřesnění jeho velikosti a obsahu (osvětlení, mobiliář, sadové úpravy, vyřešení parkovacích míst, nevyloučit možnost konání farmářských trhů atd.).

Jedním z architektonických úkolů bylo vyřešení objektu tak, aby mohl fungovat jako Obecní – společenský dům a radnice, jako pošta a prostor pro lékaře a jejich pacienty. Společenský sál, by měl být multifunkční (přednášky, plesy, vystoupení, divadlo, promítání) a měl by umožnit sezónní otevření – propojení s parterem, tj. předprostorem budovy, radnice by měla mít bezbariérové klidnější prostory pro práci a soukromí. Ordinace lékařů a pošta by měly být také řešeny bezbariérově.

Objekt měl být živou a viditelnou stavbou, která se stane jasným poznávacím bodem Ďáblic. Měl být výrazný, ale ne arogantní. Měl iniciovat život ve svém okolí a vymezovat náměstí, se kterým by se obyvatelé Ďáblic mohli ztotožnit jako se svým centrem.

Vyzvaných soutěžních týmů bylo sedm. Jednalo se o tyto účastníky (v závorce je uveden vedoucí týmu): ATELIER K2 (Ing. arch. Jiří Poláček), SKUPINA (MgA. Marcela Steinbachová), ATELIER ŠTĚPÁN (Ing. arch. Marek Štěpán), A.LT ARCHITEKTI (Ing. arch. Peter Lacko), STUDIO AM (Ing. arch. Jiří Košťál), ASPEKT DESIGN (Ing. Luboš Rajniš) a Ing. akad. arch. Ivan Zachar.

Soutěžní porota ustanovená v souladu se soutěžním řádem České komory architektů měla pět členů – dva závislé členy (Ing. Miloš Růžička – starosta městské části Ďáblice a Ing. Martin Křížek – zastupitel, místopředseda soutěžní poroty) a tři nezávislé členy (doc. Ing. arch. Radek Kolařík – předseda soutěžní poroty, Ing. arch. Markéta Cajthamlová a Ing. arch. Jiří Opočenský).

Hodnotící zasedání poroty se konalo 10. září 2012 od 9 hodin ráno. Porota shledala všechny odevzdané práce za právoplatné a podrobně se s nimi seznámila. Tentýž den od 12 hodin proběhla na úřadu MČ obhajoba jednotlivých návrhů soutěžícími před porotou. Následně porotci
přistoupili k hodnocení. Záveřečné hodnocení poroty uvádíme na následujících řádkách.

Soutěžní návrh č. 1 (ATELIER ŠTĚPÁN – Ing. Arch. Marek Štěpán)

Silné stránky: jasná hmotová kompozice, sevřená poetická atmosféra návrhu, kvalitní dispoziční uspořádání (respektujeme-li dělení do dvou hmot), kultivovaný projev a prezentace.

Slabé stránky: málo odůvodněné širší vztahy a z toho plynoucí hmotové uspořádání (v porovnání s ostatními účastníky), neadekvátní inspirační zdroj a jeho užití v návrhu, dvojí, neodůvodněný rukopis hmot, jehož důsledkem je rozpačitost výrazu, formální uzavření hmotové kompozice náměstí věží, umístění kancelářských ploch cca 210 m2 nad rámec požadavku soutěže, zvolené
konstrukční a materiálové řešení stavby, striktní koncept by byl problematický z hlediska dalšího dopracování a reakce na budoucí proměnu požadavků na užívání.

Soutěžní návrh č. 2 (ATELIER K2K2 – Ing. Arch. Jiří Poláček)

Silné stránky: cenná analýza urbánních souvislostí, inspirativní návrh s průnikem parku do centrální části obce, úměrnost a civilnost návrhu včetně střídmých dispozic, kvalitní práce s prostorem kamenného parku s návazností na park, cenné propojení vnitřního prostoru sálu a vnějšího veřejného prostoru.

Slabé stránky: dimenze některých prostor je spodní hranicí potřebných velikostí, akcentace návrhu věží je urbanisticky a architektonicky příznivá, klade však zvýšené nároky na limitovaný rozpočet.

Soutěžní návrh č. 3 (SKUPINA – MgA. Marcela Steinbachová)

Silné stránky: odvážný koncepční návrh, který ukazuje silný názor na podobu současné veřejné stavby, strategie návrhu vychází z interpretace místa (uzavřené dvory), veřejné prostory vytvářené s citem pro detail.

Slabé stránky: typ uzavřeného náměstí – dvora (při uvažovaném cílovém stavu po dostavbě všech etap) – nereaguje na charakter zástavby, k okolí se uzavřená struktura staví jakoby „zády“, vnitřní dispozice v konstrukční mřížce nepřináší prostorové vztahy, problematická orientace kanceláří do prostoru parkovacích stání, vnitřní hala radnice bez denního světla, monumentalita dlouhého průčelí s opakovanými oblouky, velikost zpevněného náměstí a také téměř sakrální charakter navrženého sálu se zdají neuměřené civilnímu účelu obecního domu menší obce na obvodu Prahy.

Soutěžní návrh č. 4 (STUDIO AM – Ing. arch. Jiří Košťál)

Silné stránky: podrobné zpracování výkresů s naznačením technických souvislostí, kvalitní grafické zpracování návrhu.

Slabé stránky: urbanistické začlenění do stávající struktury nerespektuje základní struktury a vazby v území, vstupy do jednotlivých částí budovy jsou pohledově skryty a znesnadňují orientaci, pomyslná „brána“ vytvořená mostem nemá logické směřování, společenský sál má značnou část prosklenou, tuto je nutné stínit a nemá opodstatnění, celková velkorysá koncepce sálu neodpovídá smyslu užívání a jeho velikosti, celkový koncept a architektonický výraz nezapadá do drobné, obyčejné zástavby místa, nezanedbatelné jsou i značné očekávané náklady na konstrukční a materiálová řešení některých prvků.

Soutěžní návrh č. 5 (ASPEKT DESIGN – Ing. Luboš Rajniš)

Silné stránky: dispozičně přehledný návrh, prověření třípodlažního uspořádání s oddělenými funkčními celky na podlažích.

Slabé stránky: problematické umístění v urbánním kontextu, nejasný vztah nově navrženého náměstí k okolním prostorům, pozice navrženého domu uprostřed plochy je neukotvená, vnáší zmatek do místa, které má již dnes nejasnou strukturu, průjezd aut středem plochy náměstí komplikuje navržené řešení, zvolené tvarosloví domu – zkosené hranoly – nemá opodstatnění a působí nahodile, prostorové uspořádání vnitřní vstupní haly je neúměrně složité.

Soutěžní návrh č.6 (A.LT ARCHITEKTI – Ing. arch. Peter Lacko)

Silné stránky: přiměřené vyhodnocení širších vztahů, z toho plynoucí dobrý odhad budoucího vývoje okolí, resp. navrhovaných úprav stavby, dobrá
rozvaha o využití volných ploch, výrazný, veřejné stavbě odpovídající koncept, umístění komunikačních prostor po obvodu, použití transparentního obvodového pláště – z toho plynoucí dobré podmínky užitných ploch (osvětlení, provětrání), elegantní řešení provozu, umožňující flexibilní dopracování návrhu a užívání stavby, civilní a důstojný výraz stavby obecního domu,
užití zeleně na střeše stavby.

Slabé stránky: jednopodlažní koncept bude vyžadovat kvalitní dopracování návrhu z hlediska minimalizace provozních nákladů.

Rozhodnutí

10. září 2012 kolem 20. hodiny večer porota rozhodla o konečném pořadí a ocenění soutěžních návrhů. Na prvním místě se umístil návrh č. 6 (A.LT ARCHITEKTI), na druhém místě se umístil návrh č. 2 (ATELIER K2), na třetím místě se umístil návrh č. 3 (SKUPINA).

Porota doporučila vyhlašovateli, aby při následném jednání o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v jednacím řízení bez uveřejnění postupoval v souladu s výsledky soutěže a aby pro zadání dalšího stupně projektové dokumentace stanovila podrobnější zadání na základě zkušeností nabytých touto soutěží.

V souladu se soutěžními podmínkami byl zadavatelem každému účastníku soutěže, jehož studie stavby splnila požadované soutěžní podmínky, vyplacen honorář za studii stavby ve výši třicet tisíc korun českých. Cenou za první místo v soutěži bylo zadání zakázky vybranému vítězi.

SOUTĚŽ o logo komunitního centra

Komunitní centrum Vlna má své logo

V září naše městská část vyhlásila soutěž o logo nového komunitního centra Vlna, do které své návrhy zaslalo 14 účastníků. Jedna obálka bohužel dorazila pozdě a nemohla proto být do soutěže zařazena.

Pětičlenná výběrová komise složená z odborníků z oblasti grafického designu vybrala tři nejzdařilejší návrhy, které později schválila rada MČ na svém zasedání. První místo v soutěži získal návrh paní Barbory Sládkové, která byla následně pověřena vypracováním logomanuálu pro širší využití loga. Komise odměnila také práci Davida Cíglera a Kateřiny Heisslerové, jejichž návrhy se umístily na druhém a třetím místě. Rada MČ děkuje všem autorům za jejich účast v soutěži.

Barbara Tranová

Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a Praha-Dolní Chabry
Participativní rozpočet 2020

Co je participativní rozpočet?

Během navrhování rozpočtu naší městské části pro rok 2020 jsme slíbili, že část rozpočtu vyhradíme pro tzv. Participativní rozpočet. Co to je?  Jednoduše řečeno – vedení městské části vyhradí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mohlo v Ďáblicích vylepšit. Při vytváření těchto návrhů by se občané měli setkávat na veřejných diskusích a debatovat o tom, co by chtěli změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají vedení úřadu k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy by měla městská část realizovat – v přímé návaznosti na možnosti rozpočtu.
Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti i jak se mohou na zlepšování naší městské části podílet. Jedním z cílů je také naučit vedení radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Proto je důležitou součástí participativního rozpočtu veřejné setkání a debata o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy, a buďme optimisté, příjemná konstruktivní atmosféra v obci.
Přestože jsme oznámení praktické realizace tohoto záměru museli odložit, věříme, že máme stále dostatek času, aby bylo možné některé projekty do konce roku i zrealizovat.

Kdo může návrh podat?

  • Navrhovatelem může být obyvatel městské části Praha-Ďáblice starší 15 let, který je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR.
  • Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 sousedů z MČ Praha-Ďáblice starších 15 let.
    Přihlašovací formulář návrhu a podpisový arch pro vyjádření podpory 15 obyvatel bude ke stažení na webových stránkách dablice.cz

Jaká je role občana navrhovatele?
Navrhovatelé se stanou klíčovými aktéry procesu. Budou aktivně spolupracovat s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad bude plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a spolurealizátora projektu.

Čeho se může návrh týkat?
Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek – viz PRAVIDLA v příloze.
Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu či přechodu, realizace divadla či přednášky až například po zasazení stromu, novou funkčnost webových stránek atd.
Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území MČ Praha-Ďáblice a v případě úprav veřejných prostor musí být tyto realizovány na pozemcích ve správě městské části. Nahlédněte do katastru nemovitostí, zda konkrétní místo, které chcete změnit, tuto podmínku splňuje. Jinak byste museli zajistit předběžný souhlas majitele pozemku na umístění na nejbližších pět let.
Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.
Náklady bude nutné účtovat přes úřad městské části. A tím pádem bude třeba dodržovat pravidla závazná pro úřad (např. procesy týkající se výběrových řízení, způsobu zařazení budoucího majetku apod.).

Přemýšlejte o svých návrzích a začněte se připravovat na představení vašeho návrhu ostatním!
Mluvte o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé MČ Praha-Ďáblice, a proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu, budou prezentovány během zářijové akce „Zažít Ďáblice jinak“ a dostanou prostor na veřejné diskuzi pravděpodobně koncem září, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.
Využijte různé způsoby, jak dát ostatním obyvatelům vědět, proč by měli hlasovat právě pro váš nápad!
Mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!