Redakční část

 

PRAVIDLA pro vydávání Ďáblického zpravodaje
Zastupitelstvo MČ po projednání dne 12. 10. 2016 schválilo Pravidla pro vydávání ĎZ vč. ceníku inzerce.

I. Základní ustanovení
1. Vydavatelem Ďáblického zpravodaje (dále jen ĎZ) je městská část Praha-Ďáblice (dále jen MČ).
2. Vydávání ĎZ se řídí tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů.
3. ĎZ je registrován na MK ČR pod číslem E 13233.
4. ĎZ vychází měsíčně (červenec a srpen jako dvojčíslo) v nákladu stanoveném radou MČ. V případě mimořádné události a odůvodněné potřeby může být vydáno mimořádné číslo ĎZ.
On-line verze je zveřejněna na stránkách obce. 

II. Příprava vydání ĎZ
1. Příspěvky a inzerci shromažďuje šéfredaktor. Příspěvky nabídnuté k otištění je možné posílat na emailové adresy zpravodaj@dablice.cz a podatelna@dablice.cz.
2. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího čísla ĎZ je zveřejněna na stránkách obce i v právě vycházejícím čísle ĎZ. Pokud autor textu nedodrží termín uzávěrky, nemusí být jeho příspěvek zveřejněn.
3. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.

III. Financování ĎZ
1. Vydávání ĎZ včetně distribuce je hrazeno z rozpočtu MČ.
2. Práce šéfredaktora a grafika jsou měsíčně honorovány. Práce členů redakce bývá jednou za rok ohodnocena formou odměny.
3. Příjmy z inzerce jsou příjmem MČ.
4. Příspěvky nejsou honorovány.

IV. Koncepce obsahu
1. MČ vydává ĎZ za účelem poskytnout obyvatelům MČ objektivní, vyvážené a nestranné informace související s výkonem místní státní správy, plněním úkolů samosprávy a jí zřízenými orgány, informace týkající se společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v Ďáblicích a jeho okolí. Vydavatel poskytuje přiměřený prostor pro prezentaci názorů všech zvolených představitelů obce a pro výměnu názorů občanů.
2. Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře obyvatel.

V. Šéfredaktor a redakce
1. Vydávání ĎZ řídí šéfredaktor, kterého jmenuje rada MČ. Šéfredaktor odpovídá za zpracování a včasné předání předlohy ĎZ grafikovi a odpovídá za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami. Ve spolupráci s redakcí zajišťuje náplň rubrik v souladu s koncepcí obsahu.
2. Šéfredaktor si vybírá své spolupracovníky z řad občanů a vytváří si tak redakci, případně doplněnou o další spolupracovníky (redakční kruh). Členem redakce nemůže být nikdo z rady MČ.
3. Šéfredaktor i redakce jsou při tvorbě ĎZ vázáni těmito Pravidly pro vydávání Ďáblického zpravodaje, tiskovým zákonem a zákony souvisejícími (např. zákon na ochranu osobnosti, autorský zákon atd.).

VI. Redakční rada
1. Je volena zastupitelstvem MČ.
2. Má lichý počet členů, minimálně 3, maximálně 5. Ze svého středu si volí předsedu. Řádným členem redakční rady není nikdo z redakce, rady MČ ani zaměstnanců úřadu.
3. Posuzuje podobu jednotlivých čísel ĎZ, ale nezasahuje do jejich přípravy.
4. Dohlíží na dodržování Pravidel pro vydávání ĎZ a svými podněty a návrhy spolupracuje s redakcí a přispívá k vyšší kvalitě ĎZ. Pokud redakční rada zjistí porušení Pravidel, navrhne šéfredaktorovi nápravná opatření. O této skutečnosti je rada povinna informovat zastupitelstvo MČ.
5. Může ve spolupráci s redakcí navrhovat úpravy Pravidel pro vydávání ĎZ, které předkládá zastupitelstvu ke schválení.
6. Minimálně jednou ročně předkládá zastupitelstvu zprávu o své činnosti.
7. Práce v redakční radě není honorována.

VII. Zveřejňování příspěvků
1. Doporučený maximální rozsah příspěvků je 2000 znaků (včetně mezer). Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků.
2. Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých příspěvků zveřejněny v tištěné formě, mohou být následně zveřejněny na webových stránkách MČ www.dablice.cz/dablicky-zpravodaj.
3. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok s výjimkou názorových příspěvků zastupitelů. Zastupitelé mají právo na otištění svého názorového článku v aktuálním tištěném čísle ĎZ, pokud tomu nebrání vážné důvody. O výběru příspěvků ke zveřejnění rozhoduje redakce. V případě článku, na jehož zveřejnění není jednotný názor, rozhoduje redakce hlasováním.
4. Pro všechny články zaslané redakci ĎZ platí:
a. Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla.
b. Šéfredaktor je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, jména či dobré pověsti určité právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření.
c. Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části.
d. Redakce si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání zpravodaje.
e. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora převzatých informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.
f. V ĎZ nejsou zveřejňovány příspěvky:
- f1. diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
- f2. týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisejí s obecní tématikou.
- f3. postrádající identifikaci pisatele (anonymy).

VIII. Inzerce
1. Inzerce se v ĎZ zveřejňuje zpravidla za úplatu.
2. Výši úhrady za inzerci stanoví rada MČ v ceníku, který je uveden v příloze č. 3.
3. Od plateb uvedených v ceníku jsou osvobozeny organizace zřizované městskou částí, místní zájmová sdružení, spolky a ostatní nevýdělečné organizace řádně zaregistrované.
4. Za zpoplatnitelný inzerát se považuje i propagace výdělečných organizací působících v MČ, a to včetně PR článků. O vhodnosti případného uveřejnění PR článku bez finanční kompenzace rozhoduje šéfredaktor.
5. Jakékoliv další případné úlevy z plateb jsou výhradně v kompetenci rady MČ.
6. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
7. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům ČR a dobrým mravům.

IX. Přílohy
1. Orientační seznam rubrik periodika
2. Ceník inzerce

Pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje schválilo zastupitelstvo MČ Praha Ďáblice dne 12. 10. 2016. Schválená pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.

Příloha č. 1
Orientační seznam rubrik periodika

a) články starosty, místostarosty, radních, tajemníka úřadu, zastupitelů MČ a zprávy z komisí a výborů;
- vybrané informace z jednání rady MČ a zastupitelstva MČ
- informace pro občany (jízdní řády, kontejnery, poplatky...)
b) články organizačních složek městské části:
- základní a mateřská škola 
- knihovna (provozní doba, nové knihy, doporučení k četbě – beletrie, dětské knihy, …),
- články od orgánů státní správy
- veřejně prospěšných organizací a služeb
c) články členů a spolupracovníků redakce:
- rozhovory s osobnostmi MČ
- komentáře k akcím, aktuální problematice obce,
- novinky a zajímavosti o dění v obci,
- informace o kulturních, sportovních a společenských událostech
- vlastivěda (životní prostředí, historie, památky)
- ochrana přírody - povídání o přírodě, zvířatech, rostlinách Ďáblic
- kalendárium akcí v Ďáblicích
d) články zájmových, kulturních a sportovních organizací a spolků, sdružení, církví a občanů
- pozvánky (termíny akcí) na kulturní, společenské a další akce
- informace o programu na hvězdárně, případně v dalších nekomerčních společnostech
- společenská rubrika (významná výročí, zlaté svatby atd.)
- články „mladých pro mladé“
- soutěže a kvízy pro děti (případně o ceny)
e) informace z blízkého okolí – regionu (jak to dělají v okolních obcích, náměty k činnosti, …)
- aktuální problémy regionu (skládka, letiště Vodochody, dálnice atd.)
f) inzerce

V Praze dne 12. 10. 2016

Ďáblický zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku - vydává MČ Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice, tel.: 283 910 723–724, e–mail: posta@dablice.czwww.dablice.cz

Registrováno pod číslem MÚ–63/91.

Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz

Redakce: Hana Macháňová, Jan Bouček (grafická úprava).

Redakční rada: Čestmír Štuka, Pavel Veselý

 

 

06/97/22
Inzerce nezávislých kandidátů, politických stran a hnutí v Ďáblickém zpravodaji

Na RMČ předložila tajemnice informaci o tom, že je třeba již nyní určit, za jakých podmínek proběhne v Ďáblickém zpravodaji přijímání inzerce nezávislých kandidátů a politických hnutí, neboť uzávěrka těchto inzerátů musí proběhnout do 28.8.2022, tak aby mohly vyjít v zářijovém čísle. Rozsah inzerce pro volby do zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice je stanoven na formát A5 a předložen ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v předchozích volebních letech.
Rada po projednání přijala usnesení č.1004/22/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
schvaluje

udělení výjimky z Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje pro potřeby inzerce politických stran v rámci kampaně pro Volby do zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice konaných dne 23. a 24. září 2022 a stanovuje bezplatnou inzerci jejich volebních programů v zářijovém čísle Ďáblického zpravodaje na 1/2 strany (tzn. A5 na šířku) za podmínek dodržení zákona a slušnosti, s uzávěrkou do 28. 8. 2022.