Aktuální záměry MČ

Vertical Tabs

Participativní rozpočet 2022

Motivace
Rádi bychom v tomto roce navázali na zkušenosti z loňského roku, kdy bylo podáno celkem 15 návrhů, z nichž sedm bylo realizováno během podzimu 2021. I letos bychom chtěli věnovat čas podpoře kreativity zájemců v rámci participativního rozpočtu z minulého roku. Přivítali bychom co nejvíce návrhů. Zejména bychom chtěli upozornit, že pokud návrh nebude splňovat některá z kritérií a bude přínosem pro Ďáblice, jsme připraveni jej zapojit do plánu a financovat z rozpočtu obce.

Oblast
Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny;
vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu, realizace divadla či přednášky až například po zasazení stromu, vylepšení webových stránek. Mohou být znovu podány i návrhy, které v loňském roce v hlasování těsně neuspěly.
Podobně jako v loňském roce nejsou vhodné návrhy na stavební úpravy či instalace vyžadující povolení majitelů sítí, komunikací, veřejného osvětlení apod.

Cena
Celkový objem financí alokovaných na participativní rozpočet
pro rok 2022 je 300 000 Kč. Náklady na jeden projekt by neměly přesáhnout 50 000 Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, apod.). Prosíme navrhovatele, aby se nenechali odradit těmito finančními limity. Jak bylo uvedeno výše, vhodné návrhy bychom rádi realizovali v rámci běžného rozpočtového plánu pro příští období.

Majetkoprávní vazba
Předpokládá se, že návrh bude realizován na území MČ Praha-Ďáblice.
Toto samozřejmě platí pouze pro územně vázané návrhy. U návrhů pro úpravu virtuálního prostoru se analogicky předpokládá přínos pro občany Ďáblic. Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, je vhodné též posoudit majetkoprávní vztahy k pozemku. Je vhodné, aby byl návrh umístěn buď přímo na pozemcích ve správě městské části Praha-Ďáblice (interaktivní mapu k nahlížení do katastru nemovitostí naleznete např. app.gisonline.cz/praha-dablice), nebo by měl být zajištěn předběžný souhlas majitele pozemku s umístěním prvku alespoň na pět let.

Proveditelnost
Návrh by měl obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace.

Prosíme o použití přiloženého formuláře. Součástí by měl být i jednoduchý návrh rozpočtu. V případě návrhů vázaných na místo prosíme o co nejpřesnější lokalizaci a zhodnocení prostorových požadavků na realizaci, případně o fotodokumentaci stávajícího stavu. Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Odhad ročních provozních, resp. udržovacích nákladů poslouží k posouzení zatížení rozpočtu MČ v budoucnosti.
Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout budoucí finanční situaci městské části, musíme si vyhradit právo realizaci projektů posunout, nebo zastavit.

Délka realizace
V rámci návrhu projektu bychom poprosili, aby navrhovatelé zohlednili nutnost realizace do 30. října roku 2022 včetně vyúčtování.

Využitelnost pro širší veřejnost
Vzhledem k tomu, že návrh by měl být přínosem pro naši městskou část, zařadili jsme požadavek na podporu každého návrhu alespoň 15 podpisy obyvatel městské části Praha-Ďáblice starších 15 let.

Jak se bude hlasovat?
Bude se hlasovat podobně jako v roce 2021 po internetu s ověřením přes telefonní číslo hlasujícího. Podrobnosti o hlasování budou zveřejněny před jeho zahájením.

Jak se bude vyhodnocovat výsledek hlasování?
Po ukončení hlasování se projekty seřadí podle toho, kolik dostaly hlasů, a vybere se prvních „x“ projektů, tak aby cena vybraných projektů v součtu nepřesáhla 300 000 Kč.
Rozhodující bude počet hlasů ďáblických rezidentů starších 15 let. Hlasy všech, kteří nemají v Ďáblicích trvalé bydliště, budou rozhodovat v případě rovnosti hlasů z Ďáblic.
Ostatní projekty „pod čarou“ nebudou zapomenuty!

Časový plán
Březen 2022 – vyhlášení
Duben 2022 – shromažďování návrhů do 19. 4. 2022
   – prezentace návrhů na dubnovém ZMČ
Červen 2022 – výběr kandidátů formou hlasování
Červenec–říjen 2022 – realizace

Role navrhovatele
Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu.
Bude žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení, nakonec budou projekt realizovat. Úřad by měl plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednávání. Veškeré náklady spojené s realizovaným projektem bude nutné zaúčtovat přes úřad městské části v souladu s pravidly závaznými pro úřad (např. finanční, kontrolní, autorizační apod.). Zde se pracovnice úřadu budou snažit vyjít maximálně vstříc navrhovatelům s vysvětlením a naplněním těchto pravidel.

Představte svůj návrh ostatním!
Prosíme, aby navrhovatelé mluvili o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé MČ Praha-Ďáblice, a proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu a dostanou prostor i během veřejné diskuse, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.
Využijte různých možností, jak dát ostatním obyvatelům vědět, proč by měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!

Jak návrh podat?
Navrhovatelem může být obyvatel městské části Praha-Ďáblice starší 15 let, který je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR.
Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel MČ Praha-Ďáblice starších 15 let.
• Prosíme, použijte návrhový formulář (ke stažení z webu), který je vhodnou pomůckou a vodítkem k tomu, co je vhodné do návrhu napsat.
• Je potřeba připojit podpisový arch pro vyjádření podpory 15 obyvatel MČ Praha-Ďáblice, rovněž je ke stažení na dablice.cz.

Těšíme se na vaše návrhy do 19. 4. 2022.

Vedení MČ Praha-Ďáblice a úřadu MČ

Nádrže na dešťovou vodu

2020-22

Podpora MČ Praha-Ďáblice na budování vlastních nádrží na dešťovou vodou 

Od roku 2020 naše městská část motivuje majitele nemovitostí k zachycování srážkových vod v místě spadu na vlastním pozemku a k jejímu využití na zalévání zahrad případně splachování,  na rozdíl od vypouštění na veřejné komunikace nebo do dešťové kanalizace.

V roce 2020 schválila Rada městské části Praha-Ďáblice novou Směrnici, podle které je možné žádat o příspěvek na hospodaření s dešťovou vodou.
Této možnosti využilo v roce 2020 a 2021 celkem 7 ďáblických spoluobčanů. Byly vybudovány nové akumulační podzemní nádrže, ve dvou případech byly upraveny (zaizolovány a vystrojeny) stávající podzemní jímky původně určené pro jímání splašků.

Stručně o způsobu podpory projektů :
– Mělo by se jednat o nově budované systémy pro zachycování dešťových vod.
- Podzemní či nadzemní napevno vybudované akumulační nádrže by měly mít objem min 3m3,
- K žádosti o podporu musí být podána a kopie výpisu z katastru nemovitostí a zjednodušená projektová dokumentace (nákres, schéma).
- Po schválení záměru Radou bude s žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 20 tisíc Kč. Tento příspěvek bude vyplacen po fyzické kontrole dokončených stavebních a instalačních prací.

V případě dotazů se prosím obracejte nejlépe písemně přímo na Ing. Jana Hrdličku (jan.hrdlicka@dablice.cz)

 

2017 - AKCE JIŽ NEPROBÍHÁ
O Dešťovku bude možné opět požádat

Dne 7. 8. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR druhé kolo úspěšného dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou (viz Dokumenty ke 2. výzvě).
Rada MČ Praha-Ďáblice dne 15. 5. 2017 rozhodla podpořit částkou do 20 tisíc Kč úspěšné žadatele o Dešťovku pro domy v k.ú Ďáblice zkolaudované před rokem 2016 (bod 3/62/17 zápisu RMČ).
Majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů mají měsíc na přípravu žádostí, které začne SFŽP ČR elektronicky přijímat 7. září 2017 v 10:00.
Štěstí přeje připraveným ! ! !

Multifunkční hala Ďáblice

Informace o plánované multifunkční hale naleznete zde.

Videoprezentace haly

 

Silnější pro život díky ďáblické sportovní hale!
Nejlepší zbraň proti nemocem, a nejen covidu? Imunita! Posiluje se zdravým životním stylem a pohybem. Sport v Ďáblicích má naštěstí zastání a dlouhou tradici. Sportovišť je ale u nás málo. Proto ve spolupráci radnice a místního SK vznikl projekt nové haly pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež. Pokud vše půjde dobře, do dvou let by mohla stát za stávajícím fotbalovým hřištěm. Doženeme tak okolní městské části, kde už haly stojí a místní je hojně využívají.

Tři otázky pro Michala Mošničku, předsedu SK Ďáblice
Pro koho je hala určena?
Především pro Ďábličáky! Pro děti z naší ZŠ, která nemá dostatečnou kapacitu tělocvičen, pro mládež, pro sportovní oddíly, ale i pro kohokoliv, kdo si chce zasportovat s přáteli. Obdobné haly mají v Letňanech, Čakovicích, Líbeznicích a nově také ve Kbelích. Myslíme na mnoho let dopředu a na využitelnost pro řadu generací.
Jak omezí stavba haly naši městskou část a kudy bude přijíždět stavební technika?
Mluvíme se sousedy stavby i se stavebním úřadem. Chceme co nejméně obtěžovat lidi, co bydlí v okolí. Budeme zodpovědní a efektivní. Stavební technika bude přijíždět po kraji travnatého hřiště. Samotná hala je stavebnice, není nijak náročná, stavba bude rychlá a šetrná k sousedům i životnímu prostředí.
Kdy začnete stavět?
Když vše půjde dobře, měli bychom na přelomu let 2020 a 2021 získat stavební povolení. Stavět by se mohlo začít za rok. Ale jsou to pouze předpoklady. Je důležité, abychom se jako ďáblická komunita semkli, vychytali všechny mouchy a projekt dobře sloužil a nepřinášel těžkosti bezprostředním sousedům.

Fakta o hale
3 hřiště, 6 šaten
Užití: celoroční, pro širokou veřejnost, nejenom pro organizované sportovce.
Konstrukce: lehká ocelová, s pláštěm ze zateplených sendvičových panelů.
Rozměry: 40 x 20 metrů, 3 hřiště (vč. čtyřmetrových výběhových zón po stranách).
Sporty: futsal, basketbal, florbal, volejbal, nohejbal, tenis, inline bruslení, frisbee a další.
Parkování: vedle tenisového areálu. Stávající parkování v ul. Kokořínská bude doplněno vodorovným značením. Rezervní kapacity na obecním parkovišti u Prefy.
Financování: 20 milionů Kč (15 milionů Kč z dotace magistrátu, 5,1 milionu z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice).

 

 

BYTOVÝ DŮM AKCÍZ
Rekonstrukce OD Ke Kinu
Odvodnění Ďáblic

Nová Studie odpojení a převedení dešťových vod v povodí MČ Ďáblice (leden 2022)

Dlouholetá jednání vedení městské části s představiteli Magistrátu a PVS vyústila v roce 2020 v zadání nové studie (z prostředků hl.m.Prahy), která měla za úkol posoudit a navrhnout opatření, která by zabránila zaplavování částí naší městské části. Jak ukázala několikrát v posledních letech „matka příroda“, deště se nechovají podle norem a pravděpodobností, přicházejí stále častěji i extrémních srážky, např. takové, jaká spadla na území Ďáblic v srpnu 2020, kdy v Ďáblicích bylo naměřeno celkem 66mm srážek za 63 minut!

Představená studie vychází z výsledků předchozích prací zabývajících se odvodněním Ďáblic od roku 2000, tj. zejména z generelu odvodnění z roku 2007 a z návrhu zpracovaného spol. VRV s.r.o. pro investiční odbor Magistrátu v letech 2018-19. Navrhovaná řešení a zejména umístění retenční nádrže byla diskutována od počátku jednání se zástupci  Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, který si v průběhu posledních dvou let začal ujasňovat i své zájmy a priority pro budoucí rozvoj území statku a jeho okolí severní části zastavěného území Ďáblic.

Shrnuté výsledky studie jsou v přiloženém souboru ( PVS, Ing. Rosypalová, leden 2022)

Záznam z besedy dne 30.11.2021, na které byla studie i záměry Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou představeny, můžete ve formě videa shlédnout na www.facebook.com/events/599614931324335/?ref=newsfeed (odkaz je externí)
Část věnovaná Odvodnění Ďáblic začíná v čase cca 36:00. Mohou sledovat i ti, kteří nemají na facebooku žádný účet.

Vzhledem ke skutečnosti, že studie pracuje „modelovým extrémním“ deštěm, a nikoliv s tzv. „návrhovými normovými srážkami“, je výsledkem rozsáhlý výčet stavebních opatření, které by měly zajistit ochranu majetku a osob (viz obrázek) na celém území Ďáblic:
- Odpojení srážkových vod od stokové sítě nad zastavěnou částí ulice Statková
- Odpojení srážkových vod – křižovatka Šenovská – Statková – Myslivecká
- Realizace úprav stokové sítě v ulici Šenovská, dostavba stoky včetně podzemní retenční nádrže
- Přespádování stok v části komunikací Brigádnická a Myslivecká směrem k Šenovské
- Propojení stok v ulici U Parkánu
- Realizace 1 retenční nádrže pro ulici Ďáblická (v parku u bývalé samoobsluhy)
- Soubor stavebních opatření v prostoru křižovatky Ďáblická – U Parkánu včetně retenční nádrže
- Soubor stavebních opatření v ulici Ďáblická a odpojení vod směrem do nezastavěného území
- Soubor stavebních opatření na Ďáblické v sousedství areálu Policie ČR
- Vybudování suchého poldru mezi nádrží Ohrada a Ďáblickou ulicí
- Vybudování suchého poldru při komunikaci Cínovecká a odvedení vod do dešťové kanalizace
- Soubor stavebních opatření v ulici K Lomu a okolí
- Soubor stavebních opatření  v ulici Chřibská   

V této době probíhá ještě posouzení celého toku Mratínského potoka na území Prahy a je tedy možné, že bude třeba doplnit ještě další prvky ochrany toku v oblasti ulice Řepná v návaznosti na záměr silničního okruhu kolem Prahy vč. MÚK Březiněves a odvodnění všech souvisejících staveb do plánované kapacitní retenční nádrže, s následným zpožděným odvedením do Mratínského potoka. Během realizace výstavby silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) by mělo dojít i k přepojení významné části kanalizace z Cínovecké do nově budované retenční nádrže u okruhu a tím by došlo k výraznému zlepšení stávající situace zejména v oblasti Blat.

Z výše uvedeného rozsahu této akce je patrné, že se bude jednat o velice náročný úkol se zapojením více subjektů v rámci Magistrátu, majitelů nemovitostí a správců komunikací a sítí (zejména PVS a TSK), nehledě na finanční nároky na každou z jednotlivých fází . V první fázi jsou jednotlivá opatření posuzována z pohledu jejich priority a možnosti  začlenění do již připravovaných či rozpracovaných projektů. První jednání již byla zahájena.  

I touto cestou bychom chtěli poděkovat zástupcům PVS, a.s., a TSK hl.m.Prahy a.s., a Magistátu za jejich podporu tomuto náročnému úkolu.

 

Informace o tematice "Odvodnění" shromážděné do roku 2018 byly přesunuty to sekce Diskutovaná témata - Odvodnění a přívalové deště v Ďáblicích 

https://dablice.cz/domains/dablice.cz/node/23877/edit?destination=admin/zivotni-prostredi

 

ULICE LEGIONÁŘŮ – DOPRAVNÍ STUDIE

Předkládáme k nahlédnutí kompletní dopravní studii ulice legionářů včetně návrhu zjednosměrnění některých ulic (5 variant) za účelem zklidnění dopravy a omezení tranzitní dopravy čistě obytnou oblastí/ulicí.

 

Pronájem nebytových prostor "Ordinace I a II a společné prostory v Obecním domě"