Aktuální záměry MČ

Vertical Tabs

Participativní rozpočet 2023

V letošním roce opět otevíráme možnost participativního rozpočtu pro občany Ďáblic, kteří se chtějí aktivně zapojit. Přivítáme veškeré návrhy, které budou mít pozitivní dopad na místní komunitu. Participativní rozpočet je skvělý nástroj pro zapojení občanů do rozhodování o tom, jaké projekty by měly být financovány z veřejných peněz.

Podobně jako v minulých letech mohou návrh na projekt podat občané Ďáblic starší 15 let s trvalým pobytem na území ČR. Každý občan může podat jeden návrh projektu. Podpisy na podporu nejsou na rozdíl od předchozích let vyžadovány.

Jednou z hlavních změn oproti minulému ročníku je navýšení horní hranice jednotlivých návrhů. Zatímco minulý rok bylo možné podávat návrhy s maximálním rozpočtem 50 tisíc Kč, letos byla horní hranice návrhů navýšena na 100 000 Kč. Toto navýšení souvisí s rostoucími náklady na realizaci jednotlivých projektů, které jsou důsledkem inflace a zdražování stavebních materiálů. Celková finanční částka vyčleněná na realizaci vítězných návrhů činí 300 000 Kč.

Rada městské části schválila pravidla a harmonogram participativního rozpočtu. Podávání návrhů projektů občany je v letošním roce naplánováno do 10. června. Prezentaci návrhů připravujeme na červnové zasedání zastupitelstva a do letního Zpravodaje.

Hlasování bude poté probíhat přes mobilní rozhlas a přes hlasovací lístky otištěné v letním Zpravodaji do 15. srpna 2023. Vítězné projekty budou vybrány a následně zveřejněny na webových stránkách a v ĎZ. Jejich realizace proběhne v září a říjnu tohoto roku.

Podporované projekty lze rozdělit do tří tematických kategorií:

1. péče o životní prostředí a veřejný prostor: podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství (např. instalace mobiliáře, herních prvků, zahradnické úpravy, bezbariérové přístupy) a projekty, které směřují k ochraně přírody a ke zlepšování životního prostředí městské části (např. zasazení stromu, instalace ptačích budek, včelínů, komunitních kompostérů);

2. komunitní život a aktivní trávení volného času: podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity (např. založení komunitní zahrady, grilovacího místa) a pro neorganizované volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých (např. vytvoření míst pro sport);

3. realizace kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí.

Projekt musí být umístěn na pozemcích nebo v budovách, které jsou v majetku či svěřené správě MČ Praha-Ďáblice.

V rámci participativního rozpočtu nelze podat projekty, které vyžadují územní rozhodnutí či stavební povolení; vyžadují povolení majitelů sítí, komunikací, veřejného osvětlení; jsou komerční; propagují subjekty komerčního či politického charakteru; týkají se dopravních opatření.

Návrhy na využití participativního rozpočtu se podávají prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na webu dablice.cz do 10. června 2023. Návrh by měl obsahovat údaje o navrhovateli; název a popis projektu; umístění projektu; návrh rozpočtu; anotační fotografii, obrázek či nákres.

Hlasovat bude možné pro 2 až 3 návrhy. Rozhodujícím kritériem bude počet získaných hlasů. Při případné rovnosti hlasů bude upřednostněn projekt s nižším rozpočtem. Vybrány budou projekty postupně tak, aby nebyla překročena celková rozpočtovaná částka 300 tisíc Kč.

Projekty, které nesplní kritéria nebo nebudou hlasujícími vybrány, se mohou stát inspirací a v případě přínosu pro Ďáblice mohou být v budoucnu realizovány z běžného rozpočtu.

Navrhovatel by měl se svým projektem oslovit co nejširší skupinu občanů, kteří mohou o projektu hlasovat. Pro získání jejich podpory je důležitý nejen nápad, ale i prezentace návrhu.

Realizátorem vítězných projektů jsou sami navrhovatelé. Úřad by měl plnit pouze roli konzultanta v rámci dopracování došlých návrhů a jejich rozpočtů. Veškeré náklady spojené s realizovaným projektem bude nutné zaúčtovat přes úřad městské části v souladu s pravidly závaznými pro úřad.

Multifunkční hala Ďáblice

Informace o plánované multifunkční hale naleznete zde.

Videoprezentace haly

 

Silnější pro život díky ďáblické sportovní hale!
Nejlepší zbraň proti nemocem, a nejen covidu? Imunita! Posiluje se zdravým životním stylem a pohybem. Sport v Ďáblicích má naštěstí zastání a dlouhou tradici. Sportovišť je ale u nás málo. Proto ve spolupráci radnice a místního SK vznikl projekt nové haly pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež. Pokud vše půjde dobře, do dvou let by mohla stát za stávajícím fotbalovým hřištěm. Doženeme tak okolní městské části, kde už haly stojí a místní je hojně využívají.

Tři otázky pro Michala Mošničku, předsedu SK Ďáblice
Pro koho je hala určena?
Především pro Ďábličáky! Pro děti z naší ZŠ, která nemá dostatečnou kapacitu tělocvičen, pro mládež, pro sportovní oddíly, ale i pro kohokoliv, kdo si chce zasportovat s přáteli. Obdobné haly mají v Letňanech, Čakovicích, Líbeznicích a nově také ve Kbelích. Myslíme na mnoho let dopředu a na využitelnost pro řadu generací.
Jak omezí stavba haly naši městskou část a kudy bude přijíždět stavební technika?
Mluvíme se sousedy stavby i se stavebním úřadem. Chceme co nejméně obtěžovat lidi, co bydlí v okolí. Budeme zodpovědní a efektivní. Stavební technika bude přijíždět po kraji travnatého hřiště. Samotná hala je stavebnice, není nijak náročná, stavba bude rychlá a šetrná k sousedům i životnímu prostředí.
Kdy začnete stavět?
Když vše půjde dobře, měli bychom na přelomu let 2020 a 2021 získat stavební povolení. Stavět by se mohlo začít za rok. Ale jsou to pouze předpoklady. Je důležité, abychom se jako ďáblická komunita semkli, vychytali všechny mouchy a projekt dobře sloužil a nepřinášel těžkosti bezprostředním sousedům.

Fakta o hale
3 hřiště, 6 šaten
Užití: celoroční, pro širokou veřejnost, nejenom pro organizované sportovce.
Konstrukce: lehká ocelová, s pláštěm ze zateplených sendvičových panelů.
Rozměry: 40 x 20 metrů, 3 hřiště (vč. čtyřmetrových výběhových zón po stranách).
Sporty: futsal, basketbal, florbal, volejbal, nohejbal, tenis, inline bruslení, frisbee a další.
Parkování: vedle tenisového areálu. Stávající parkování v ul. Kokořínská bude doplněno vodorovným značením. Rezervní kapacity na obecním parkovišti u Prefy.
Financování: 20 milionů Kč (15 milionů Kč z dotace magistrátu, 5,1 milionu z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice).

 

 

Odvodnění Ďáblic

Nová Studie odpojení a převedení dešťových vod v povodí MČ Ďáblice (leden 2022)

Dlouholetá jednání vedení městské části s představiteli Magistrátu a PVS vyústila v roce 2020 v zadání nové studie (z prostředků hl.m.Prahy), která měla za úkol posoudit a navrhnout opatření, která by zabránila zaplavování částí naší městské části. Jak ukázala několikrát v posledních letech „matka příroda“, deště se nechovají podle norem a pravděpodobností, přicházejí stále častěji i extrémních srážky, např. takové, jaká spadla na území Ďáblic v srpnu 2020, kdy v Ďáblicích bylo naměřeno celkem 66mm srážek za 63 minut!

Představená studie vychází z výsledků předchozích prací zabývajících se odvodněním Ďáblic od roku 2000, tj. zejména z generelu odvodnění z roku 2007 a z návrhu zpracovaného spol. VRV s.r.o. pro investiční odbor Magistrátu v letech 2018-19. Navrhovaná řešení a zejména umístění retenční nádrže byla diskutována od počátku jednání se zástupci  Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, který si v průběhu posledních dvou let začal ujasňovat i své zájmy a priority pro budoucí rozvoj území statku a jeho okolí severní části zastavěného území Ďáblic.

Shrnuté výsledky studie jsou v přiloženém souboru ( PVS, Ing. Rosypalová, leden 2022)

Záznam z besedy dne 30.11.2021, na které byla studie i záměry Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou představeny, můžete ve formě videa shlédnout na www.facebook.com/events/599614931324335/?ref=newsfeed (odkaz je externí)
Část věnovaná Odvodnění Ďáblic začíná v čase cca 36:00. Mohou sledovat i ti, kteří nemají na facebooku žádný účet.

Vzhledem ke skutečnosti, že studie pracuje „modelovým extrémním“ deštěm, a nikoliv s tzv. „návrhovými normovými srážkami“, je výsledkem rozsáhlý výčet stavebních opatření, které by měly zajistit ochranu majetku a osob (viz obrázek) na celém území Ďáblic:
- Odpojení srážkových vod od stokové sítě nad zastavěnou částí ulice Statková
- Odpojení srážkových vod – křižovatka Šenovská – Statková – Myslivecká
- Realizace úprav stokové sítě v ulici Šenovská, dostavba stoky včetně podzemní retenční nádrže
- Přespádování stok v části komunikací Brigádnická a Myslivecká směrem k Šenovské
- Propojení stok v ulici U Parkánu
- Realizace 1 retenční nádrže pro ulici Ďáblická (v parku u bývalé samoobsluhy)
- Soubor stavebních opatření v prostoru křižovatky Ďáblická – U Parkánu včetně retenční nádrže
- Soubor stavebních opatření v ulici Ďáblická a odpojení vod směrem do nezastavěného území
- Soubor stavebních opatření na Ďáblické v sousedství areálu Policie ČR
- Vybudování suchého poldru mezi nádrží Ohrada a Ďáblickou ulicí
- Vybudování suchého poldru při komunikaci Cínovecká a odvedení vod do dešťové kanalizace
- Soubor stavebních opatření v ulici K Lomu a okolí
- Soubor stavebních opatření  v ulici Chřibská   

V této době probíhá ještě posouzení celého toku Mratínského potoka na území Prahy a je tedy možné, že bude třeba doplnit ještě další prvky ochrany toku v oblasti ulice Řepná v návaznosti na záměr silničního okruhu kolem Prahy vč. MÚK Březiněves a odvodnění všech souvisejících staveb do plánované kapacitní retenční nádrže, s následným zpožděným odvedením do Mratínského potoka. Během realizace výstavby silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) by mělo dojít i k přepojení významné části kanalizace z Cínovecké do nově budované retenční nádrže u okruhu a tím by došlo k výraznému zlepšení stávající situace zejména v oblasti Blat.

Z výše uvedeného rozsahu této akce je patrné, že se bude jednat o velice náročný úkol se zapojením více subjektů v rámci Magistrátu, majitelů nemovitostí a správců komunikací a sítí (zejména PVS a TSK), nehledě na finanční nároky na každou z jednotlivých fází . V první fázi jsou jednotlivá opatření posuzována z pohledu jejich priority a možnosti  začlenění do již připravovaných či rozpracovaných projektů. První jednání již byla zahájena.  

I touto cestou bychom chtěli poděkovat zástupcům PVS, a.s., a TSK hl.m.Prahy a.s., a Magistátu za jejich podporu tomuto náročnému úkolu.

 

Informace o tematice "Odvodnění" shromážděné do roku 2018 byly přesunuty to sekce Diskutovaná témata - Odvodnění a přívalové deště v Ďáblicích 

https://dablice.cz/domains/dablice.cz/node/23877/edit?destination=admin/zivotni-prostredi