Čestné občanství

Zásady pro udělování čestných občanství MČ Praha-Ďáblice
na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
 

Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice uděluje na základě § 10 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městskou částí jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště významně zasloužily o městskou část.
 

Čl. 1
Udělování čestného občanství

 1. Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti) a je udělováno jako:
  - Výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst městské části
  - zvláštní projev úcty významným osobnostem z oblasti politického, vědeckého, uměleckého, sportovního, popř. i jiných oblastí,
  - zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím-záchrana života či záchrana historických nebo kulturních hodnot městské části.
 2. Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.
   

Čl. 2
Návrh a udělení čestného občanství

 1. Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat:
  a) Členové Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, Rady MČ Praha-Ďáblice a komisí Rady MČ Praha-Ďáblice,
  b)  občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vědecké ústavy a další subjekty.
 2. Návrh musí být předložen písemně na předepsaném formuláři prostřednictvím kanceláře starosty do 31. 8. příslušného kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice rozhodovat o udělení čestného občanství. Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, pro něž by mohlo být čestné občanství uděleno. V případě žijící navrhované osoby musí návrh dále obsahovat její souhlas.
 3. Kancelář starosty zpracuje podaný písemný návrh a předloží jej k rozhodnutí Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice.
   

Čl. 3
Listina o čestném občanství

Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem MČ Praha-Ďáblice. Listinu o čestném občanství předává jménem MČ Praha-Ďáblice starosta MČ, nebo zástupce starosty, zpravidla na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti.
 

Čl. 4
Evidence čestného občanství

Evidence čestného občanství se vede prostřednictvím kanceláře starosty Úřadu MČ Praha-Ďáblice v "Knize čestného občanství MČ Praha-Ďáblice". V ní jsou v jednotlivém případě uvedeny následující údaje:
- jméno a příjmení osoby
- údaje o rozhodnutí o udělení čestného občanství (datum, orgán, důvody)
- změny (např. odnětí čestného občanství, data úmrtí čestného občana, doplnění významných údajů o jeho dalším životě a činnosti).
 

Čl. 5
Odejmutí čestného občanství

 1. Čestné občanství může odejmout za života nebo posmrtně Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice.
 2. Čestné občanství lze odejmout tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo.
 3. Návrh na odejmutí čestného občanství může být písemně podán prostřednictvím příslušného odboru.
 4. Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odejmutí mohly vést. Před odejmutím čestného občanství, s výjimkou odejmutí čestného občanství posmrtně, musí být dána čestnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska.
 5. O návrhu na odejmutí rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice po projednání Radou MČ Praha-Ďáblice.
   

Čl. 6
Účinnost

 1. Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem MČ Praha-Ďáblice dne 20.12.2017 usn. č. 192/17/ZMČ a nabývají účinnosti dnem schválení.
 2. Čestná občanství udělená před nabytím účinnosti těchto Zásad zůstávají zachována.