Žádost o informace

Metodický pokyn městské části Praha - Ďáblice pro poskytování informací (na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Informace dle §106/1999 Sb.

I. Obecná část

Podávání žádostí o poskytnutí informace Městské části Praha - Ďáblice (dále jen MČ) i jejich poskytování zaměstnanci MČ se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Zákon") a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Metodický pokyn")
Text Zákona, Metodického pokynu a Informace o činnosti MČ jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese ministerstva vnitra a městské části Praha - Ďáblice.

II. Postup při vyřizování žádosti

Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený útvar MČ neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
Písemná žádost je podávána na adresu:
Městská část Praha -Ďáblice
Osinalická 1104/13
182 00 Praha - Ďáblice
Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně MČ (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 283910721 nebo prostřednictvím elektronické podatelny ID datové schránky: dkvbw9b
Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

III. Nevyhovění žadateli ze strany MČ

Proti rozhodnutí MČ o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
Městská část Praha -Ďáblice
Osinalická 1104/13
182 00 Praha - Ďáblice
Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, MČ jej odloží.
Odvolání lze podat rovněž prostřednictvím formuláře "Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací". Tento formulář je k dispozici v prostoru informací budovy Městská část Praha -Ďáblice, Květnová čp. 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice nebo na internetové adrese MI (http://www.micr.cz/).

Sazebník úhrad za poskytování informací MČ Praha - Ďáblice
(platný od 17.05.2007)

úkonKč/stránka
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé
3,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé
5,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé
5,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé
8,00
 
 
 
 
1 ks nenahrané diskety
cca 15,00 - dle skutečných nákladů
1 ks nenahraného CD
cca 35,00 - dle skutečných nákladů
Balné + poštovné
dle druhu zásilky
hodinová sazba
150,00
Další věcné náklady
dle formy poskytované informacemi

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, je MČ poskytnuta zdarma.

Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup MČ při poskytování informací (podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.)

Předpisy upravující postup MČ při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

  1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  2. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
  3. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  5. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
  6. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  7. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
  8. Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000)
  9. Standard MI 2001 Částka 7 - Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.