Záměry třetích stran aktuální

Vertical Tabs

Obytný soubor Pod Hvězdárnou

Přípravná studie pro obytný soubor mezi ulicemi Hřenská, Květnová, K Náměstí a Kučerové.

Bydlení Ďáblice

Projekt řadových domů v oblasti Šenovská - Statková.

Stáhnout prezentaci:
webová verze (.pdf 32 mb) / plná verze (.pdf 927 mb)

OBYTNÝ SOUBOR AREÁL ĎÁBLICE (bývalý Vegacom)

Výstavba v areálu bývalého Vegakomu – často kladené otázky

Vzhledem k množícím se dotazům během zahájení demoličních prací v areálu „Spojů“, které se týkaly zejména aktuálního průběhu prací a zahájení prodeje domků a bytů, jsme požádali společnost Doma je doma s.r.o. o odpovědi na několik aktuálních otázek.

V létě 2018 proběhla na veřejném zasedání zastupitelstva prezentace záměru revitalizace bývalého průmyslového areálu Vegakomu na obytnou čtvrť s charakterem zahradního města. Od té doby se nic neděje. Jaký je současný stav a kdy se začne stavět?
V průběhu roku 2019 se zpracovávaly projektové dokumentace a probíhalo územní řízení. Na výstavbu nového obytného souboru Areál Ďáblice v místě již dosluhujícího výrobního areálu bývalého Vegakomu bylo v listopadu 2019 vydáno územní rozhodnutí, které je již pravomocné. Zahájení výstavby očekáváme v průběhu letošního roku, konktrétněji v průběhu léta by měla být zahájena stavba inženýrských sítí, na podzim 2020 bude zahájena stavba domů.

V areálu bývalého Vegakomu se objevila stavební technika. Znamená to, že už byla zahájena stavba?
Stavba ještě zahájena nebyla. Nyní probíhají demolice části bývalých výrobních a administrativních budov. Tyto demolice byly samostatně povoleny souhlasem s odstraněním stavby již v prosinci 2018.

Jaký bude očekávaný průběh demoličních prací?
Demoliční práce provádí specializovaná renomovaná firma Pavel Švestka s.r.o. Demolice probíhají postupně, jednotlivé části jsou oplocovány a označovány dle postupu prací. V souvislosti s probíhajícími demolicemi stávajících dosloužilých budov bude probíhat jejich postupné odpojování od inženýrských sítí. Zejména se toto týká již bývalé budovy v jihovýchodním cípu areálu, ke kterému byly přistaveny rozvaděče, které mimo jiné slouží pro veřejné osvětlení mezi sousedními bytovými domy. Přeložky těchto rozvaděčů proběhnou postupně tak, aby byly co možná minimalizovány dopady na dobu omezené funkčnosti. Demolice bývalých vnitroareálových komunikací na pozemcích ve vlastnictví společnosti Areál Ďáblice mezi Šenovskou a areálem, které obyvatelé bytových domů nyní využívají k parkování, budou po zvážení okolností demolovány ve speciálním režimu. Nejprve (únor 2020) proběhne odfrézování asfaltového krytu vozovky (cca 2 dny), ale zůstanou zachovány podkladové konstrukční vrstvy, tj. bude plochu možné nadále používat k přístupu a manipulaci. K delšímu uzavření této plochy dojde pravděpodobně až během léta 2020, a to pouze na nezbytně nutnou dobu pro výstavbu kanalizace a retenční nádrže.

Kdy budou dokončeny úpravy v bezprostředním okolí tří bytových domů u Šenovské ulice?
Pokud vše půjde hladce, mělo by finální dokončení povrchů proběhnout v létě 2021. Okolí stávajících bytových domů bude mít poté již konečnou úpravu. Mimo jiné budou v souladu s plánovací smlouvou do vlastnictví městské části převedeny i přístupové komunikace (bývalé vnitroareálové zpevněné cesty) a další plochy kolem bytových domů, které jsou nyní v soukromém vlastnictví společnosti Areál Ďáblice. Tím by se měl již natrvalo narovnat současný stav, kdy obyvatelé těchto bytových domů pro parkování využívají pozemky ve vlastnictví soukromé firmy.

Jaké reálné dopady bude mít realizace výstavby v areálu „Spojů“?
Již současně se zahájením výstavby v areálu by mělo postupně začít probíhat ukončování nájemních smluv se zbývajícími nájemci areálu. Další zmenšení provozu původního výrobního areálu bude tedy částečně kompenzovat dočasně zvýšenou zátěž vlivem stavební činnosti. Postupně by měla být již definitivně ukončena činnost původních nájemců výrobního areálu včetně provozu popelářů. Rovněž bude zprovozněna retenční nádrž, která by měla začít mít pozitivní vliv na odtok dešťových vod z celé této lokality a následné problémy v níže položených částech Ďáblic.
Chápeme, že stavební činnost znamená vždy určitou dočasnou zátěž pro své okolí a obyvatele sousedních domů. Věříme ovšem, že realizace obytného souboru Areál Ďáblice ve svém důsledku bude pro bezprostřední sousedy, ale zejména pro Ďáblice jako celek, velkým dlouhodobým přínosem.

Ze strany obyvatel Ďáblic i z telefonických dotazů jsme již nyní zaznamenali zájem o koupi domů nebo bytů v této lokalitě. Kdy předpokládáte zahájení prodeje?
Oficiálně zatím předprodej spuštěn nebyl, ale pokud má někdo vážný zájem, je možné na webových stránkách doma-je-doma.cz vyplnit a odeslat kontaktní formulář. O zahájení prodeje budeme tyto zájemce informovat jako první a budou tak moci využít startovacích cen a nejširšího výběru domů a bytů.

Bytový dům U Prefy 28
Bydlení Ďáblická 32
Vysokorychlostní trať Praha–Drážďany

Dne 25. ledna t. r. byly městské části informovány zástupci Správy železnic o stavu přípravných prací na projektu nového železničního spojení Praha–Drážďany (vysokorychlostní trať – VRT) a o výsledku posuzování dvou variant vedení trati v rámci aglomerace Praha. Celá trať by měla být součástí mezinárodního vysokorychlostního železničního koridoru „Orient/East-Med koridor“ propojujícího severní pobřeží Německa a pobřeží středního moře (Řecko, Turecko) ekologicky šetrným druhem dálkové dopravy. Cestovní doba mezi Drážďany a Prahou by se měla zkrátit na 1 hodinu. 60 km nové trati mezi Prahou a Lovosicemi by mělo být podle současných plánů v provozu v roce 2031 a oba navazující VRT tunely, Středohorský a Krušnohorský, v roce 2046. Součástí plánované VRT má být i železniční propojení na Louny a Most.

Centrální komise ministerstva dopravy schválila koncem roku 2020 variantu trasy vedoucí přes katastrální území naší městské části. Prezentovaná studie proveditelnosti navrhuje vedení VRT od hlavního nádraží po povrchu až do oblasti Balabenka, odkud by měly být raženy dva tunely směrem na Ďáblice. Tyto tunely by měly být vyústěny na úrovni čerpací stanice OMV a trať by měla podejít pod Kosteleckou a po povrchu pokračovat směrem k navržené trase dálničního obchvatu – úsek 520, přes který by měla přemostit. Dále, v mírném zářezu, má trať minout Březiněves a směřovat do hloubeného tunelu mezi Hovorčovice a Líbeznice.

Během jednání byl ze strany našeho pana starosty a starostů sousedních městských částí Březiněvsi a Čakovic několikrát zmíněn požadavek na předložení takové varianty, která by byla více či zcela zahloubena a prošla pod celým územím Ďáblic a Březiněvsi.

Investor celého projektu, Správa železnic, předložil již koncem roku 2020 na Magistrát HMP žádost o aktualizaci „Zásad územního rozvoje – ZÚR“ pro zavedení tzv. návrhového koridoru trasy VRT a připravuje podklady pro posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). O termínech a možnostech vyjádření pro širokou veřejnost budeme informovat. Děkujeme za podporu našeho stanoviska.

Silniční okruh kolem Prahy