Vysokorychlostní trať Praha-Drážďany

Sdílet

Dne 25. ledna 2021 byly městské části informovány zástupci Správy železnic o stavu přípravných prací  na projektu „nového železničního spojení Praha-Drážďany“ (vysokorychlostní trať – VRT) a o výsledku posuzování dvou variant vedení trati v rámci aglomerace Praha. Celá trať by měla být součástí mezinárodního vysokorychlostního železničního koridoru „Orient/East-Med koridor“ propojujícího severní pobřeží Německa a pobřeží středního moře (Řecko, Turecko) ekologicky šetrný druhem dálkové dopravy. Cestovní doba mezi Drážďany a Prahou by se měla zkrátit na 1 hodinu. 60 km nové trati mezi Prahou a Lovosicemi by mělo být podle současných plánů v provozu v roce 2031, a oba navazující VRT tunely, Středohorský a Krušnohorský, v roce 2046. Součástí plánované VRT být i železniční propojení na Louny a Most.

Centrální komise ministerstva dopravy schválila koncem roku 2020 variantu trasy vedoucí přes katastrální území naší městské části. Prezentovaná Studie proveditelnosti navrhuje vedení VRT od hlavního nádraží po povrchu až do oblasti Balabenka, odkud by měly být raženy 2 tunely směrem na Ďáblice. Tyto tunely by měly být vyústěny na úrovni čerpací stanice OMV a trať by měla podejít pod Kosteleckou a po povrchu pokračovat směrem k navržené trase dálničního obchvatu – úsek 520, přes který by měla přemostit. Dále, v mírném zářezu, má trať minout Březiněves a směřovat do hloubeného tunelu mezi Hovorčovice a Líbeznice.

Během jednání byl ze strany našeho pana starosty a starostů sousedních městských částí Březiněvsi a Čakovic několikrát zmíněn požadavek na předložení takové varianty, která by byly více či zcela zahloubena a prošla pod celým územím Ďáblic a Březiněvsi. Názor tří sousedních městských částí - Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice - byl zformulován v Memorandu starostů tří městských částí adresovaném Ministerstvu dopravy. 

Investor celého projektu, Správa železnic, připravuje podklady pro posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). O termínech a možnostech vyjádření pro širokou veřejnost budeme informovat. Děkujeme za podporu našeho stanoviska.