Městská policie

Okrskáři Městské policie hl.m.Prahy na území naší městské části:

Okrskáři Praha 8 (okrsek číslo 14)
Háva, mob.: 778 702 047
Ladislav Vít, mob. :  721 894 528
mail: dablice.p8@praha.eu
Služebna (pouze středa 15:30 – 17:30): 283 883 033

Strážníci Městské policie hl.m.Prahy jsou na území naší městské části k dispozici na telefonu a v terénu od pondělí do pátku mezi 7:00 a 14:30 hodin. Služebnu najdete na adrese  Ďáblická 339/14 (pouze středa 15: 30 až 17:30 hodin).

Strážník MP při plnění úkolů je povinen zejména:

 • dodržovat zákony a jiné obecně závazné právní předpisy
 • dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby občanům v souvislosti s činností MP vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem
 • v pracovní době provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání
 • oznámit v případě, že byl spáchán trestný čin, věc Policii České republiky a v případě potřeby zajistit místo trestného činu

Pražští strážníci zejména:

 • kontrolují a postihují nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů,
 • v rámci postihu dopravních přestupků využívají technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel (tzv. botičky) a nařizují odstranění (odtah) vozidel, která tvoří překážku v silničním provozu, provádějí kontroly SPZ a RZ s ověřením v evidenci odcizených vozidel a značek,
 • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití,
 • provádí kontroly živnostenských provozoven, převážně restaurací se zaměřením na podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvím (podle §30 přestupkového zákona),
 • ověřují v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně hledaných osob Policií ČR,
 • zakročují proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalismu a dalším negativním jevům a přispívají tak k ochraně občanů a jejich majetku,
 • postihují přestupky proti VEŘEJNÉMU POŘÁDKU, nejčastěji: - rušení nočního klidu, - znečišťování a zábor veř. prostranství, - neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek,
 • kontrolují dodržování vyhlášek města (např. v oblasti používání pyrotechniky, žebrání, veř. zeleně atd.),
 • dohlížejí na přechodech pro chodce, zejména v blízkosti zákadních škol,
 • provádějí osvětovou a preventivní činnost pro naše spoluobčany.