Hlášení trvalého pobytu

 

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na MČ Ďáblice, ohlašovna obyvatel, Osinalická 1104/13, Praha 8 – Ďáblice.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný občanský průkaz. V případě, že občan nemá vydán platný občanský průkaz, prokáže svou totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vojenská knížka). Po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství.

Doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, podnájemní smlouva, dohoda o výpůjčce apod.). V případě, že občan hlásící se k pobytu není sám uživatelem bytu, připojuje úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (uživatele bytu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalému pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Z důvodu ověření oprávněnosti udělení souhlasu je rovněž nutné předložit doklad, oprávnění užívat byt.

Doklad o vlastnictví objektu (bytu, domu) není vlastník povinen dokládat. Existenci vlastnického práva ohlašovna může ověřit dálkovým přístupem. Pro urychlení vyřízení zaevidování nového pobytu doporučujeme občanům mít tento doklad s sebou.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 15 let. Změna trvalého pobytu bude provedena až po uhrazení správního poplatku. Správní poplatek se platí na místě v hotovosti.