Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
datum (vzniku): 18.2.2011

MĚSTSKÁ ČÁST Praha -Ďáblice
Úřad městské části Praha - Ďáblice
Květnová čp. 553/52

VÝROČNÍ   ZPRÁVA
Městské části Praha - Ďáblice
zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 I.

     Městská část Praha - Ďáblice jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odstavec 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje v souladu s § 18 shora uvedeného zákona výroční zprávu za rok 2010.

 II.

     V roce 2010 přijala Městská část Praha - Ďáblice čtyři (4) žádosti o poskytnutí informací.

 III.

     Proti rozhodnutí Městské části Praha - Ďáblice nebylo podáno žádné odvolání podle § 16 uvedeného zákona.

 IV.

     Proti Městské části Praha - Ďáblice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

 V.

     Proti Městské části Praha - Ďáblice nebylo zahájeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

 VI.

     Pravidla pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. jsou stanovena Metodickým postupem z 1. 8. 2003, podle kterého je při vyřizování žádostí postupováno. Tento interní předpis obsahuje mimo jiné způsob zveřejňování informací a jejich rozsah, veřejné registry, způsob ochrany údajů, postup a  povinnosti zaměstnanců při vyřizování žádostí, sazebník úhrad a přístup k právním předpisům.

 VII.

     Výroční zpráva je rovněž zveřejněna na webových stránkách Městské části Praha - Ďáblice.

 

Praha - Ďáblice dne 18. 2. 2011
Ing. Miloš Růžička
starosta městské části