Na Blatech

Podle Pražského uličníku „Název ulice, zřejmě přebírající starší pomístní jméno, vyjadřuje skutečný stav okolního bažinatého terénu. Pro zavedení názvu v r. 1971 viz ulice Červený mlýn.“[1] Převor Manner o této části Ďáblic „k Čakovicům“ píše: „Mlýn zove Červeným. Rybník nad ním s velkým chobotem (chobot = zadní kout neboli cíp[2]), struhami, při kterýchž struhách v lukách dříví vrbového, jívového, pro pohodlí pivovarské vobručů a pletivám k vohradám s potřebu se vynachází.“[3] Stejně vypadala oblast Červeného mlýna i v roce 1841, jak je patrné z mapy stabilního katastru.[4] Změna nastala až po spuštění čakovického cukrovaru v r. 1850, kdy se na ďáblických polích začala pěstovat cukrová řepa. Po prodeji Červeného mlýna cukrovaru (kvůli vodnímu právu) a jeho přestavbě na byty zaměstnanců v r. 1911 bylo přeloženo koryto Mratínského potoka, louky zdrenážovány a přeměněny na pole.[5] Pozemky podél potoka pronajali křižovníci zahrádkářům, při pozemkové reformě je pak v r. 1927-1933 odprodali i jako stavební parcely na stavby domů. Domy č. p. 241-243, 245-250, 324, 331, 334 a 412 byly zapsány do pozemkových knih kolem roku 1934[6] a začal boj jejich obyvatel o důstojný přístup k domům. V archivu okresního úřadu Praha-venkov se dochovaly stížnosti Ondřeje Zikmunda-zahradníka a dalších, že „nájemce dvora u cesty k Červenému mlýnku složil (tak jako loni) krecht řepných řízků. Podmáčením cesty těmito řízky a jejich svážením do krechtů zničil cestu tak, že je neschůdná a nesjízdná. Tím je přístup podepsaným zájemcům k jejich obydlí krajně znesnadňován, rovněž tak cesta do školy jich dětem, rovněž tak případná lékařská pomoc.“ Obec reagovala tvrzením, že „se jedná o cestu polní. A v polích pak je několik zahradnických domků, ku kterým jest přístup po soukromé odbočce této polní cesty.“[7]

Název Na Blatech nebo Blata se nikde v ďáblických gruntovních knihách nevyskytuje, v urbářích se objevuje pojem panská, resp. Ďáblická louka.[8] [9] [10] V pozvánce na zastupitelstvo z r. 1936 je u zastupitele Karla Vacka (č. p. 331) napsána adresa „Na lukách“[11] a v hlášení okresnímu úřadu z r. 1941 o založení spolku baráčníků je u manželů Petlanových uvedena adresa „Ďáblice Luka 246“.[12] Oficiální název dostala ulice až 26. srpna 1971, kdy usnesením rady MNV byly přejmenovány ďáblické ulice (původní název si zachovaly jen ulice Poděbradova, U Hájovny, Na Štamberku, Na Terase a Legionářů) a současně byly schváleny názvy ulic v části obce k Čakovicím – „ levá ulice Řepná, druhá levá ulice Červený mlýn, zadní levá ulice Na blatech, pravá ulice Na pramenech“.[13] Cukrová řepa se pěstovala na polích u Čakovic do r. 1990, kdy čakovický cukrovar ukončil svou činnost. Ještě v r. 2015 opravil někdo na ceduli název ulice na „Na Blátech“. Až koncem r. 2016 byla ulice vydlážděna.

 

[1] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 480

[2] Ottův slovník naučný, díl XII., str. 269

[3] Dr. Zikmund Winter, Pam. arch. XIV. 1889: „Zprávy o ‘statcích špitálských konec mostu v Starém Městě Pražském', str. 83
http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:9f924430-d205-11e4-b880-005056825209#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:d5b8bf70-0ef1-11e5-b0b8-5ef3fc9ae867

[4] http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/KRM/KRM076018410/KRM076018410_index.html

[5] PhDr. Miloslav Wimmer a kol.: ĎÁBLICE, Praha 2000, str. 49

[6] Katastrální úřad pro hl.m. Prahu, Archiv pozemkových knih

[7] SOA Praha Dobřichovice, fond Vnitřní správa 1927-1942

[8] http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=10&bookid=302&page=700
Archiv český 28 – Zprávy o statcích venkovských z Archivu města Prahy, str. 697-698, HÚ AV

[9] Dr. Zikmund Winter, Pam. arch. XIV. 1889: „Zprávy o ‘statcích špitálských konec mostu v Starém Městě Pražském', str. 81-82, 26-30
http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:9f924430-d205-11e4-b880-005056825209#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:d5b8bf70-0ef1-11e5-b0b8-5ef3fc9ae867

[10] Kniha památní na sedmisetleté založení českých křižovníků s červenou hvězdou, str. 263-266

[11] SOA Praha-východ, Číslo fondu:187, Název fondu: Archiv obce Ďáblice

[12] Hlášení spolků o jmenování funkcionářů a změnách stanov, SOA Praha Dobřichovice, fond Spolky 1927-1942

[13] Kronika Ďáblic, č. 87, Život v obci 1968-1974