9.veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
22.4.2020
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program101.15 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č. 9265.5 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01-Kontrola zápisu ZMČ č.8 Tajemnice Schváleno
02-Volný mikrofon Schváleno
03-Korona krize - informace o situaci a opatřeních v Ďáblicích Starosta, místostarosta Schváleno
04-Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2019 - schválení Starosta Důvodová zpráva ke schvalování účetní závěrky MČ za 2019, Usnesení 91/20/ZMČ k bodu Inventarizační zpráva za rok 2019, Finanční vypořádání s MHMP 2019 včetně žádostí, Inventarizace 2019, Inventarizace rozvahových účtů k 31.12.2019, Inventarizační zpráva HIK 2019, Komentář k čerpání rozpočtu za období 4.Q 2019, Návrh usnesnesení ZMČ k bodu Schválení účetní závěrky MČ za rok 2019, Přehled o peněžních tocích k 31.12.2019, Přehled o pohybu majetku k 31.12.2019, Přehled o změnách kapitálu k 31.12.2019, Přehled pohledávek k 31.12.2019, Příloha účetní závěrky USC k 31.12.2019, Rozvaha k 31.12.2019, Výkaz 120 přehled o plnění rozpočtu, Výkaz FIN 2-12, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019, Závěrečná zpráva o výsledku hospodaření MČ Praha - Ďáblice, Zůstatky účtů a Výsledné saldo_prosinec2019 Schváleno 100 20 Usnesení -Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2019 - schválení stáhnout vše
05-Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha-Ďáblice za rok 2019 - na vědomí Starosta Důvodová zpráva ke schválení účetní závěrky PO za 2019, Návrh usnesení ZMČ k bodu Schválení účetní závěrky PO, Bankovní výpisy ZŠ, Finanční vypořádání ZŠ s MČ, Finanční vypořádání ZŠ s MHMP, FKSP ZŠ, Inventurní soupis účtů PO, Konečný inventarizační zápis ZŠ, Porovnani čerpání 2011_2019, Prohlášení o provedení inventarizace PO, Příloha ZŠ, Přírůstky a úbytky majetku, Rozvaha ZŠ, Výkaz o pohybu majetku, Výkaz zisku a ztrát ZŠ, Zadost_schvaleni_podepsana, Žádost o schválení hospodářského výsledku 2019 Schváleno 101 20 Usnesení - Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha-Ďáblice za rok 2019 – na vědomí stáhnout vše
06-Rozpočtové opatření č.2/2020 - informace Starosta Důvodová zpráva RO č. 2, Rozpočtové opatření č.2 duben 2020 , Návrh usnesení k RO č. 2/2020 Schváleno 102 20 Usnesení - Rozpočtové opatření 2/2020 - informace stáhnout vše
07-Rozpočtové opatření č.3/2020 - schválení Starosta Důvodová zpráva k RO č. 3, Rozpočtové opatření č 3 duben 2020, Návrh usnesení ZMČ k bodu Rozpočtové opatření 3 2020 Schváleno 103 20 Usnesení - Rozpočtové opatření 3/2020 - schválení stáhnout vše
08-Peněžitá plnění fyzickým osobám, kterénejsou členy zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice, za výkon funkce členů výborů ZMČ Praha-Ďáblice a komisí RMČ Praha-Ďáblice a v dalších orgánech MČ Praha-Ďáblice v roce 2020 Starosta Schváleno 104 20 Usnesení - Peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice, za výkon funkc stáhnout vše
09-Zahájení výběrového řízení řízení na dodavatele stavebních prací - Výstavba BD Akcíz Místostarosta Prezentace BD Akcíz Schváleno 105 20 Usnesení - Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – Výstavba BD Akcíz stáhnout vše
10-Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací - Rekonstrukce OD Ke Kinu Místostarosta Prezentace OD Ke Kinu Schváleno 106 20 Usnesení - Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – Rekonstrukce OD Ke Kinu stáhnout vše
11-Diskuze Schváleno
12-Informace radních a zastupitelů Výsadba stromů, Plánované úpravy ZŠ Schváleno stáhnout vše
13-Závěr Schváleno
Volební období: 
2014-2018