23. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
27.4.2022
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program130.99 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.23398.76 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ZMČ č.22/2022 ze dne 2.3.2022 01- Zápis ze ZMČ č.22/2022 ze dne 2.3.2022 Schváleno stáhnout vše
02-Volný mikrofon Schváleno
03- Rozpočtové opatření č.3/2022 - schválení Finanční výbor 03-1- Rozpočtové opatření č.3/2022 - duben 2022- schválení Schváleno Návrh usnesení, 207 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2022 - schválení stáhnout vše
04- Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31.12.2021 - informace Finanční výbor 04-1- Inventarizace ENO 2021, 04-2- Inventarizační zpráva MČ a ZŠ 2021, 04-3- Zpráva HIK k inventarizaci majetku MČ k 31.12.2021 Schváleno Návrh usnesení, 208 22 Usnesení - Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k 3.12.2021 - informace stáhnout vše
05- Účetní závěrka příspěvkové organizace (PO) za rok 2021 - informace Finanční výbor 05-1- Bankovní výpis PO 2021, 05-2- Finanční vypořádání MČ-PO 2021, 05-3- Finanční vypořádání - MHMP-PO 2021, 05-4- Inventarizace rozvahových účtů PO 2021, 05-5- Inventarizační zpráva PO 2021, 05-6- Konečný inventarizační zápis PO 2021, 05-7- Přehled o pohybu dlouhodobého majetku PO 2021, 05-8- Přehled pohledávek PO 2021, 05-9- Příloha PO 2021, 05-10- Rozbor nákladů a výnosů PO 2021, 05-11- Rozvaha PO 2021, 05-12- Vyjádření PO k nedočerpané dotaci 2021 - primární prevence, 05-13- Výkaz zisku a ztrát 2021, 05-14- Zápis o výsledku inventarizace v PO 2021, 05-15- Zůstatky účtu a výsledné saldo - prosinec 2021, 05-16- Žádost o schválení HV za rok 2021 PO, 05-17- Žádost o schválení účetní závěrky PO za rok 2021 Schváleno Návrh usnesení, 209 22 Usnesení - Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha-Ďáblice za rok 2021 – na vědomí stáhnout vše
06- Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2021 - schválení Finanční výbor 06-1- Zápis z FV, 06-2- Zápis FV s MHMP za rok 2021 - fáze II, 06-3- FV se SR 2021, 06-4- FIN 02-12/2021, 06-5- Kontrola okruhu rozvahy jednotlivě za střediska, 06-6- kontrola okruhu rozvahy SOR, 06-7- Přehled o peněžních tocích SOR, 06-8- Přehled o pohybu dlouhodobého majetku SOR, 06-9- Přehled o změnách vlastního kapitálu jednotlivě, 06-10- Přehled o změnách vlastního kapitálu SOR, 06-11- Příloha SOR, 06-12- Příloha, 06-13- Rozvaha jednotlivě, 06-14- Rozvaha SOR, 06-15- Výkaz 120, 06-16- Výkaz zisku a ztrát jednotlivě, 06-17- Výkaz zisku a ztrát SOR, 06-18- Inventarizační zpráva 2021, 06-19- Inventarizační zpráva MHMP 2021, 06-20- Zpráva o výsledku PH Praha-Ďáblice za rok 2021- návrh, 06-21- Plán inventru HC soupis 2021, 06-22- Rozvaha 01-12-2021, 06-22- Rozvaha 01-12-2021, 06-23- Zůstatky účtů a výsledné saldo - prosinec 2021, 06-24- Přehled čerpání rozpočtu 01-12-2021 Schváleno Návrh usnesení, 210 22 Usnesení - Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2021 - schválení stáhnout vše
07- Nerealizované investiční záměry - schválení Starosta 07-1- Projekt rekonstrukce chodníku Ďáblická, 07-2- Projekt vodorovného značení Květnová, 07-3- Projekt vodorovného značení Květnová Schváleno Návrh usnesení, 211 22 Usnesení - Nerealizované investiční záměry – schválení stáhnout vše
08- Termínované vklady MČ Praha-Ďáblice - schválení Finanční výbor 08-1- Dopis klientům - návrh termínovaných vkladů Schváleno Návrh usnesení, 212 22 Usnesení - Termínované vklady MČ Praha-Ďáblice – schválení stáhnout vše
09- Projednávání Metropolitního plánu - informace Starosta 09-1- Návrh Metropolitního plánu, 09-2- Informace o aktuálním stavu pořizování nového územního plánu HMP Schváleno Návrh usnesení, 213 22 Usnesení - Projednávání Metropolitního plánu stáhnout vše
10- Rozvojové území Severozápad - příprava Memoranda Starosta Schváleno 214 22 Usnesení - Rozvojové území Severozápad – příprava Memoranda stáhnout vše
11- Informace radních a zastupitelů Schváleno
12- Diskuze Schváleno
Volební období: 
2018-2022