4. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
24.4.2019
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program99.86 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.4334.91 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.3/2019 ze dne 13.2.2019 Starosta Schváleno
02- Volný mikrofon Schváleno
03- VŘ - Zimní a letní údržba Místostarosta Protokol o otevírání obálek, Vyhodnocení nabídek po doplnění, Plán zimní údržby - komunikace - aktualizace, Plán zimní údržby - chodníky - aktualizace, Položkový soupis - zima - aktuální, Položkový soupis - léto - aktuální, Návrh smlouvy Schváleno 43 19 Usnesení - Výběrové řízení – Zimní a letní údržba stáhnout vše
04- Rozpočtové opatření č.2/2019 - informace FV Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno 44 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 2/2019 stáhnout vše
05- Rozpočtové opatření č.3/2019 FV Rozpočtové opatření č.3/2019, Důvodová zpráva k RO č.3/2019 Schváleno 45 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 3/2019 stáhnout vše
06- Schválení účetní závěrky MČ Starosta Důvodová zpráva, Finanční vypořádání - 2018, Inventarizační zpráva - 2018, Přehled o peněžních tocích - SOR, Přehled o pohybu - DM-SOR, Přehled o změnách vlastního kapitálu - SOR, Příloha SOR, Rozvaha SOR, Výkaz 120 za hlavní činnost, Výkaz FIN, Výkaz zisku a ztrát - SOR, Zpráva o výsledku hospodaření - 2018, Zůstatky účtů a výsledné saldo - prosinec 2018 Schváleno 46 19 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ stáhnout vše
07- Schválení účetní závěrky PO FV Inventarizace, Inventurní soupis účtu k 31.12.2018, Příloha - 2018, Rozvaha , Schválení závěrky - žádost , Vyúčtování dotací - MŠMT - 2018, Vyúčtování MČ - 2018, Závěrečná zpráva o inventarizaci PO, Výsledovka 2018, Důvodová zpráva ke schválení účetní závěrky PO, Stavy na běžných účtech k 31.12.2018, Pohyb majetku, Rozbor FKSP Schváleno 47 19 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO stáhnout vše
08- Zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2018 Starosta Zpráva HIK k inventarizaci majetku a závazků MČ k 31.12.2018, Protokol o vyřazení majetku - I., Protokol o vyřazení majetku - II., Protokol o vyřazení majetku - III. Schváleno 48 19 Usnesení - Zpráva k inventarizaci majetku stáhnout vše
09- Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Tajemnice Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ, Důvodová zpráva, Metodika pro vytvoření směrnice z roku 2012 Schváleno 49 19 Usnesení - Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ stáhnout vše
10- Změna v odměňování zastupitelů Tajemnice Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. Schváleno 50 19 Usnesení - Změna v odměňování zastupitelů stáhnout vše
11- Dohoda o narovnání a smíru Starosta Návrh dohody o narovnání a smíru Schváleno 51 19 Usnesení - Dohoda o narovnání a návrh smíru stáhnout vše
12- Výbory MČ Starosta Schváleno 52 19 Usnesení - Výbory MČ - volba předsedy KV, 53 19 Usnesení - Výbory MČ - volba člena KV, 54 19 Usnesení - Výbory MČ - odvolání členů FV, 55 19 Usnesení - Výbory MČ - volba člena FV stáhnout vše
13- Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika s.r.o. Starosta Dopis společnosti FCC Schváleno 56 19 Usnesení - Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika s.r.o stáhnout vše
14- Diskuze Schváleno
15- Informace radních a zastupitelů Schváleno
Volební období: 
2018-2022