Hluk v Ďáblicích

Hluk - ilustrační obrázek
Sdílet

Novinky 2019

V říjnu proběhlo měření hluku z dopravy po Cínovecké ulici.
Výsledky zpracované dle aktuální platné metodiky jsou uvedeny v plném rozsahu v dokumentech v této sekci.
Na základě těchto výsledků začneme zpracovávat výpočty dopadu konkrétních opatření pro danou lokalitu, tj. podél Cínovecké.

Připomínky MČ Ďáblice k návrhu Akčního plánu snižování hluku viz níže připojené dokumenty Připomínky MČ Praha - Ďáblice k návrhu Akčního plánu snižování hlukuAkční plán snižování hluku Praha 2019 - návrh.

Magistrát hl. m. Prahy zveřejnil informace o výstupu 3. kola strategického hlukového mapování a návrh obsahu akčního plánu snižování hluku v hlavním městě.
Je zpřístupněn na internetových stránkách pražského magistrátu

MČ Ďáblice objednala „měření hluku“ na 4 měřících bodech, kde probíhala měření již v minulosti – lokalita Řepná, Chřibská, Březnová.
Dvoudenní měření by měla proběhnout koncem září/počátkem října 2019 – zejména s ohledem na předpověď klimatických a povětrnostních podmínek požadovaných pro provádění těchto 24 hodinových měření.

O výsledcích, závěrech a následných krocích budeme informovat ve Zpravodaji a na webových stránkách.

-----------------------------------------------------------------------------

Hluk v Ďáblicích

Hluk patří k v České republice k nejrozšířenějším škodlivým vlivům na člověka a trvalá hluková zátěž může lidem působit řadu zdravotních i sociálních problémů. Týká se to zejména lidí žijících v blízkosti frekventovaných dopravních komunikací. Nejen proto vnímáme hluk z dopravy v Ďáblicích a okolí za jedno z prioritních témat, kterému je potřeba věnovat patřičnou pozornost.

V listopadu 2015 proběhla dvě nová měření hluku, a to z kapacitní komunikace Cínovecká (měřeno v oblasti dolní části ulice Chřibská) a také z ulice Ďáblické (měřeno u Akcízu).

Výsledky:

  • Cínovecká v termínu měření vyhověla normám, v noci však do překročení limitu zbývá pouhých 4,8 db. Je tedy velmi pravděpodobné, že v jiném měřícím termínu by mohlo dojít k překročení těchto limitů.
  • Ďáblická vzhledem k započítání korekce "staré hlukové zátěže" limitům vyhověla. Korekci "starou hlukovou zátěží" považujeme za nestandartní a budeme pro Ďáblickou ulici usilovat o její zrušení.

Na podzim 2016 MČ Ďáblice objednala komplexní hlukovou studii pro území Ďáblic, včetně navržení účinných opatření. V současné době ve spolupráci s odborníky shromažďujeme data pro tuto studii a průběžně zpracováváme dílčí výsledky.

V průběhu roku 2017 byl vypracován Akustický posudek pro starou hlukovou zátěž v Ďáblické ul. a na Hygienické stanici hl. m. Prahy probíhala za účasti zástupců MČ Praha Ďáblice a MHMP jednání za účelem realizace protihlukových opatření v Ďáblicích. Koncem října proběhlo kontinuální třídenní měření hluku z dopravy na vytipovaných místech v Ďáblicích.  Denní hlukové limity jsou v Ďáblicích v předepsané normě.  U Akcízu a v Chřibské ulici jsou prokazatelně překročeny noční hlukové limity. Po Magistrátu hl. m. Prahy budeme požadovat dostatečně účinná opatření k zamezení překračování nočních hlukových limitů.

1/2018 Hygienická stanice hl. m. Prahy i přes předběžnou ústní dohodu označila naše podklady k žádosti o nepřiznání korekce pro starou hlukovou zátěž na Ďáblické ulici jako nerelevantní. V průběhu měření hluku, realizovaného městskou částí se změnil Metodický návod pro měřní a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí a naměřené hodnoty tedy neodpovídají aktuální metodice měření. Hygienické stanice se tak odmítla naší žádostí zabývat.

3/2018 Odbor hospodaření s majetkem MHMP se dopisem ze dne 14.2.2018 zavazuje k prověření uplatnění limitů pro starou hlukovou zátěž na Ďáblické ulici a k návrhu řešení protihlukových opatření včetně předpokládaného harmonogramu plnění. První výstupy lze očekávat nejpozději ve II. Q roku 2018. Hygienická stanice hl. m. Prahy dopisem ze dne 2.3.2018 uvádí, že byla záležitost překračování hlukových limitů na Ďáblické ulici podstoupena nadřízenému orgánu (Ministerstvu zdravotnictví) a naše žádost bude vyřízena  v souladu s názorem nadřízeného orgánu.

4/2018 V rámci tvorby hlukové studie a konceptu nápravných opatření probíhají na klíčových dopravních uzlech Ďáblic sčítání průjezdů vozidel.

Aktuální informace k Pražskému akčnímu plánu na snížení hluku.

8/2018 Z akustického posudku 2018 je zřejmé, že pro snížení dopadu hluku z provozu automobilové dopravy po komunikaci ulice Cínovecká je nutná instalace protihlukových stěn v celkové délce 1840 m a výšce nejméně 3 m nad úroveň komunikace. Vybudování této stěny budeme žádat po hl. m. Praze. Technické opatření formu instalace protihlukových stěn není na Ďáblické ulici technicky realizovatelné. Zde posudek navrhuje opatření, která už v Ďáblicích dávno máme, ale dle našich zkušeností nejsou dostatečně účinná. Jediným doposud nerealizovaným opatřením je položení tzv. tichého asfaltu, jehož účinnost je v delším časovém horizontu velice sporná. Nezbývá, než začít aktivně vyhledávat další odborníky z oblasti ochrany před hlukem a zahájit s nimi spolupráci.

 

Své zkušenosti s hlukem v Ďáblicích, podněty či připomínky můžete zasílat na podatelna@dablice.cz.