Hluk v Ďáblicích

Hluková pásma - ilustrativní
Sdílet

Hluk z Cínovecké aneb jak ochránit Ďáblice?
aktualizace – leden 2022

Městská část objednala na podzim 2021 provedení hlukových měření společností  JDS Praha, které z důvodu příznivých klimatické podmínek nutných pro několikadenní měření až počátkem listopadu 2021.

Měření hluku probíhalo na 6 místech - 4 měřící body měřily hluk z provozu na komunikaci Cínovecká (v Řepné, v Chřibské 2x a v Březnové) na stejných místech jako v předchozích letech. V roce 2021 bylo provedeno i měření na 2 stanovištích u komunikace Ďáblická (v centrální části Ďáblic a v místě bytového domu Nad Akcízem).

Ze „ Zprávy o měření hluku ze silničního provozu v chráněných venkovních prostorech staveb v Praze Ďáblicích“ z prosince 2021, která je přiložena v této sekci, vyplývá, že:

  • pro komunikaci Cínovecká – hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB) je na komunikaci Cínovecká prokazatelně překročen pro měřící místa v Chřibské (2x) i v Březnové, v Řepné byl limit mírně překročen (v rámci „nejistoty“ měření). 
    V denní době byl překročen hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB) v případě měřícího místa v „dolním“ úseku komunikace Chřibská.
  • V případě komunikace Ďáblická bylo zjištěno na obou měřících místech překročení hygienických limitů hluku jak pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB), tak pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB). 

Výsledky měření hlukové studie byly s příslušným komentářem a žádostmi zaslány na vedení Magistrátu a na Hygienickou stanici hl.m.Prahy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zveřejněných výsledků Zpráva o monitorování hluku v Ďáblicích (listopad 2019) a konzultacích výsledků s odborníky bylo zadáno vyhotovení hlukové studie, která měla pomoci napovědět, jaká konkrétní protihluková opatření by bylo třeba realizovat tak, aby hluková zátěž městské části Praha-Ďáblice od silničního provozu na Cínovecké ulici NEPŘEKRAČOVALA hygienické limity hluku.

Akustický posudek – Hluková zátěž MČ Praha-Ďáblice od komunikace Cínovecká 2020–2030, prosinec 2020, měl za úkol prověřit, jak vysoké by měly být protihlukové stěny podél Cínovecké ulice, aby ochránily obytné zóny městské části Praha-Ďáblice. Pro výpočty byla použita veřejná data získaná z oficiálních hlukových a dopravních studií (TSK Praha, EKOLA group, spol. s r. o.) pro posouzení EIA pro Záměr silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), úseky 518 a 519.

Na základě výsledků této studie bylo zadáno Doplnění (akustického posudku z prosince 2020) o variantu s valy, březen 2021, na úseku jižně od Kostelecké ulice, tj. s uvažováním protihlukových stěn výšky 6 m severně od Kostelecké po obou stranách Cínovecké a jižně od Kostelecké protihlukové valy výšky 6 m a 5 m nad terénem.

Jaké jsou závěry a směr dalšího postupu?

1. Víme celkem velice přesně, jaká protihluková opatření poskytnou městské části ochranu proti šíření hluku tak, aby hladina hluku byla nižší než současné hlukové limity. Bez korekcí!

2. Máme k dispozici „hlukový model“ Ďáblic a na něm lze konkrétní protihluková opatření prověřit.

3. Pokračujeme v jednání s pražským magistrátem, do jehož kompetence Cínovecká spadá, o vybudování alespoň dočasných protihlukových opatření podél Cínovecké přímo na tělese stávající komunikace a…

4. Pokračujeme v jednání s majiteli předmětných pozemků podél Cínovecké o dalších možných variantách protihlukových opatření v okolí severně a jižně od Kostelecké ulice.

5. Požadavky na odhlučnění Cínovecké a úrovňové křižovatky Veselská–Kbelská jsou ze strany městské části Praha-Ďáblice zformulovány do stanovisek pro řízení v rámci několika záměrů EIA.

V říjnu 2019 proběhlo měření hluku z dopravy po Cínovecké ulici na 4 měřících bodech, kde probíhala měření již v minulosti – lokalita Řepná, Chřibská, Březnová.

Výsledky zpracované dle aktuální platné metodiky jsou uvedeny v plném rozsahu v dokumentech v této sekci.
Na základě těchto výsledků začneme zpracovávat výpočty dopadu konkrétních opatření pro danou lokalitu, tj. podél Cínovecké.

Magistrát hl. m. Prahy zveřejnil v roce 2019 informace o výstupu 3. kola strategického hlukového mapování a návrh obsahu akčního plánu snižování hluku v hlavním městě.
Je zpřístupněn na internetových stránkách pražského magistrátu

Připomínky MČ Ďáblice k návrhu Akčního plánu snižování hluku viz níže připojené dokumenty Připomínky MČ Praha - Ďáblice k návrhu Akčního plánu snižování hlukuAkční plán snižování hluku Praha 2019 - návrh.
V níže uvedených dokumentech naleznete i Přílohu č.7 Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 (Příloha 7 – Vyhodnocení podnětů a stanovisek k návrhu akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019). Hlukové situaci v Ďáblicích se týkají připomínky č. 61 a 84.

-----------------------------------------------------------------------------

Hluk v Ďáblicích

Hluk patří k v České republice k nejrozšířenějším škodlivým vlivům na člověka a trvalá hluková zátěž může lidem působit řadu zdravotních i sociálních problémů. Týká se to zejména lidí žijících v blízkosti frekventovaných dopravních komunikací. Nejen proto vnímáme hluk z dopravy v Ďáblicích a okolí za jedno z prioritních témat, kterému je potřeba věnovat patřičnou pozornost.

V listopadu 2015 proběhla dvě nová měření hluku, a to z kapacitní komunikace Cínovecká (měřeno v oblasti dolní části ulice Chřibská) a také z ulice Ďáblické (měřeno u Akcízu).

Výsledky:

  • Cínovecká v termínu měření vyhověla normám, v noci však do překročení limitu zbývá pouhých 4,8 db. Je tedy velmi pravděpodobné, že v jiném měřícím termínu by mohlo dojít k překročení těchto limitů.
  • Ďáblická vzhledem k započítání korekce "staré hlukové zátěže" limitům vyhověla. Korekci "starou hlukovou zátěží" považujeme za nestandartní a budeme pro Ďáblickou ulici usilovat o její zrušení.

Na podzim 2016 MČ Ďáblice objednala komplexní hlukovou studii pro území Ďáblic, včetně navržení účinných opatření. V současné době ve spolupráci s odborníky shromažďujeme data pro tuto studii a průběžně zpracováváme dílčí výsledky.

V průběhu roku 2017 byl vypracován Akustický posudek pro starou hlukovou zátěž v Ďáblické ul. a na Hygienické stanici hl. m. Prahy probíhala za účasti zástupců MČ Praha Ďáblice a MHMP jednání za účelem realizace protihlukových opatření v Ďáblicích. Koncem října proběhlo kontinuální třídenní měření hluku z dopravy na vytipovaných místech v Ďáblicích.  Denní hlukové limity jsou v Ďáblicích v předepsané normě.  U Akcízu a v Chřibské ulici jsou prokazatelně překročeny noční hlukové limity. Po Magistrátu hl. m. Prahy budeme požadovat dostatečně účinná opatření k zamezení překračování nočních hlukových limitů.

1/2018 Hygienická stanice hl. m. Prahy i přes předběžnou ústní dohodu označila naše podklady k žádosti o nepřiznání korekce pro starou hlukovou zátěž na Ďáblické ulici jako nerelevantní. V průběhu měření hluku, realizovaného městskou částí se změnil Metodický návod pro měřní a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí a naměřené hodnoty tedy neodpovídají aktuální metodice měření. Hygienické stanice se tak odmítla naší žádostí zabývat.

3/2018 Odbor hospodaření s majetkem MHMP se dopisem ze dne 14.2.2018 zavazuje k prověření uplatnění limitů pro starou hlukovou zátěž na Ďáblické ulici a k návrhu řešení protihlukových opatření včetně předpokládaného harmonogramu plnění. První výstupy lze očekávat nejpozději ve II. Q roku 2018. Hygienická stanice hl. m. Prahy dopisem ze dne 2.3.2018 uvádí, že byla záležitost překračování hlukových limitů na Ďáblické ulici podstoupena nadřízenému orgánu (Ministerstvu zdravotnictví) a naše žádost bude vyřízena  v souladu s názorem nadřízeného orgánu.

4/2018 V rámci tvorby hlukové studie a konceptu nápravných opatření probíhají na klíčových dopravních uzlech Ďáblic sčítání průjezdů vozidel.

Aktuální informace k Pražskému akčnímu plánu na snížení hluku.

8/2018 Z akustického posudku 2018 je zřejmé, že pro snížení dopadu hluku z provozu automobilové dopravy po komunikaci ulice Cínovecká je nutná instalace protihlukových stěn v celkové délce 1840 m a výšce nejméně 3 m nad úroveň komunikace. Vybudování této stěny budeme žádat po hl. m. Praze. Technické opatření formu instalace protihlukových stěn není na Ďáblické ulici technicky realizovatelné. Zde posudek navrhuje opatření, která už v Ďáblicích dávno máme, ale dle našich zkušeností nejsou dostatečně účinná. Jediným doposud nerealizovaným opatřením je položení tzv. tichého asfaltu, jehož účinnost je v delším časovém horizontu velice sporná. Nezbývá, než začít aktivně vyhledávat další odborníky z oblasti ochrany před hlukem a zahájit s nimi spolupráci.

 

Své zkušenosti s hlukem v Ďáblicích, podněty či připomínky můžete zasílat na podatelna@dablice.cz.

 

 

 

 

 

 

Přílohy: