Mratínský potok

Mratínský potok
Údržba lapače splavenin u křížení toku s Cínoveckou silnicí
Sdílet

Mratínský potok 

Drobný vodní tok Mratínský potok. IDVT:10100496, ČHP: 1-05-04-022
Úsek v katastrálním území Ďáblice: Prameniště (nádrž Ohrada) cca ř.km 15,3 - 13,75

Správce vodního toku: Povodí Labe, s.p.

 

Povodňový plán 2021

Digitální povodňový plán městské části Praha-Ďáblice je umístěn na on-line adrese https://dpp.praha.eu/pub_547298/

Rozsah stanoveného záplavového území (aktuálně platný stav od roku 2000) je vyznačen v níže přiloženém souboru. 
je součástí i všech-on-line aplikací na geoportálu hl.m.Prahy i také na tomto webu - dablice.cz/domains/dablice.cz/mapy - nutno označit v menu "Záplavová území" ) 

Zápisy z povodňových prohlídek od roku 2020 jsou archivované níže v této sekci.   

 

Změna stanovení záplavového území Mratínského potoka z roku 2022

Z únoru 2022 vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území významného vodního toku Mratínský potok, vymezení aktivní zóny záplavového území a stanovení omezujících podmínek v záplavové m území.
K navrženému rozsahu podala MČ Praha- Ďáblice připomínky (uvedeny níže v přílohách), které nebyly po jejich posouzení vypořádány.

Celý text nově vydaného opatření včetně mapy se zákresem rozsahu záplavového území v posuzované části toku je uveřejněn níže v přílohách.

 

 

 

Oživení toku Mratínského potoka (neaktualizováno od  2018) 

Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a Odborem životního prostředí jsme zahájili čištění lapačů splavenin (dvou průtokových nádrží a propustku) v křížení Mratínského potoka s Cínoveckou silnicí. Po odstranění vegetace byl zbylý zvodnělý sediment pomocí pojízdného jeřábu s drapákem a pásového bagříku nakládán do bezodtokových kontejnerů a odvážen k likvidaci. Touto úpravou se za vyšších průtoků sníží riziko ucpání česlí ve vtoku do trubního obchvatu Blat.

Zanesené nádrže spadaly v Ďáblicích mezi témata, která někdy mohou působit jako dlouhodobě neřešená. Čištění lapačů předcházely schůzky a jednání se zástupci SVM MHMP, OSI MHMP, PVK, vodoprávního úřadu Prahy 8, Povodí Labe, ředitelem OTV MHMP, ředitelem OCP MHMP, ředitelem PVS, ředitelem Lesů hl. m. Prahy, ředitelkou MHMP a pražskou radní pro životní prostředí. Po více než roce usilovné a časově náročné práce se podařilo přimět odpovědné orgány k realizaci účinného opatření.

Na Mratínském potoce nás čeká ještě další práce, například na určení stálého správce lapačů splavenin, přimět správce toku a vlastníky pozemků k průběžné údržbě v rozsahu stanoveným zákonem, požadovat po vodoprávním úřadu a Magistrátu hl. m. Prahy zpracování projektů úprav protipovodňových opatření, aktualizovat studii revitalizace toku z r. 2013 a rozšířit ji o místní Územní systém ekologické stability (především biokoridor podél toku) a jednat s vlastníky pozemků o možnostech realizací úprav.

Niva vodního toku je rozmanité území. Obvykle skýtá přírodně bohaté lokality, v kterých se vyskytuje mnoho druhů organismů. Rozmanitost je důležitou charakteristikou zdravé krajiny, určující počet druhů organismů, ale i neživé přírody a lidské kultury. Byla by škoda nechat jeden z mála vodních toků na severovýchodě Prahy zapomenutý a nevyužít jeho potenciál. Naším cílem je funkční celek rekreačních, krajinotvorných, ekologických a hydrologických prvků Mratínského potoka.

Související odkazy:

Revitalizace pražských potoků

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Studie odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka, který v délce přibližně 650 m protéká v severovýchodním okraji katastrálního území Ďáblic.

 

Historie úprav

 • 1974 začaa investiční příprava výstavby Letňan, která byla podmíněna výstavbou komunikace Prosecké radiály (Cínovecká R 8) a s tím spojenou stavbou odvedení dešťových vod do Mratínského potoka. Přípravu po stránce vodohospodářské vypracovala organizace VIS Praha 4 ve dvou variantách:
   • rozšíření potoka a soustava retenčních nádrží Červený mlýn, Čakovice a Miškovice na území hl.m.Prahy
   • rozšíření potoka a jedna retenční nádrž u Mirovic na území Středoč. kraje
  • ani jedna varianta nebyla realizována (cena, nesouhlas účastníků řízení…)
 • 1988 nový projekt na rozšíření celého potoka až do Labe ÚR schválen 7/1989
 • po 1989 přehodnoceno a v mimoodvolací lhůtě ÚR zrušeno 9/1990
 • rozhodnutí používat pouze nové dešťové usazovací nádrže jako možné zpomalení odtokových vod z Prosecké radiály ul. Cínovecká R8 (nebylo realizováno)
 • 1992 přislíbeno náměstkem primátora hl. m. Prahy nové zadání řešení situace na Mratínském potoce
 • 1992 nájemní smlouva na stavbu mezi VIS Praha, ZAVOS  s.r.o. a Povodím Labe (přepad, obchvat, mostek u Červeného mlýnku)
 • 1993 povolení na předčasně užívané stavby do 1/1994
 • 1/1994 kolaudace vodohospodářské stavby bez úseku na potoce pod Proseckou radiálou
 • 11/1994 dokončení a schválení manipulačního řádu této stavby
 • 1995 Generel odvodnění MČ Ďáblice- výhledová studie (vytvořena pouze k ul. Chřipská)
 • 1995 nedokončení II .etapy odvodnění Ďáblic
 • 1998 ještě nebyla ukončena nájemní smlouva stavby mezi VIS Praha, ZAVOS  s.r.o. a Povodím Labe
 • 2005 probíhala v Ďáblicích ,,Rekonstrukce ul. Řepná“ kdy přepad na Mratínském potoce byl doplněn o nová česla
 • 2010 byl pod ul. Ďáblická rozšířen průtok vody v potoce z DN 600 na DN 1600
 • 2013 Vypracována studie eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem (viz níže)
  • neřešitelné majetkoprávní vztahy
  • nesouhlasy některých majitelů pozemků podél toku s revitalizačními úpravami
 • 2016 Potřeba péče o chátrající technické objekty na toku
  • objekty dosud nemají majitele ani správce (!)
 • 2017 První km toku od pramene po proudu získává do majetku Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
  • Z účasti zástupců MČ Ďáblice, MHMP, vedení hl. m. Prahy, správců infrastruktury a Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou probíhají jednání o možnostech revitalizace a určení správy technických objektů
  • V návaznosti na revitalizaci toku a správy technických objektů bylo otevřeno související téma odvodu dešťových vod ze zástavby Ďáblic
 • 1/2018
  • Lesy hl. m. Prahy na pokyn OCP MHMP, ve spolupráci s MČ Ďáblice provádějí jednorázové čištění a údržbu lapačů splavenin (průtokových nádrží) u křížení toku s Cínoveckou silnicí
  • Probíhají jednání s vedením hl. m. Prahy, OCP MHMP a Lesy hl. m. Prahy o předání správy toku hl. m. Praze. Dle ústního sdělení zástupců hl. m. Prahy byla vlastníkovi pozemků Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou předložena nabídka na směnu pozemků.