Skládka Ďáblice

Skládka v Ďáblicích
Sdílet

Ďáblická skládka v roce 2020

V loňském roce proběhlo několik kroků týkajících se záměru společnosti FCC Česká republika, s. r. o., pokračovat ve skládkování v Ďáblicích. Jak jsme informovali, záměr „doplnit plánovanou kapacitu“ nebyl zatím realizován pro nesplnění nutných legislativních kroků v rámci schvalovacího procesu. Dokumentace byla v rámci procesu EIA vrácena k přepracování. Stanovisko městské části k záměru "navýšení" skládky naleznete v přílohách níže. Povolení na ukládání tuhého komunálního odpadu na ďáblickou skládku pozbylo koncem roku platnosti.

Společnost FCC Uhy, s. r. o., provozovatel překládací stanice odpadu v areálu ďáblické skládky, podala počátkem prosince 2019 žádost o souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a o souhlas s provozním řádem zařízení na odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Městská část Praha-Ďáblice podala připomínky týkající se zejména jasného stanovení příjezdových tras pro přepravu odpadu do areálu skládky mimo zastavěné území naší městské části, např. instalací vhodného dopravního značení a dopracování provozního řádu o doplnění požadavku na dodržování stanovených tras pro dovážení odpadů do areálu skládky. Požadovali jsme, aby souhlas nebyl udělen a předložený provozní řád byl vrácen k doplnění.

Dne 21. 1. 2020 proběhlo místní šetření v areálu skládky a překládací stanice. Během tohoto jednání došlo k dohodě, že předložený provozní řád bude v kapitole 3.4. doplněn o konkrétní ustanovení o doporučené trase pro příjezd či odjezd automobilů do areálu skládky od křižovatky Cínovecká–Ďáblická, a tak se stalo.

Dopravní značení na komunikacích toto řízení nevypořádalo z důvodu, že se netýká zákona o odpadech.

Další požadavky na umístění doporučené trasy pro dodavatele či dovozce odpadů do areálu skládky nebyly vynutitelné právně, ale věříme, že společnost FCC mapku se zákresem trasy do areálu a z areálu skládky přímo z křižovatky Cínovecká–Ďáblická doplní, aby nedocházelo k nežádoucím průjezdům plných i prázdných nákladních aut přes křižovatku Ďáblická – U Parkánu/Kostelecká.

Vnitroareálová doprava k překládací stanici zůstává vedena dle předchozích rozhodnutí při severní straně skládky.

Provozní doba překládací stanice je stanovena od 7 do 20 hod. v pracovních dnech, o sobotách pouze do 15 hod.

Vydaný souhlas má platnost do 30. 6. 2025.

 

 

Skládka byla vybudována a uvedena do provozu v roce 1993. Byla postavena v souladu s rakouskými normami a splňuje tedy evropské standardy pro skladování komunálního odpadu. Je to první skládka ve východní Evropě, která využívá skládkového plynu k výrobě tepelné a elektrické energie. Skládka je vybavena komplexní infrastrukturou pro rychlé a bezpečné odbavení zákazníka.

Historie skládky v datech

Časové údaje - I. etapa

 • 30.06.1992 - rozhodnutí o umístění stavby č.j. 640/92-S/rh (doložka o nabytí právní moci ze dne 11.8.1992)
 • 19.03.1993 - stavební povolení
 • 03.09.1993 - rozhodnutí o prozatimním užívání stavby ve zkušebním provozu
 • 08.10.1993 - 1. kolaudace skládky (kolaudační rozhodnutí)
 • 11.07.1994 - stavební povolení, stavba čerpací stanice plynu
 • 29.12.1994 - kolaudační rozhodnutí, užívání čerpací stanice plynu
 • 21.06.1996 - souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů a k nakládání s nebezpečnými odpady
 • 19.05.1997 - souhlas k vydání 1. provozního řádu
 • 27.10.1997 - stavební povolení, biologická čistírna odpadních vod AS - NIKOL 15
 • 12.08.1998 - souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů
 • 21.12.1998 - kolaudační rozhodnutí 1. části rekultivace povrchu skládky - sektor 1 - 6 (v této době je již kolaudačním rozhodnutí povoleno užívání sektoru 14)
 • 09.11.1999 - kolaudační rozhodnutí 2. části rekultivace povrchu skládky - sektor 7,8, část 9 (2,1ha) (v této době je již kolaudačním rozhodnutí povoleno užívání sektoru 15)
 • 14.09.2001 - kolaudační rozhodnutí 3. části rekultivace povrchu skládky - sektor 9, 10 (2 ha) (v této době je již kolaudačním rozhodnutí povoleno užívání sektoru 16)
 • 17.12.2001 - rozhodnutí o změně rozhodnutí k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů
 • 25.01.2002 - kolaudační rozhodnutí, stavba zavlažovacího systému skládky
 • 11.11.2002 - kolaudační rozhodnutí 4. části rekultivace povrchu skládky - sektor 11,12
 • 29.01.2004 - kolaudační rozhodnutí 5. části rekultivace povrchu skládky - sektor 13,14
 • 20.10.2004 - kolaudační rozhodnutí 6. části rekultivace povrchu skládky - sektor 15, 16 - polovina

Časové údaje - II. etapa

 • 31.05.2002 - rozhodnutí o umístění stavby II. etapa - tedy ještě před povodněmi, č.j. MHMP/122261/02/OUR/S/Me (doložka o nabytí právní moci ze dne 5.7.2002)
 • 14.8.2003 - souhlas s ukládáním odpadků na skládku II. etapy skládky Ďáblice, rozhodnutím krizového štábu hl. m. Prahy (na základě zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb., §7)
 • 02.10.2003 - vydání provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
 • 02.10.2003 - souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů "Skládka odpadů S OO Ďáblice - II.etapa" a s provozním řádem
 • 28.11.2003 - kolaudační rozhodnutí o povolení užívání "II. etapy sládky TKO - Ďáblice", sekce 17, 18
 • 04.12.2003 - povolení změny stavby před dokončením "II. etapy sládky TKO - Ďáblice", sekce 19 - 25
 • 08.08.2007 - zahájen proces Posuzování vlivů záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" na životní prostředí

Časové údaje - projednávání záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" - 2007

 • 8.8.2007 - zveřejnění dokumentace (zpracování zajistil oznamovatel, A.S.A.) a výzva dotčeným samosprávným celkům k vyjádření resp. k zaslání připomínek
 • září, říjen - stanoviska MČ Praha - Ďáblice, komise ŽP, občanů a jejich zaslání Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ž.p. a IPPC
 • říjen - zahájena komunikace s občany, zastupiteli a sousedními MČ o aktuálním stanovisku MČ Ďáblice
 • Od následujícího data vše již za účasti Občanského sdružení pro Ďáblice a občanů
 • 31.1.2008 – veřejné projednávání v ZŠ U Parkánu v Ďáblicích – posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) – rozšíření skládky II. etapy o 26. sekci
 • Duben 2008 – Závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí k rozšíření skládky II.etapa 26.sekce
 • 24.11.2008 – Územní rozhodnutí – rozšíření skládky II. etapa o 26. sekci – odbor výstavby MČ Praha 8
 • 26.3.2009  schválení návrhu celoměstsky významné změny Z 2156 Zastupitelstvem hl.m.Prahy – rozšíření skládky o III. etapu
 • Červen 2009 – připomínky MČ Praha –Ďáblice – komise ŽP a připomínky OSPD k návrhu zadání Celoměstsky významné změny Z 2156 – rozšíření skládky
 • Příprava referenda k rozšíření skládky Občanským  sdružením pro Ďáblice – získání 847 podpisů a výzva zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice na vyhlášení referenda
 • 24.6.2009 – zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice vyhlásilo referendum
 • 17.9.2009 – vydáno stavební povolení k výstavbě 26. sekce ii. etapy skládky
 • 6.11.2009 – referendum  s otázkou: souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice podniklo veškeré kroky ke schválení územně plánovací dokumentace v takové podobě, které neumožní skládkování odpadů na území MČ Praha-Ďáblice a sousedních městských částí po roce 2012?
 • 7.5.2010 – stanovisko komise ŽP a kontrolního výboru MČ Praha-Ďáblice  ke zjišťovacímu řízení k záměru výstavby překladiště pro skládku Uhy na skládce v Ďáblicích -
 • 24.5.2010 – Ministerstvo životního prostředí – závěr zjišťovacího řízení k překladišti pro skládku Uhy
 • 16.2.2011 – Územní rozhodnutí – Překladiště Uhy
 • 3.8.2011 – připomínky MČ Praha-Ďáblice k celoměstský významným změnám I+II  změna Z 2156 – rozšíření skládky
 • 3.8.2011 – veřejné projednávání dalšího stupně celoměstsky významných změn I+Ii – změna Z 2156 – rozšíření skládky
 • 4.11.2011 – Zastupitelstvo hl.m.Prahy schválilo v konceptu nového územního plánu další rozšíření skládky
 • 1.3.2012 – jednání Výboru územního plánu zastupitelstva hl.m.Prahy – změna Z 2156 – návrh na přerušení projednávání  této změny - MHMP odbor ochrany prostředí rozhodnutí o 7.změně Integrovaného povolení - prodloužení skládkování  do 31.12.201
 • 29.8.2014 - MHMP odbor ochrany prostředí rozhodnutí o 9.změně Integrovaného povolení - prodloužení skládkování  do 31.12.2015 a dokončení rekultivace do konce roku 2017
 • 5.1.2015 - MČ Praha 8 odbor výstavby - Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - skládka odpadu Ďáblice - prodloužení lhůty k dokončení rekultivace do 31.12.2017
 • 12. 10. 2016 - Zastupitelstvo MČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3  ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem a v oblasti jeho odstranění při současné komplexní ochraně hodnot životního prostředí, odstraňování stávajících zdrojů jeho poškozování a při rozvoji infrastruktury MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Březiněves v souvislosti s postupným ukončením skládkování komunálního odpadu na skládce v Praze – Ďáblicích a následnou rekultivací areálu skládky,
 • 3. 10. 2017 - Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vydává Rozhodnutí, kterým stanovuje ukončení skládkování v sektorech 22 až 26 do 31.12.2019
 • 15. 11. 2017 MČ Ďáblice podává na MHMP Doplnění odvolání opominutých účastníků proti rozhodnutí o 16. změně integrovaného povolení
 • 5.4.2018 Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zahajuje na základě oznámení záměru "SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice" zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. MČ Ďáblice podává dle usnesení rady městské části ze dne 23.4.2018 proti záměru odvolání.

 

Přílohy: